เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอ่างทอง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 47 หน่วยงาน จาก 49 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง   40,12639,55237,02111,50110,5778,15371.34 %73.26 %77.98 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง   37,57832,48235,07717,10017,85118,04454.49 %45.04 %48.56 %
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง   34,61033,10934,37919,06121,01618,08444.93 %36.53 %47.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย   47,03747,55943,6675,0076,1555,73489.36 %87.06 %86.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก   47,46747,49443,7623,8934,2243,91591.80 %91.11 %91.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง   47,82147,91745,3564,0855,2163,93591.46 %89.11 %91.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง   55,10053,49653,18220,72624,65623,62262.39 %53.91 %55.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ   50,14153,84550,12410,38812,30510,73079.28 %77.15 %78.59 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้   25,50922,58919,6592,1252,3002,40191.67 %89.82 %87.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา   36,49547,71945,1723,9925,7204,71489.06 %88.01 %89.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง   168,531161,916144,419155,261154,376145,9447.87 %4.66 %-1.06 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง   41,36441,24340,64420,17828,63437,98051.22 %30.57 %6.56 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง   53,54459,63954,88624,37823,38622,69354.47 %60.79 %58.65 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง   41,11639,62162,8654,5886,5475,80288.84 %83.47 %90.77 %
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง   38,84637,33131,70512,54516,62414,10567.71 %55.47 %55.51 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง   43,19544,24643,82522,07424,82425,63748.90 %43.90 %41.50 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง   19,67626,65825,55955,14055,59254,599-180.23 %-108.54 %-113.62 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง   53,25524,71617,81131,06031,62130,14641.68 %-27.94 %-69.25 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง   155,570156,301177,350193,348196,705168,735-24.28 %-25.85 %4.86 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง   47,52844,21339,23818,52014,55412,53861.03 %67.08 %68.05 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง   44,32044,51143,50811,12711,1997,85374.89 %74.84 %81.95 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง   35,55336,44535,3137,1587,8036,45579.87 %78.59 %81.72 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง   42,80240,16641,12241,17543,90539,8483.80 %-9.31 %3.10 %
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง   74,216193,148152,174182,678318,078298,631-146.14 %-64.68 %-96.24 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง   59,25458,95259,60754,44354,98944,7078.12 %6.72 %25.00 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง   41,35291,39340,08428,61542,75427,22530.80 %53.22 %32.08 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง   79,19991,833102,396143,034146,559128,310-80.60 %-59.59 %-25.31 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง   43,51942,18339,85627,06226,58023,70437.82 %36.99 %40.53 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   48,80450,55646,10421,04423,25219,33456.88 %54.01 %58.06 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง   52,73953,15451,36222,50020,51317,74757.34 %61.41 %65.45 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง   53,13150,94148,68526,70731,67330,95149.73 %37.82 %36.43 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง   39,84640,68038,25222,31823,17421,24843.99 %43.03 %44.45 %
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง   471,849502,942441,993525,750570,071499,323-11.42 %-13.35 %-12.97 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง   33,5986,5646,48311,09412,28210,86466.98 %-87.11 %-67.57 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง   36,64436,25234,29210,23011,45412,87372.08 %68.40 %62.46 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง   47,31947,36063,433108,31461,45359,571-128.90 %-29.76 %6.09 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง   40,83840,90239,54835,70536,61221,59812.57 %10.49 %45.39 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง   67,47846,60443,88660,29752,34133,63710.64 %-12.31 %23.35 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง   41,18353,30053,00757,55452,661106,011-39.75 %1.20 %-99.99 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   473,231291,984222,841219,760207,597179,39953.56 %28.90 %19.49 %
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง   212,552217,494214,638176,237171,404148,43617.09 %21.19 %30.84 %
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ   361,657284,342258,683178,316160,950142,47050.69 %43.40 %44.92 %
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง   561,624738,110692,390688,801693,370626,075-22.64 %6.06 %9.58 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง   74,50474,75372,347203,217223,382218,095-172.76 %-198.83 %-201.46 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง   43,23040,76037,82327,06628,03620,59537.39 %31.22 %45.55 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง   37,01136,20634,0218,9169,8539,15075.91 %72.79 %73.10 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง   220,641218,522211,45493,07878,66678,61157.81 %64.00 %62.82 %
รวม4,422,6024,491,7054,171,0073,627,1663,783,4943,450,23217.99 %15.77 %17.28 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดอ่างทอง ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จาก 49 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง   3,1893,1133,0181,06296882766.69 %68.91 %72.61 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง   4,7514,6564,8081,6101,5421,21566.12 %66.88 %74.74 %
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง   4,8074,5935,2831,0791,15179077.55 %74.94 %85.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย   1,5321,6271,53291292270540.49 %43.32 %53.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก   1,6031,5651,50852157039267.52 %63.57 %73.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง   1,7621,8571,9711,13459930835.65 %67.75 %84.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง   2,5522,3242,32451552344979.83 %77.47 %80.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ   2,7642,8402,66985279650069.17 %71.97 %81.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้   1,7421,7421,72311111199.35 %99.35 %99.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา   1,9901,6671,68647895037275.99 %43.01 %77.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง   19,79320,02119,7178,96313,1775,18654.72 %34.19 %73.70 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง   5,4556,8816,5583,9525,4484,17527.54 %20.83 %36.34 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง   9,5059,81010,4178,0497,2934,74615.32 %25.65 %54.44 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง   6,0836,0834,7141,2722,6392,46179.08 %56.61 %47.79 %
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง   5,6075,1134,6184,9765,4822,92611.26 %-7.22 %36.64 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง   7,3377,3947,45112,0278,76511,309-63.91 %-18.53 %-51.77 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง   3,7684,6374,6484,2422,6211,450-12.57 %43.47 %68.80 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง   10,0389,9247,45211,7595,7153,965-17.15 %42.41 %46.78 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง   10,41810,64610,6651,8885,1343,97081.88 %51.78 %62.78 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง   6,8436,7296,4253,7592,8641,67245.07 %57.43 %73.98 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง   7,0546,9197,01457638528991.84 %94.44 %95.89 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง   3,9794,0294,18178576582580.26 %81.02 %80.28 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง   7,1476,3497,0332,0992,1132,62370.63 %66.72 %62.71 %
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง   12,41517,49212,70014,13013,80112,882-13.81 %21.10 %-1.43 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง   8,3649,50510,1908,5705,9117,009-2.46 %37.82 %31.22 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง   6,76725,3276,7673,0993,1292,45654.21 %87.65 %63.71 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง   13,38614,03114,7541,0961,06190891.81 %92.44 %93.85 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง   7,4146,9196,6533,2752,5812,58955.83 %62.70 %61.08 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง   7,0717,8326,8055,7425,7993,69318.80 %25.95 %45.74 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง   7,6047,6807,6803,1893,0481,71758.06 %60.31 %77.65 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง   7,4396,9606,0112,5992,25096365.07 %67.67 %83.97 %
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง   7,8777,6937,3738,0117,0464,669-1.69 %8.41 %36.67 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง   3,3443,3443,3821,3991,00563758.15 %69.96 %81.17 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง   3,3863,3303,2352,1661,5861,44336.03 %52.38 %55.39 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง   7,3767,3767,9164,7183,8852,85336.03 %47.33 %63.96 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง   6,8367,0267,3313,6583,7933,03846.49 %46.02 %58.56 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง   3,1573,1083,7062,5031,8745,41520.72 %39.69 %-46.10 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง   12,23212,23012,2865,4044,1442,60555.82 %66.12 %78.80 %
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง   3,5263,5263,5267,6016,6174,529-115.56 %-87.65 %-28.44 %
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ   4,4244,4104,3084,5992,5771,668-3.95 %41.55 %61.27 %
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง   8,18911,41511,24211,4187,7286,010-39.43 %32.30 %46.54 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง   11,72911,72911,67019,06512,4789,774-62.54 %-6.38 %16.24 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง   6,2166,3115,9304,5313,4602,63427.10 %45.17 %55.59 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง   4,0104,2194,0292,4431,5271,29439.07 %63.80 %67.87 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง   29,13627,27926,92423,58426,96633,17919.06 %1.15 %-23.24 %
รวม311,620339,260311,833215,321192,698163,13030.90 %43.20 %47.69 %