เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสุพรรณบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 67 หน่วยงาน จาก 68 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี   242,532241,084227,800157,982158,929153,28934.86 %34.08 %32.71 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี   35,99536,04034,4828,0595,94910,70877.61 %83.49 %68.95 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี   39,89540,30837,53626,26623,63722,28734.16 %41.36 %40.62 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี   41,87041,09931,95121,03620,89615,66749.76 %49.16 %50.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์   51,63451,68949,31410,62310,3779,81579.43 %79.92 %80.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช   49,62849,24947,7147,0907,1936,77385.71 %85.39 %85.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี   65,71063,35761,02621,04420,61317,26967.97 %67.47 %71.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก   49,96554,84351,41210,85313,20712,05278.28 %75.92 %76.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ   46,95747,52244,9789,90310,5509,81778.91 %77.80 %78.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง   77,03576,63878,67610,7189,73010,07086.09 %87.30 %87.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี   123,132122,742115,2196,5768,9792,54594.66 %92.68 %97.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง   50,76548,66447,5888,9597,5867,64582.35 %84.41 %83.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า   51,62751,15951,35315,99015,31515,81069.03 %70.06 %69.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์   49,14348,94445,0529,2798,6547,36381.12 %82.32 %83.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง   50,38457,22648,29718,09212,23211,69564.09 %78.63 %75.79 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี   105,936110,917104,13650,88552,46752,09951.97 %52.70 %49.97 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี   41,49941,55340,217121215,30899.97 %99.97 %61.94 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี   51,83650,56248,03228,81234,25827,32444.42 %32.25 %43.11 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี   50,80448,11344,74214,68016,24514,26771.10 %66.24 %68.11 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี   38,61838,13937,45623,39823,24722,42739.41 %39.05 %40.12 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี   53,38253,56051,86639,26140,08834,22026.45 %25.15 %34.02 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี   50,86147,43942,93944,77042,59429,54311.98 %10.21 %31.20 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี   58,57266,93864,76841,85440,83541,73328.54 %39.00 %35.57 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)   54,50765,32261,21643,05642,02162,08621.01 %35.67 %-1.42 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี   171,798171,953168,32454,81742,50770,64868.09 %75.28 %58.03 %
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง   139,397138,446200,271136,191157,974160,3812.30 %-14.11 %19.92 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี   46,41444,18741,34820,88620,07817,31655.00 %54.56 %58.12 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)   103,34986,846101,37785,46293,70289,21417.31 %-7.89 %12.00 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี   44,07642,46341,71815,05214,97315,48265.85 %64.74 %62.89 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี   40,94659,43760,6767,13210,3628,65982.58 %82.57 %85.73 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี   48,10750,37250,51250,61754,15241,785-5.22 %-7.51 %17.28 %
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี   109,49380,86965,247541,290110,33473,119-394.36 %-36.44 %-12.06 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี   159,888158,091147,66477,67183,11176,31051.42 %47.43 %48.32 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี   54,24855,34349,67820,83221,35121,08961.60 %61.42 %57.55 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี   85,43393,09690,254122,915121,129118,244-43.87 %-30.11 %-31.01 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี   181,215182,554168,437153,624165,784150,64615.23 %9.19 %10.56 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี   89,731109,848105,44721,34735,04118,94476.21 %68.10 %82.03 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี   59,25060,08856,69545,98851,03452,88822.38 %15.07 %6.71 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี   68,00762,89465,93546,49435,53130,52831.63 %43.51 %53.70 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี   63,66557,15655,59432,20335,80524,02049.42 %37.36 %56.79 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี   57,81152,56444,04838,38940,73441,45033.60 %22.51 %5.90 %
สพ.สุพรรณบุรี   245,549245,89689,286111,352107,09191,72954.65 %56.45 %-2.74 %
รจ.จ.สุพรรณบุรี   1,050,7091,044,713827,273853,5901,216,063728,32718.76 %-16.40 %11.96 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี   33,10433,85132,3207,7769,2409,42576.51 %72.70 %70.84 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี   47,71446,31144,26332,86135,83229,82931.13 %22.63 %32.61 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี   392,691381,233374,377261,772220,192209,95833.34 %42.24 %43.92 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี   43,77045,87945,26413,89613,28512,54868.25 %71.04 %72.28 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี   56,94458,21559,31150,77554,49250,66510.83 %6.39 %14.58 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี   50,99757,71550,00319,38622,95324,65761.99 %60.23 %50.69 %
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี   42,60843,89142,69448,57251,00245,519-14.00 %-16.20 %-6.62 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี   77,50157,08254,68954,53251,75442,98129.64 %9.33 %21.41 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   91,85791,99589,027108,022119,38893,352-17.60 %-29.78 %-4.86 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   427,208324,046204,287134,654116,873133,83068.48 %63.93 %34.49 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3   364,599505,758315,397128,422129,109114,50064.78 %74.47 %63.70 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1   6,821,4394,170,3641,740,622203,398203,647171,94397.02 %95.12 %90.12 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   104,525100,87895,22890,49253,56053,74013.43 %46.91 %43.57 %
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง   506,281508,829476,333129,87666,61892,26874.35 %86.91 %80.63 %
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง   921,910928,257897,082211,313295,564105,10077.08 %68.16 %88.28 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี   355,456361,567349,862512,536476,584284,165-44.19 %-31.81 %18.78 %
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี   998,049999,862967,6691,117,3251,064,613882,404-11.95 %-6.48 %8.81 %
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส   302,254302,790292,991268,849237,488233,76711.05 %21.57 %20.21 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี   1,515,2051,459,4881,400,478486,362420,514390,97367.90 %71.19 %72.08 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี   260,219260,786258,201282,064298,199293,402-8.39 %-14.35 %-13.63 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี   56,08756,27353,35842,91746,55250,80823.48 %17.28 %4.78 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   78,35192,32160,108130,549145,312120,048-66.62 %-57.40 %-99.72 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี   42,29541,69439,78014,66616,38713,29165.32 %60.70 %66.59 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี   464,607462,668451,963163,729175,645116,29064.76 %62.04 %74.27 %
รวม18,407,04515,741,67412,292,8607,579,7927,367,1726,018,05658.82 %53.20 %51.04 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสุพรรณบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 66 หน่วยงาน จาก 68 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี   1,0501,0361,0002,6892,3731,821-156.10 %-129.09 %-82.08 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี   5,4285,4285,4281,3181,0751,47575.72 %80.21 %72.83 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี   8,3198,3007,9571,2521,6531,57484.95 %80.09 %80.22 %
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี   7,7867,9385,46677699365990.03 %87.49 %87.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์   2,7742,7742,77445272854583.69 %73.75 %80.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช   3,9343,9343,76993191753376.34 %76.70 %85.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี   4,0563,6763,54373069564082.01 %81.08 %81.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก   3,7093,7093,70928826423692.23 %92.89 %93.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ   3,8773,8773,87753954950886.09 %85.84 %86.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง   3,4183,9504,29396092585271.93 %76.58 %80.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี   28,69728,69727,78510,7287,9156,58062.62 %72.42 %76.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง   4,1894,0373,96152949642887.38 %87.72 %89.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า   2,5162,5162,5161,03982983658.71 %67.04 %66.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์   2,4062,5202,4069997771,01058.49 %69.17 %58.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง   4,8403,8264,61261279174387.35 %79.31 %83.89 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี   14,10114,10014,10014,24314,28012,459-1.00 %-1.28 %11.64 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี   7,4827,4827,4822,5582,2421,58365.82 %70.04 %78.84 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี   11,81811,59011,5905,9688,7568,28849.50 %24.45 %28.48 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี   8,3737,6627,5585,6633,9834,29732.37 %48.02 %43.15 %
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี   6,9127,0267,0837,3347,6548,616-6.12 %-8.94 %-21.65 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี   12,65412,69312,73119,11517,21418,066-51.05 %-35.62 %-41.91 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี   7,8147,2826,0588,5249,2906,912-9.08 %-27.58 %-14.10 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี   15,01217,29417,29414,56311,0948,6873.00 %35.85 %49.77 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)   12,16012,25511,7425,6225,7477,61253.77 %53.10 %35.17 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี   19,36719,23419,7282,0673,8941,94389.33 %79.75 %90.15 %
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง   50,51546,22644,08165,57466,21689,685-29.81 %-43.24 %-103.46 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี   10,6019,7079,2519,2478,90410,24912.77 %8.28 %-10.79 %
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)   31,82325,05327,6019,1327,64616,41571.30 %69.48 %40.53 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี   9,7649,3089,65158491443994.02 %90.18 %95.45 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี   7,2547,0267,1024,4174,2434,95239.11 %39.61 %30.27 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี   9,53610,31510,4495,8265,5258,25138.91 %46.44 %21.03 %
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี   20,26112,69312,27427,3575,9053,199-35.02 %53.47 %73.94 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี   15,46915,46914,63217,27716,74012,265-11.69 %-8.22 %16.18 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี   11,05710,82911,2092,9323,0452,03873.49 %71.88 %81.82 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี   18,30219,51919,4241,2961,3361,16992.92 %93.16 %93.98 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี   28,43228,75625,4476,1964,4483,77878.21 %84.53 %85.15 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี   9,4999,7488,9274,5804,4234,11151.79 %54.63 %53.95 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี   10,1449,9929,9928,0515,2713,37720.64 %47.25 %66.20 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี   12,92111,87514,0244,9104,4566,24962.00 %62.47 %55.44 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี   16,34414,06214,4236,9536,4534,87757.46 %54.11 %66.19 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี   7,6728,8518,85198884364687.12 %90.47 %92.71 %
สพ.สุพรรณบุรี   6,1166,1165,1686,0894,4613,1640.43 %27.05 %38.79 %
รจ.จ.สุพรรณบุรี   16,02320,40614,1839,4438,1615,80141.06 %60.01 %59.10 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี   5,6575,6575,6951,1541,0171,11879.59 %82.01 %80.36 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี   8,0188,5339,5525,25442,0151,99834.47 %-392.37 %79.09 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี   25,98423,86123,6009,6256,4736,68062.96 %72.87 %71.69 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี   7,0077,3307,3493,4943,3112,74550.14 %54.82 %62.65 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี   11,03810,98111,6666,9365,3543,76237.16 %51.24 %67.75 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี   7,3977,3977,6252,6982,1802,03563.52 %70.52 %73.31 %
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี   10,44910,44911,13310,9828,2355,303-5.10 %21.19 %52.37 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี   6,4426,4426,4425,3296,3335,38217.27 %1.69 %16.45 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2   13,34213,21713,2976,5403,3513,28750.98 %74.65 %75.28 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3   16,81216,79116,82610,3078,3236,44838.69 %50.43 %61.68 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1   11,16311,84311,8495,2646,8665,70352.84 %42.02 %51.87 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   25,62325,60625,5824,8543,4843,22381.06 %86.39 %87.40 %
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง   9,1949,1949,1945,0502,7131,16045.07 %70.49 %87.38 %
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง   8,2618,2768,2768,5025,6011,539-2.91 %32.32 %81.40 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี   11,35911,35911,35910,20913,7406,97810.12 %-20.96 %38.57 %
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี   16,09816,09816,09816,5877,9926,149-3.04 %50.36 %61.80 %
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส   8,9658,9658,9658,3484,8892,2986.88 %45.47 %74.37 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี   9,8009,8709,87015,3399,4825,435-56.51 %3.94 %44.93 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี   22,63022,63022,63033,61514,6715,547-48.54 %35.17 %75.49 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี   10,2759,1169,2458,6334,8725,48715.98 %46.55 %40.64 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   27,30826,03423,0481,0229911,17596.26 %96.19 %94.90 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี   7,4827,4827,4822,4743,5483,64666.93 %52.58 %51.27 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี   44,67443,65642,64652,26464,50658,791-16.99 %-47.76 %-37.86 %
รวม819,403799,572784,578534,831494,073423,45634.73 %38.21 %46.03 %