เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดราชบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน จาก 73 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี   176,775169,505162,64083,83182,67376,43252.58 %51.23 %53.01 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   35,45935,53934,1903,8858,6443,36189.04 %75.68 %90.17 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี   113,94253,96154,06178,59580,19969,71131.02 %-48.62 %-28.95 %
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี   309,221306,057273,926219,548243,471230,72629.00 %20.45 %15.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง   56,49257,78950,2356,1825,7975,37089.06 %89.97 %89.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก   50,73750,53949,1287,8188,3478,53284.59 %83.48 %82.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ   65,41361,89755,6655,4773,9816,90491.63 %93.57 %87.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง   53,32949,97945,40417,78018,92020,90266.66 %62.14 %53.96 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ   50,31149,53447,8018,1028,0307,04383.90 %83.79 %85.27 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม   63,42759,15251,33210,63111,31112,18183.24 %80.88 %76.27 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี   57,95860,96055,65916,95823,48824,69170.74 %61.47 %55.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง   51,04848,31648,6105,1024,6644,02390.01 %90.35 %91.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง   47,47948,71847,2126,2206,8095,24186.90 %86.02 %88.90 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี   100,75198,94393,63260,58465,54373,74539.87 %33.76 %21.24 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   40,00440,19738,0456,5468,19013,38983.64 %79.63 %64.81 %
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี   42,72041,39940,03217,09625,97718,59659.98 %37.25 %53.55 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี   82,33085,45883,15454,77050,17749,67333.47 %41.28 %40.26 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10   104,755101,97490,06597,55097,41189,5196.88 %4.47 %0.61 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี   40,02842,07840,16143,08642,32943,395-7.64 %-0.60 %-8.05 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   66,04760,14250,10423,88325,89621,37263.84 %56.94 %57.35 %
ส.ป.ก. ราชบุรี   46,48145,07431,53024,90128,20024,81946.43 %37.44 %21.29 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10   
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี   120,766134,543117,775188,988184,015161,427-56.49 %-36.77 %-37.06 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี   100,87853,84351,28533,99236,60031,49966.30 %32.02 %38.58 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8   77,96468,729166,86282,62172,46060,004-5.97 %-5.43 %64.04 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)   181,272184,430177,466177,235166,754146,0092.23 %9.58 %17.73 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7   141,622157,947168,083137,858146,083119,7922.66 %7.51 %28.73 %
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี   55,79666,48141,57314,49014,0434,56874.03 %78.88 %89.01 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี   39,91641,35743,57016,18716,54319,09859.45 %60.00 %56.17 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี   111,23474,02576,76456,41158,55252,24649.29 %20.90 %31.94 %
สำนักงานจังหวัดราชบุรี   71,14168,30461,692438,345556,758368,898-516.16 %-715.11 %-497.97 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี   57,73647,69545,02553,20016,73217,8897.86 %64.92 %60.27 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี   422,327110,879106,839168,680174,479157,99260.06 %-57.36 %-47.88 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี   138,083137,877132,68024,45325,87423,18382.29 %81.23 %82.53 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี   47,69744,79043,46621,6232,22320,38554.66 %95.04 %53.10 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   75,92870,80769,29254,23644,42139,75128.57 %37.26 %42.63 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี   53,49765,99253,23457,19753,86642,302-6.92 %18.38 %20.53 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี   364,135351,132316,34170,98668,82159,84180.51 %80.40 %81.08 %
สพ.ราชบุรี   617,612601,138557,860359,993343,832307,20541.71 %42.80 %44.93 %
รจก.เขาบิน   1,515,0231,555,4901,292,2722,292,9022,296,2712,276,458-51.34 %-47.62 %-76.16 %
เรือนจำกลางราชบุรี   
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี   61,10262,12658,54844,90753,67447,75926.51 %13.60 %18.43 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี   316,485199,648217,646694,813318,877587,591-119.54 %-59.72 %-169.98 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี   101,953112,855124,82833,38133,22732,93467.26 %70.56 %73.62 %
สปส.จ.ราชบุรี   76,98875,56176,96372,96657,22363,8735.22 %24.27 %17.01 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี   50,38646,88539,83643,47439,30033,35313.72 %16.18 %16.27 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง   53,90657,05651,34157,40168,707463,402-6.48 %-20.42 %-802.60 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี   459,323441,365393,400223,646208,695194,02351.31 %52.72 %50.68 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   911,665848,992816,377148,015166,316152,45883.76 %80.41 %81.33 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   311,743290,123270,715127,247121,959113,82059.18 %57.96 %57.96 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี   164,815144,233148,620103,971106,37089,35336.92 %26.25 %39.88 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง   
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม   489,984567,398546,366548,340483,655437,568-11.91 %14.76 %19.91 %
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2   
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี   150,354159,538135,502208,613196,088205,489-38.75 %-22.91 %-51.65 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี   139,97189,207134,319115,587114,406119,06417.42 %-28.25 %11.36 %
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   51,51450,52348,44841,74840,95236,57318.96 %18.94 %24.51 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   36,43237,56135,8527,9417,9448,40978.20 %78.85 %76.55 %
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี   
รวม9,223,9558,585,7398,063,4267,519,9917,145,7747,303,84318.47 %16.77 %9.42 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดราชบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน จาก 73 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี   7357698029811,120672-33.40 %-45.59 %16.27 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี   5,1545,1155,2119611,09974681.34 %78.51 %85.69 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี   8,6528,7098,7662,5672,0301,62770.34 %76.69 %81.44 %
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี   35,56834,78830,22410,8968,7155,81469.37 %74.95 %80.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง   3,1843,1843,18455370755382.63 %77.79 %82.62 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก   4,0583,9253,83060956837584.99 %85.54 %90.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ   2,6812,6812,68168166458074.61 %75.22 %78.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง   3,8883,5083,2611,3191,2001,02566.07 %65.80 %68.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ   3,7643,6123,61164677155982.84 %78.64 %84.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม   4,2993,8813,84375867547482.37 %82.61 %87.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี   3,5994,0743,99887196280375.80 %76.38 %79.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง   1,4801,4421,44240252447772.86 %63.64 %66.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง   5,7195,9095,8901,3641,19780476.16 %79.75 %86.35 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี   18,23617,30516,5259,8829,7088,75145.81 %43.90 %47.04 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี   12,18912,38012,2845,3414,7582,78856.18 %61.57 %77.31 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   8,0808,1138,0633,7683,0623,47953.37 %62.25 %56.85 %
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี   5,5724,9254,8684,7825,3663,04414.17 %-8.94 %37.48 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี   24,05525,19625,38612,15512,43410,60749.47 %50.65 %58.22 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10   26,20429,96629,2657,3336,6995,14072.02 %77.64 %82.43 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี   6,4346,3916,3915,9305,5223,6367.84 %13.60 %43.10 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี   17,34315,76413,2357,3996,8996,14457.33 %56.24 %53.58 %
ส.ป.ก. ราชบุรี   10,06010,13610,1363,9702,1752,09660.54 %78.55 %79.32 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10   
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี   17,70818,46918,3552,0462,3272,36488.44 %87.40 %87.12 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี   12,41813,46313,5014,6374,0043,42762.65 %70.26 %74.62 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 8   18,98317,25213,17913,4967,6993,09428.91 %55.38 %76.52 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)   58,54758,92759,64923,12220,32914,11360.51 %65.50 %76.34 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7   52,00847,80645,73318,99721,97310,55463.47 %54.04 %76.92 %
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี   7,5347,1698,6524,8314,5415,18835.88 %36.66 %40.04 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี   12,36911,39711,2943,5021,60690071.69 %85.91 %92.03 %
สำนักงานจังหวัดราชบุรี   19,87218,35117,21024,18320,84417,144-21.70 %-13.59 %0.38 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี   10,78211,18111,1052,7842,0062,07174.17 %82.06 %81.35 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี   136,70617,01719,4001,2021,1641,04999.12 %93.16 %94.59 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี   7,9497,6257,6253,2452,3732,15859.18 %68.88 %71.71 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี   10,0229,98410,3453,4853,1913,37365.23 %68.04 %67.39 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี   11,14411,50510,8206,0612,7512,03545.61 %76.09 %81.20 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี   
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี   12,73712,52711,4857,4195,9154,63541.75 %52.79 %59.64 %
สพ.ราชบุรี   12,80712,26911,4302,9852,4141,67576.70 %80.32 %85.35 %
รจก.เขาบิน   16,56522,95717,8639,5347,66010,82242.44 %66.63 %39.41 %
เรือนจำกลางราชบุรี   
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี   5,5725,3435,3431,8451,7751,17066.89 %66.78 %78.11 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี   13,33012,95012,4186,7434,5603,65049.42 %64.79 %70.60 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี   22,15313,78214,3814,5412,8772,68279.50 %79.12 %81.35 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี   8,3108,3678,8054,6653,4692,28443.86 %58.54 %74.06 %
สปส.จ.ราชบุรี   13,19712,70314,1294,6454,8933,26364.80 %61.48 %76.90 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี   12,86812,73512,3936,8096,8489,10047.09 %46.22 %26.57 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง   14,43815,04715,9793,6082,0272,59575.01 %86.53 %83.76 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี   57,74657,99355,2367,6967,7087,51786.67 %86.71 %86.39 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   19,22519,20719,21710,1438,1954,28247.24 %57.33 %77.72 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   11,79911,83411,9649,2696,9535,39421.45 %41.25 %54.91 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี   45,61145,58650,6457,7387,2074,88083.03 %84.19 %90.36 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง   
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม   12,28312,64912,64911,3659,6448,6127.47 %23.76 %31.92 %
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2   
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี   
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี   54,10028,73332,69847055355099.13 %98.08 %98.32 %
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี   13,56513,03313,2426,1475,4564,32354.68 %58.13 %67.36 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี   6,1236,1046,1611,8572,8903,49369.67 %52.66 %43.31 %
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี   
รวม939,424785,738775,804302,238262,707208,59067.83 %66.57 %73.11 %