เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครปฐม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 60 หน่วยงาน จาก 74 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม   
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม   43,92642,64538,31228,16531,46023,98635.88 %26.23 %37.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2   360,884350,058326,669265,211264,801215,49826.51 %24.36 %34.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1   299,878303,287282,231194,751189,263163,59335.06 %37.60 %42.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน   70,33866,67460,99715,44014,19614,11178.05 %78.71 %76.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม   49,47050,66247,4488,4518,0658,12982.92 %84.08 %82.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี   213,657212,834203,66613,91013,37312,61693.49 %93.72 %93.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน   50,90654,68852,30212,42312,9648,85875.60 %76.29 %83.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล   59,69874,70397,46617,19517,87717,48371.20 %76.07 %82.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม   231,059228,512215,82226,33926,96324,60888.60 %88.20 %88.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 1   61,14960,73955,13818,04921,93719,03370.48 %63.88 %65.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน2   73,18571,76667,27339,94341,87142,19645.42 %41.66 %37.28 %
สำนักงานสรรพากรภาค 6   359,312359,519340,91872,64190,21049,62579.78 %74.91 %85.44 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1   45,78646,69744,35422,28240,29655,21551.33 %13.71 %-24.49 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2   47,83246,80345,08456,54559,36869,064-18.22 %-26.85 %-53.19 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม   66,62164,77159,58921,22333,15333,51168.14 %48.81 %43.76 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม   39,07039,51437,98017,56721,31218,00655.04 %46.06 %52.59 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม   36,90739,30035,59913,75824,06917,68162.72 %38.76 %50.33 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7   70,41067,52765,01750,56450,74647,21728.19 %24.85 %27.38 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม   147,312141,311133,10993,78298,36296,74436.34 %30.39 %27.32 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม   40,29739,35038,23547,66452,54547,260-18.28 %-33.53 %-23.60 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม   61,85461,67359,02544,15248,29647,85528.62 %21.69 %18.92 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม   47,16844,44840,33522,83922,80919,11751.58 %48.68 %52.60 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม   204,243206,530196,807210,386213,438190,109-3.01 %-3.34 %3.40 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม   
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)   167,738161,067140,00993,50885,97678,43444.25 %46.62 %43.98 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม   88,26242,76644,44815,03416,26315,04082.97 %61.97 %66.16 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม   36,62236,92934,68915,68711,4168,27357.17 %69.09 %76.15 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม   23,61155,32954,18941,68649,62647,254-76.55 %10.31 %12.80 %
สำนักงานจังหวัดนครปฐม   71,05869,50966,60549,74644,52445,54729.99 %35.94 %31.62 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม   
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม   233,590181,752181,937154,211162,759159,75733.98 %10.45 %12.19 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม   139,393144,263134,41523,37424,06822,53983.23 %83.32 %83.23 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม   45,01745,34742,51728,06237,89931,07237.66 %16.42 %26.92 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม   47,36847,20344,58930,60923,64328,52635.38 %49.91 %36.02 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม   87,64787,82984,40657,87358,00459,01533.97 %33.96 %30.08 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม   64,29074,78659,06479,76470,79664,859-24.07 %5.33 %-9.81 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา   367,411264,979156,641189,040137,760105,84048.55 %48.01 %32.43 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา   268,336257,950237,210214,914213,968209,69119.91 %17.05 %11.60 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก   278,803277,522264,048605,687651,361579,394-117.25 %-134.71 %-119.43 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร   542,926693,945517,491425,582434,118485,70821.61 %37.44 %6.14 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี   493,629348,836368,276197,483193,987188,04859.99 %44.39 %48.94 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม   184,177133,510134,11888,92386,18573,32951.72 %35.45 %45.33 %
เรือนจำกลางนครปฐม   
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม   7,7649,4768,41712,76613,85112,544-64.42 %-46.18 %-49.04 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม   75,95975,95560,02013,51113,17711,18982.21 %82.65 %81.36 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม   45,15645,90641,05325,84537,77325,81142.76 %17.72 %37.13 %
สปส.จ.นครปฐม   168,326182,919196,752163,775180,920183,6052.70 %1.09 %6.68 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม   44,72652,87251,25434,58430,90027,76122.67 %41.56 %45.84 %
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)   41,79541,19651,87841,95035,14433,280-0.37 %14.69 %35.85 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม   268,263167,412121,952102,29479,09450,39761.87 %52.75 %58.68 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   332,551257,298185,371187,566158,379141,83043.60 %38.45 %23.49 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   295,598225,741174,354121,911117,04297,92958.76 %48.15 %43.83 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม   
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม   805,809809,295778,106155,655161,935153,87480.68 %79.99 %80.22 %
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง   
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม   425,502346,122250,816380,666354,815320,33610.54 %-2.51 %-27.72 %
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล   356,983585,225584,470230,168215,47295,55135.52 %63.18 %83.65 %
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม   1,968,8011,957,2651,876,251601,936530,356423,99769.43 %72.90 %77.40 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม   536,684641,066622,457126,309121,408119,17476.46 %81.06 %80.85 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   107,035109,145101,819265,325259,345230,533-147.89 %-137.61 %-126.41 %
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)   3,159,6393,381,5103,108,6344,596,5564,708,9904,873,332-45.48 %-39.26 %-56.77 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม   50,82446,41443,76340,99338,57636,35619.34 %16.89 %16.93 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม   33,15035,29532,62116,34917,07617,36850.68 %51.62 %46.76 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม   554,485569,707564,642302,041244,382226,46545.53 %57.10 %59.89 %
ตำรวจภูธรภาค 7   884,838910,128848,171659,684650,355594,96225.45 %28.54 %29.85 %
รวม15,984,72916,047,48114,810,82611,704,34611,668,71711,120,13426.78 %27.29 %24.92 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนครปฐม ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จาก 74 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม   4,4024,5354,1172,1001,8381,32952.28 %59.48 %67.71 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม   
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม   6,7457,0117,1648638,3971,02187.21 %-19.76 %85.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2   29,66827,82428,3568,1576,0534,98672.51 %78.24 %82.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1   32,28432,58830,7437,2825,0563,99277.44 %84.49 %87.02 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม   4,3594,2644,35956157557087.14 %86.52 %86.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน   4,2454,3024,47387177452479.48 %82.01 %88.29 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม   5,3455,2125,49769157052487.08 %89.06 %90.48 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 1   2,4052,4052,50086781364063.94 %66.18 %74.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน2   4,6304,4594,7631,3941,3691,17369.88 %69.30 %75.38 %
สำนักงานสรรพากรภาค 6   67,87167,58666,8254,4203,7422,88893.49 %94.46 %95.68 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 1   9,85110,02310,0202,9243,8683,20670.32 %61.41 %68.00 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 2   9,3999,3999,9456,1816,4624,91734.24 %31.24 %50.56 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7   29,07929,00328,60316,34316,28113,84143.80 %43.86 %51.61 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม   10,62410,89111,0247,9476,4675,15125.20 %40.62 %53.27 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม   6,8786,8597,1072,1851,7431,47668.23 %74.59 %79.23 %
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม   6,7837,4866,8593,9953,2613,32741.11 %56.44 %51.49 %
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7   26,96825,69425,37113,92521,71417,56748.36 %15.49 %30.76 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม   20,24718,93519,39114,40416,94917,25928.86 %10.49 %10.99 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม   5,7925,4275,5452,7093,4912,94953.23 %35.67 %46.81 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม   13,91413,76213,6675,8625,5423,42557.87 %59.73 %74.94 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม   7,6137,3856,83441152253494.60 %92.93 %92.19 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม   22,12922,37622,4333,8512,2851,93282.60 %89.79 %91.39 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม   8,3428,4188,3998,2799,6858,3950.77 %-15.05 %0.05 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)   8,0618,2118,2416,2786,0626,99722.12 %26.17 %15.10 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม   26,4088,0009,59876070859097.12 %91.15 %93.85 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม   5,6615,7945,9091,4912,9451,81873.65 %49.17 %69.23 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม   8,4948,0947,8012,5523,0842,48869.96 %61.90 %68.10 %
สำนักงานจังหวัดนครปฐม   16,08816,20216,2025,9628,04713,50862.94 %50.33 %16.62 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม   
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม   40,87941,75443,1618241,03491197.98 %97.52 %97.89 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม   8,4429,5798,0383,8025,0694,10254.96 %47.08 %48.97 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม   9,1799,1418,9514,9595,1945,35245.98 %43.18 %40.21 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม   9,8838,0237,8711,7161,7062,53382.63 %78.74 %67.82 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม   17,79918,18017,9326,3386,1855,74864.39 %65.98 %67.95 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม   8,8949,5599,4081,2921,3141,12385.47 %86.26 %88.06 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา   11,68410,9419,2034,7174,0273,11659.63 %63.20 %66.14 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา   12,69112,05911,5997,0765,2354,07244.24 %56.59 %64.89 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก   9,2148,9568,9367,8705,1635,70314.58 %42.35 %36.18 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร   25,95524,36625,3838,7326,9255,32366.36 %71.58 %79.03 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี   27,89419,75121,8285,5394,5243,63180.14 %77.10 %83.37 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม   13,56713,00313,3386,8815,5883,81849.28 %57.02 %71.37 %
เรือนจำกลางนครปฐม   
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม   2,3622,8752,6661,8071,5501,26723.49 %46.08 %52.49 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม   15,07415,13111,9751,7581,9813,45788.34 %86.90 %71.13 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม   8,0007,9438,0955,1234,0973,28335.97 %48.42 %59.44 %
สปส.จ.นครปฐม   26,06627,43529,20313,70612,18011,79847.42 %55.60 %59.60 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม   8,81811,91812,2603,9626,8205,66255.07 %42.77 %53.82 %
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)   9,5199,97112,0071,9241,6621,71379.79 %83.34 %85.74 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม   7,4377,2857,4564,6292,8452,25437.77 %60.95 %69.77 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1   14,18214,18214,4236,8954,8295,18751.38 %65.95 %64.04 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   11,27711,19211,3867,3285,2675,05535.02 %52.94 %55.60 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม   
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม   5,6285,5845,6526,7335,0204,213-19.63 %10.09 %25.46 %
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง   
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม   6,9756,7596,5414,4753,0712,18635.84 %54.57 %66.57 %
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)   
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล   5,7095,8006,0743,0572,5871,93446.46 %55.40 %68.16 %
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม   
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม   6,8204,4674,4448,3425,2613,240-22.32 %-17.77 %27.09 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม   13,65114,41013,34721,91921,51916,648-60.56 %-49.33 %-24.73 %
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)   19,61417,91517,89820,84115,09118,358-6.25 %15.77 %-2.57 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม   8,9139,1419,1417,4567,2477,68016.34 %20.72 %15.98 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม   4,6154,9964,5392,6092,2641,65143.47 %54.69 %63.63 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม   61,89462,38665,55457,29557,24057,2407.43 %8.25 %12.68 %
ตำรวจภูธรภาค 7   266,448274,286245,337142,648178,698171,86846.46 %34.85 %29.95 %
รวม1,103,3681,081,1351,055,394515,516539,497497,15553.28 %50.10 %52.89 %