เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดเพชรบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 58 หน่วยงาน จาก 60 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี   131,684120,489121,71759,87659,29572,79854.53 %50.79 %40.19 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี   31,26532,07831,01710,7647,8437,65365.57 %75.55 %75.33 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี   50,600139,852133,27555,17856,17448,907-9.05 %59.83 %63.30 %
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี   57,72249,22348,25514,02215,26013,68175.71 %69.00 %71.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี   200,146202,386193,516123,065125,257109,98638.51 %38.11 %43.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน   46,16246,95744,0996,1475,3765,24386.68 %88.55 %88.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย   54,59451,30539,36310,9739,9937,05079.90 %80.52 %82.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ   75,00373,66769,56616,9079,59810,52477.46 %86.97 %84.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง   48,98749,33946,8328,4348,9278,84182.78 %81.91 %81.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด   49,41149,26744,9684,9285,0824,85890.03 %89.68 %89.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม   55,67150,13246,0809,2019,73910,28983.47 %80.57 %77.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี   55,62656,35553,69716,69215,46114,36569.99 %72.56 %73.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง   47,21346,62044,3886,3475,2994,79886.56 %88.63 %89.19 %
ด่านศุลกากรบ้านแหลม   32,49229,17926,8525,3682,3732,02183.48 %91.87 %92.47 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี   148,182147,326145,68766,19868,66972,97155.33 %53.39 %49.91 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี   49,91951,99950,06929,82826,67122,28140.25 %48.71 %55.50 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี   63,13662,29058,48444,94046,72838,38628.82 %24.98 %34.37 %
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี   39,93540,18539,28817,65923,27015,80055.78 %42.09 %59.79 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี   127,201100,65790,63135,74832,48927,05071.90 %67.72 %70.15 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี   32,77329,48928,41436,44733,46030,882-11.21 %-13.47 %-8.68 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี   57,13357,41853,88738,06137,35933,19433.38 %34.93 %38.40 %
ส.ป.ก. เพชรบุรี   80,89641,93775,41032,44739,92035,70759.89 %4.81 %52.65 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี   172,306165,869160,488164,230148,062122,2614.69 %10.74 %23.82 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)   89,44194,753153,449131,699132,684140,983-47.25 %-40.03 %8.12 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี   65,82263,67361,72431,30028,46127,94852.45 %55.30 %54.72 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี   41,03441,97739,62512,15612,31511,44770.38 %70.66 %71.11 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี   109,16437,93339,13812,76215,48617,82888.31 %59.18 %54.45 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี   43,93346,43544,12138,89940,72639,70211.46 %12.30 %10.01 %
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี   110,58194,75892,24993,15880,267151,45715.76 %15.29 %-64.18 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี   56,68158,94270,13648,33249,55248,58714.73 %15.93 %30.72 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี   43,43649,48741,39221,89720,26421,92449.59 %59.05 %47.03 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี   217,625115,670121,524135,855134,534132,68037.57 %-16.31 %-9.18 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี   95,40090,33192,06918,22617,35315,95580.90 %80.79 %82.67 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี   52,26057,60957,45659,64764,04049,744-14.13 %-11.16 %13.42 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี   70,28654,40347,53234,44937,65430,44550.99 %30.79 %35.95 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี   49,43954,07052,06937,00338,93429,37825.15 %27.99 %43.58 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี   46,96247,19244,21031,69734,48531,53332.50 %26.93 %28.67 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี   137,194137,866134,24327,00125,87223,44680.32 %81.23 %82.53 %
เรือนจำกลางเพชรบุรี   696,561780,8932,190,928608,833820,3861,042,16212.59 %-5.06 %52.43 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   33,43634,41533,44811,67710,89410,12365.08 %68.35 %69.73 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี   60,57662,08151,62036,29342,67239,37140.09 %31.26 %23.73 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   58,20757,56437,25325,35222,89725,37256.45 %60.22 %31.89 %
สปส.จ.เพชรบุรี   61,68662,88665,32453,24350,93649,72313.69 %19.00 %23.88 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี   44,06044,71343,14324,80823,04224,89843.70 %48.47 %42.29 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี   176,477175,985145,921155,723159,092128,35911.76 %9.60 %12.04 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี   73,36565,97564,06450,47859,25667,12931.20 %10.18 %-4.78 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   955,263895,163880,903184,775166,496142,88280.66 %81.40 %83.78 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2   539,903366,523212,575140,620127,510126,28373.95 %65.21 %40.59 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี   216,909200,814185,794116,200132,664130,12746.43 %33.94 %29.96 %
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย   
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด   983,622980,583951,139242,673226,824222,21475.33 %76.87 %76.64 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี   366,348329,484302,318332,123324,598226,1999.34 %1.48 %25.18 %
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี   628,664967,0981,063,629511,872441,815416,14618.58 %54.32 %60.87 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี   445,087611,085489,702173,336177,777190,05061.06 %70.91 %61.19 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี   992,343861,590753,187451,066383,934345,38754.55 %55.44 %54.14 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี   128,001142,513185,689231,801240,777281,067-81.09 %-68.95 %-51.36 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี   46,55540,63840,72729,22027,08726,49037.24 %33.35 %34.96 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี   49,24750,45447,32118,22821,17421,32662.99 %58.03 %54.93 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี   314,699356,957521,084240,293265,030210,45623.64 %25.75 %59.61 %
รวม9,808,3239,826,53611,002,6875,186,1565,249,7925,218,36547.12 %46.58 %52.57 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดเพชรบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 57 หน่วยงาน จาก 60 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี   83375481158456157629.89 %25.60 %28.97 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี   5,3345,4485,7521,2421,5721,45576.72 %71.14 %74.70 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี   6,1199,0238,0343,2803,6853,75046.40 %59.16 %53.33 %
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี   8,1108,3388,52951611718093.64 %98.60 %97.90 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี   27,29826,89824,9976,9635,6063,99674.49 %79.16 %84.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน   4,8824,9394,9399191,04786481.18 %78.80 %82.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย   2,4752,4372,4371,11777156454.85 %68.35 %76.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ   4,6424,3004,3381,0811,2021,00876.71 %72.05 %76.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง   3,6693,7643,89742956556888.30 %84.98 %85.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด   1,9991,9991,99967067166066.49 %66.43 %67.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม   2,0272,0271,91331247042284.63 %76.80 %77.97 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี   3,4473,4663,40871356031479.31 %83.84 %90.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง   4,7594,3014,32296991579079.64 %78.73 %81.71 %
ด่านศุลกากรบ้านแหลม   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี   13,73913,92914,04312,02311,91012,35212.49 %14.50 %12.05 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี   9,3009,4158,8252,3281,9881,35574.96 %78.89 %84.64 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี   12,33211,83811,8382,9873,1282,16975.78 %73.58 %81.68 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี   10,73910,30210,0936,1924,9874,94342.34 %51.59 %51.02 %
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี   8,6248,6059,0994,0604,7454,61852.92 %44.85 %49.25 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี   41,50331,19628,83817,40317,41414,36858.07 %44.18 %50.18 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี   15,41215,26015,03212,92711,8248,69116.13 %22.52 %42.19 %
ส.ป.ก. เพชรบุรี   9,3718,2308,1543,5032,3882,18862.62 %70.98 %73.17 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี   18,68318,68319,0441,9205,8126,57589.72 %68.89 %65.47 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)   33,43235,10535,71413,46411,32911,32659.73 %67.73 %68.29 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี   10,2409,7659,5174,3442,8523,00157.58 %70.79 %68.47 %
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี   9,1109,1569,38428357330696.90 %93.74 %96.74 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี   35,5127,1217,2933,5802,8573,52889.92 %59.88 %51.62 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี   9,93610,16410,7722,1071,8932,46078.79 %81.38 %77.16 %
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี   23,28823,47523,4758831,0761,16096.21 %95.42 %95.06 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี   14,80414,55713,4354,3586,27810,05770.56 %56.87 %25.14 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี   9,5559,5559,6312,8122,89368370.58 %69.73 %92.91 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี   42,26329,76932,2991,30971079496.90 %97.62 %97.54 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี   10,2409,9559,3655,0075,1574,23351.10 %48.19 %54.80 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี   11,14211,36211,4385,9876,9876,44946.27 %38.51 %43.62 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี   11,2109,1569,1371,8821,8773,29283.21 %79.50 %63.97 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี   11,79912,06611,7805,5763,5182,31552.74 %70.84 %80.35 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี   8,9859,32711,9182,0352,1681,58677.35 %76.76 %86.69 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี   8,7738,7738,9064,8643,2502,62544.56 %62.96 %70.53 %
เรือนจำกลางเพชรบุรี   14,12215,06015,34011,1196,92914,22021.26 %53.99 %7.30 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   5,9046,0566,1142,5141,6401,96257.42 %72.92 %67.91 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี   12,27512,01512,6744,8264,7454,42360.68 %60.51 %65.10 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี   8,4148,4158,1672,2702,4132,15973.02 %71.32 %73.56 %
สปส.จ.เพชรบุรี   13,43313,69711,8563,7044,0064,35672.43 %70.75 %63.26 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี   9,2179,3849,6122,0951,8081,28077.27 %80.73 %86.68 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี   42,67342,95534,7784,1563,5511,96590.26 %91.73 %94.35 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี   4,7614,8104,8655,4326,1393,880-14.10 %-27.63 %20.25 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1   10,64310,64310,73212,9855,0207,062-22.01 %52.83 %34.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2   19,82519,83316,1505,9425,5553,57770.03 %71.99 %77.85 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี   34,42634,49234,5619,5039,3127,40172.40 %73.00 %78.59 %
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย   
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด   9,9079,9079,90711,6168,4966,044-17.25 %14.24 %38.99 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี   11,58010,97110,66623,00813,8817,700-98.68 %-26.53 %27.81 %
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี   13,71910,34210,20216,77610,0368,456-22.28 %2.96 %17.12 %
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี   10,17310,1639,6769,7257,58720,9124.41 %25.34 %-116.13 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี   10,01810,08010,27219,5347,4234,377-94.99 %26.36 %57.39 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี   21,88121,97222,30427,90019,02718,549-27.50 %13.40 %16.83 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี   8,6058,4908,7385,6564,5524,25434.27 %46.39 %51.31 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี   6,8176,8176,8172,8782,1832,02457.78 %67.98 %70.30 %
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี   80,89482,86982,86966,95766,96582,81117.23 %19.19 %0.07 %
รวม814,877763,431750,707389,227326,625333,63152.23 %57.22 %55.56 %