เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสมุทรสาคร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จาก 46 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร   35,01636,88929,72816,10018,74214,34254.02 %49.19 %51.76 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร   38,51938,59736,83220,86320,34618,17245.84 %47.29 %50.66 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร   38,86939,16935,67821,39019,17718,45344.97 %51.04 %48.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1   300,494302,209290,551186,337143,990234,46937.99 %52.35 %19.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2   401,027396,211366,640303,159169,15855,99124.40 %57.31 %84.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 1   102,22690,43374,95575,49668,21045,03726.15 %24.57 %39.92 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร   56,37956,51054,03192,54094,140103,421-64.14 %-66.59 %-91.41 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร   44,75346,02145,13935,54229,79733,99420.58 %35.25 %24.69 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   36,41837,60435,99717,72919,71615,87451.32 %47.57 %55.90 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร   38,18038,81734,48617,53618,00515,34254.07 %53.62 %55.51 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร   40,59239,69637,75126,86127,52927,27033.83 %30.65 %27.76 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร   21,51222,77921,95130,04928,08429,748-39.69 %-23.29 %-35.52 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   56,70557,09056,03444,91361,15137,48320.80 %-7.11 %33.11 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร   124,259122,072103,992193,835167,323156,584-55.99 %-37.07 %-50.57 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร   42,26442,70639,92026,54326,04622,14437.20 %39.01 %44.53 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร   43,53744,87045,13512,43613,11813,28771.44 %70.76 %70.56 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร   37,95935,52333,36618,27022,55213,79951.87 %36.51 %58.64 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร   47,57947,73745,21544,82347,16452,5135.79 %1.20 %-16.14 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร   123,637126,35493,692458,511439,433438,783-270.85 %-247.78 %-368.33 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร   49,13454,92645,19642,19820,06515,93914.12 %63.47 %64.73 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร   39,33239,78236,87118,86921,56122,70452.03 %45.80 %38.42 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร   66,32271,02368,585170,064156,734150,795-156.42 %-120.68 %-119.87 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร   34,55635,81734,07214,98615,57816,16856.63 %56.51 %52.55 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร   43,79745,28444,04326,67824,29223,97339.09 %46.36 %45.57 %
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร   47,07243,23041,22935,45631,90043,82824.68 %26.21 %-6.30 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร   53,49455,71249,76841,42944,30837,37522.55 %20.47 %24.90 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร   50,06950,13448,40255,45655,39254,153-10.76 %-10.49 %-11.88 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร   141,733142,873133,65433,78630,36323,14576.16 %78.75 %82.68 %
รจจ.สมุทรสาคร   794,887747,733591,467854,137809,299762,584-7.45 %-8.23 %-28.93 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7   
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร   33,82535,75536,18318,01419,40923,07646.74 %45.72 %36.23 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร   118,936127,114112,618175,993180,336151,030-47.97 %-41.87 %-34.11 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร   50,09851,44349,23659,16854,67783,524-18.10 %-6.29 %-69.64 %
สปส.จ.สมุทรสาคร   112,172107,429106,806276,232212,829210,408-146.26 %-98.11 %-97.00 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร   38,91746,30247,86816,08916,49718,66558.66 %64.37 %61.01 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร   300,023498,4361,037,16390,51060,70043,95469.83 %87.82 %95.76 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร   99,79696,958102,31296,44491,93981,4043.36 %5.18 %20.44 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร   200,248201,311193,73245,27047,38642,91577.39 %76.46 %77.85 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   226,236330,736262,046123,520131,422122,53445.40 %60.26 %53.24 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว   367,413480,963249,519216,726211,416149,88541.01 %56.04 %39.93 %
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร   936,157941,836764,524832,068803,884488,37411.12 %14.65 %36.12 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร   137,543139,961133,279107,396117,197146,51021.92 %16.26 %-9.93 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร   53,40766,59756,26844,79942,26238,84816.12 %36.54 %30.96 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร   34,76333,66830,7597,11920,98811,95879.52 %37.66 %61.12 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร   876,922843,465808,399199,670422,197411,96477.23 %49.94 %49.04 %
รวม6,536,7786,909,7776,565,0915,245,0085,076,3124,522,41819.76 %26.53 %31.11 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสมุทรสาคร ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 44 หน่วยงาน จาก 46 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร   1,9962,2822,8681,51890786323.96 %60.27 %69.91 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร   4,8165,6255,7961,0935,89476077.30 %-4.79 %86.89 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร   5,7015,7205,35928244142195.06 %92.29 %92.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1   36,26236,45236,4525,5115,2223,81984.80 %85.67 %89.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2   39,71539,71539,7156,0975,5353,75884.65 %86.06 %90.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 1   3,3523,3523,2387581,05921977.38 %68.40 %93.22 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร   12,16612,16612,1668,6117,0505,41829.22 %42.05 %55.46 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร   8,8208,6299,2765,1554,4475,25341.55 %48.47 %43.37 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   4,7315,0925,3211,3471,36165771.54 %73.27 %87.65 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร   5,3215,5495,1113,1132,6002,82241.49 %53.14 %44.80 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร   5,8645,5795,6554,4685,1833,44223.81 %7.09 %39.13 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร   3,9604,2184,2182,2271,9101,08843.77 %54.71 %74.21 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร   12,77512,64213,3079,9636,5136,07622.01 %48.48 %54.34 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร   13,99213,99214,0493,9134,0452,39072.03 %71.09 %82.99 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร   7,1466,9186,9183,5473,5513,33350.36 %48.67 %51.82 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร   7,6798,0599,14329855453896.11 %93.12 %94.11 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร   5,3214,4274,3133,4102,8872,44935.91 %34.78 %43.21 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร   8,7448,7068,7444,1953,5192,84152.02 %59.58 %67.50 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร   18,80118,80117,87112,13312,15768,81135.46 %35.34 %-285.04 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร   9,2769,6567,8313,3184,7533,10364.23 %50.78 %60.38 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร   5,3815,2485,0581,0611,4361,14980.28 %72.64 %77.28 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร   13,63315,45915,6642,7692,44167979.69 %84.21 %95.66 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร   3,9524,1804,4083,9281,9522,6240.60 %53.29 %40.47 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร   7,8317,8318,0212,9592,7521,80462.22 %64.85 %77.50 %
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร   9,0867,2607,3553,6241,5231,39560.11 %79.03 %81.03 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร   7,2226,7095,5493,6182,2871,34249.91 %65.92 %75.82 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร   6,2336,2336,91886275262686.18 %87.93 %90.96 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร   7,7118,1106,4942,7612,6971,64064.20 %66.75 %74.74 %
รจจ.สมุทรสาคร   11,67511,0058,9048,4697,2975,12327.46 %33.70 %42.47 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7   
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร   3,8564,1043,3051,4421,4041,47162.61 %65.79 %55.51 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร   26,31426,84724,2807,1667,8749,88772.77 %70.67 %59.28 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร   9,65610,11310,6454,7674,1474,27550.63 %58.99 %59.84 %
สปส.จ.สมุทรสาคร   20,74719,01621,5086,2525,3404,50469.86 %71.92 %79.06 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร   6,0438,28710,1132441115595.97 %99.86 %98.47 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร   3,6223,6103,6312,4241,0281,26833.06 %71.51 %65.08 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร   26,58226,18326,5441,3151,3842,01495.05 %94.71 %92.41 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร   3,1663,2313,1903,0392,3381,9853.99 %27.63 %37.76 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   11,96413,65113,7076,1604,2222,74448.51 %69.07 %79.98 %
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว   4,6344,6264,1124,3173,3061,9286.84 %28.52 %53.11 %
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร   14,06714,26012,7368,9496,7122,75536.38 %52.93 %78.36 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร   13,79913,01513,0109,7718,1256,20129.19 %37.57 %52.34 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร   8,9729,0108,9158,8018,7207,1351.91 %3.22 %19.96 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร   2,5213,7233,3241,4621,8191,88742.00 %51.15 %43.24 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร   182,889164,836166,17558,86370,16684,67367.81 %57.43 %49.05 %
รวม627,993614,125610,914235,981229,322267,32462.42 %62.66 %56.24 %