เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสมุทรสงคราม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จาก 49 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม   32,81431,70832,01710,99211,84810,71666.50 %62.63 %66.53 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม   43,23752,18159,02344,07793,306122,493-1.94 %-78.81 %-107.53 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม   39,40637,61936,26924,88425,05320,48836.85 %33.40 %43.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม   361,824361,919350,945241,416248,383223,50333.28 %31.37 %36.31 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที   47,60847,89245,2197,1795,1035,34684.92 %89.34 %88.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงคราม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา   50,56350,60246,93410,2419,6798,65179.75 %80.87 %81.57 %
ด่านศุลกากรแม่กลอง   47,72447,38545,09468,68562,51859,262-43.92 %-31.94 %-31.42 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม   57,29660,32357,83351,17951,71946,91910.68 %14.26 %18.87 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม   49,14350,47247,76618,14221,36216,57663.08 %57.68 %65.30 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม   37,65138,40936,4989,1789,8549,00875.62 %74.34 %75.32 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม   38,370142,47942,79512,27212,4378,56068.02 %91.27 %80.00 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม   52,22842,74739,8568,80910,70513,35783.13 %74.96 %66.49 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม   37,33637,48237,30837,00934,61749,3210.88 %7.64 %-32.20 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม   47,75546,44845,40425,99928,75127,17045.56 %38.10 %40.16 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม   161,925171,369156,679135,889133,064112,24116.08 %22.35 %28.36 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม   42,40442,21340,02717,27813,86713,25859.25 %67.15 %66.88 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม   40,13340,14239,59812,18811,21311,32269.63 %72.07 %71.41 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม   35,38136,99834,36014,3176,8583,35959.54 %81.46 %90.23 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม   41,70642,47440,20067,94036,94631,391-62.90 %13.01 %21.91 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม   59,70059,39955,67443,28947,39743,12627.49 %20.21 %22.54 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม   66,78067,49064,32026,57925,85525,51360.20 %61.69 %60.33 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม   47,62142,67042,08317,80517,34818,67462.61 %59.34 %55.63 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม   60,28155,99953,20259,30066,59064,7041.63 %-18.91 %-21.62 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม   135,328135,916130,59831,40718,12220,86876.79 %86.67 %84.02 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม   43,71244,52041,31924,07326,06623,28944.93 %41.45 %43.64 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม   45,92946,00345,44933,29137,23131,39327.52 %19.07 %30.93 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม   56,51857,10054,44425,56226,57423,13454.77 %53.46 %57.51 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม   45,42046,51447,03335,76531,50338,87121.26 %32.27 %17.35 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม   136,457139,776131,52244,92947,55527,91067.07 %65.98 %78.78 %
รจก.สมุทรสงคราม   503,687475,230432,311196,725210,208173,39360.94 %55.77 %59.89 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม   32,72532,23931,56110,29010,09411,33168.56 %68.69 %64.10 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม   54,67155,64752,71142,03649,18647,50523.11 %11.61 %9.88 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม   38,31538,11734,98014,80017,03213,26561.37 %55.32 %62.08 %
สปส.จ.สมุทรสงคราม   50,01753,26553,54938,76842,82639,63222.49 %19.60 %25.99 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม   96,58742,36249,73013,09032,33716,54386.45 %23.67 %66.73 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม   40,24639,68441,27240,03135,49632,7840.53 %10.55 %20.57 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม   65,674351,40957,75134,36635,25336,50647.67 %89.97 %36.79 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   161,200158,635181,933176,534180,149161,629-9.51 %-13.56 %11.16 %
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา   
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม   810,971703,771781,872959,193689,960566,612-18.28 %1.96 %27.53 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   177,125180,763160,927160,147118,109106,4899.59 %34.66 %33.83 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม   231,314213,894211,547181,098167,548186,05821.71 %21.67 %12.05 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม   399,334424,727596,106332,065356,216375,97116.85 %16.13 %36.93 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5   39,93439,88538,04316,97617,76418,09657.49 %55.46 %52.43 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม   40,09939,36237,83621,30022,24122,21546.88 %43.50 %41.29 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม   34,04734,33532,88511,2925,6318,47166.83 %83.60 %74.24 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม   149,207168,568182,26326,14625,56719,68582.48 %84.83 %89.20 %
รวม4,887,4065,128,1404,876,7473,434,5323,187,1422,946,60729.73 %37.85 %39.58 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสมุทรสงคราม ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จาก 49 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม   2,5942,5942,5941,1502,09677555.64 %19.20 %70.10 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม   4,8955,1045,1421,4191,9601,48971.02 %61.59 %71.04 %
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม   4,7614,6474,87677824626083.66 %94.70 %94.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม   27,97727,97727,9774,9005,4894,10482.48 %80.38 %85.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที   1,9401,8831,57447638432975.46 %79.61 %79.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงคราม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา   2,2462,1892,18971879781568.04 %63.57 %62.74 %
ด่านศุลกากรแม่กลอง   11,23211,23211,4612,9993,5763,85673.30 %68.16 %66.35 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม   7,4238,1087,9753,1773,6854,27357.21 %54.55 %46.42 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม   8,5279,2119,2113,9733,5193,90553.41 %61.80 %57.60 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม   5,0285,1045,0473,5203,0852,83929.99 %39.56 %43.74 %
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม   4,00146,2927,8423,3512,5552,81916.24 %94.48 %64.06 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม   4,8384,6664,6474,2133,4622,64012.91 %25.81 %43.20 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม   7,2447,2447,6309,3362,8821,942-28.87 %60.22 %74.55 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม   8,0707,8427,8425,5874,0474,25030.77 %48.40 %45.81 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม   12,16511,06210,12493778276292.29 %92.93 %92.48 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม   5,9355,6876,2072,9152,1251,05250.88 %62.64 %83.04 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม   5,8645,7315,78864367852489.04 %88.18 %90.95 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม   6,18810,9714,0583,2294,3452,86347.82 %60.40 %29.45 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม   6,2836,2066,1502,0192,1142,28667.86 %65.94 %62.83 %
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม   13,31913,31813,3183,3253,4818,25075.04 %73.86 %38.05 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม   16,32316,28516,2858,0369,3988,76750.77 %42.29 %46.16 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม   6,1695,1425,9971,8831,2131,04369.47 %76.41 %82.61 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม   12,40611,03711,05676148751593.87 %95.59 %95.34 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม   5,2755,1045,1614,5053,3622,58614.60 %34.12 %49.88 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม   7,1577,1576,9672,9182,8042,93459.24 %60.83 %57.89 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม   7,4247,8427,8421,9971,9932,08573.09 %74.59 %73.41 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม   6,3026,5496,3022,3831,90094562.19 %70.99 %85.00 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม   4,1534,0964,17258669451085.90 %83.04 %87.77 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม   5,5795,9595,4461,7811,2421,07868.07 %79.16 %80.20 %
รจก.สมุทรสงคราม   7,6727,4007,0964,7363,1842,80638.27 %56.97 %60.46 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม   3,0312,8223,0121,6421,43678845.83 %49.09 %73.82 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม   9,0599,8588,8505,3534,1913,48040.91 %57.49 %60.68 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม   5,1044,7234,5333,1412,6092,33338.46 %44.77 %48.53 %
สปส.จ.สมุทรสงคราม   8,0898,4709,3441,4071,9591,27282.61 %76.87 %86.39 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม   5,6366,0179,6726,2915,0234,171-11.62 %16.52 %56.87 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม   5,5605,5605,5793,9363,6234,57929.21 %34.84 %17.92 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม   3,3283,5462,3622,4022,9451,79827.83 %16.94 %23.86 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม   6,8406,7328,0375,1896,1383,96524.15 %8.82 %50.66 %
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา   
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม   12,68112,05612,75213,3216,1304,090-5.05 %49.16 %67.93 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   4,1264,1773,9283,2612,0901,93320.97 %49.95 %50.79 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม   11,24211,24211,2427,0965,7003,53036.88 %49.30 %68.60 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม   15,94715,70315,7787,0417,4217,52555.85 %52.74 %52.31 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5   15,17415,09814,9652,6834,1814,64382.32 %72.31 %68.97 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม   5,5985,5605,5033,8984,0963,78530.37 %26.33 %31.22 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม   3,2783,2593,1832,0502,0081,85837.47 %38.40 %41.63 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม   32,14732,14732,14728,11028,88329,85412.56 %10.15 %7.13 %
รวม375,828420,609378,860185,068166,017152,91050.76 %60.53 %59.64 %