เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 62 หน่วยงาน จาก 68 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์   565,75193,724111,60699,77298,06692,38482.36 %-4.63 %17.22 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   47,27349,38042,1628,3199,8148,47382.40 %80.13 %79.90 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์   41,01044,08343,93755,62657,63156,643-35.64 %-30.73 %-28.92 %
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   36,40536,09135,66419,63319,77120,48846.07 %45.22 %42.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์   187,844187,220188,25486,16590,59581,14854.13 %51.61 %56.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี   46,14345,66444,20514,4029,3125,95068.79 %79.61 %86.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก   46,21447,02644,6645,3655,0024,76188.39 %89.36 %89.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน   48,81350,62149,9328,7729,0419,11482.03 %82.14 %81.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย   45,14846,70044,4815,5185,1863,89287.78 %88.89 %91.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี   59,92053,50748,72820,26517,69916,37866.18 %66.92 %66.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์   54,79754,88653,20316,32015,20813,62870.22 %72.29 %74.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด   54,20854,66652,1196,2185,7266,11788.53 %89.53 %88.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน   61,97961,16854,36519,23819,69618,27868.96 %67.80 %66.38 %
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์   65,04666,43666,79364,89363,68083,9480.24 %4.15 %-25.68 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์   51,19152,31153,56059,07762,13476,604-15.41 %-18.78 %-43.02 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน   32,66535,47631,35717,64918,92523,06845.97 %46.65 %26.43 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน   31,51730,93029,61111,51112,46810,48563.48 %59.69 %64.59 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   37,04634,97235,43522,27220,06119,35439.88 %42.64 %45.38 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   54,90957,01955,51720,43719,98021,88462.78 %64.96 %60.58 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   37,33437,80837,39816,45512,14912,35255.92 %67.87 %66.97 %
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   41,34653,56296,80245,55041,28224,019-10.17 %22.93 %75.19 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   190,898191,248189,28739,89055,00753,20679.10 %71.24 %71.89 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   30,13328,12728,06626,83125,96825,26410.96 %7.68 %9.98 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   57,48856,56755,59228,60531,56046,88650.24 %44.21 %15.66 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   41,24342,49640,55820,86621,99120,73549.41 %48.25 %48.88 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ท่าอากาศยานหัวหิน   985,036959,806947,888826,318485,787645,17616.11 %49.39 %31.94 %
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)   154,954151,453151,35987,965100,17488,74543.23 %33.86 %41.37 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   43,84243,04641,56223,43423,77930,84646.55 %44.76 %25.78 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   28,76826,73625,69412,66714,38613,38055.97 %46.19 %47.93 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)   21,42722,87221,6716,6627,4928,12168.91 %67.24 %62.53 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)   60,96760,96760,42871,06965,89255,971-16.57 %-8.08 %7.38 %
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   47,65741,76641,9328,4509,8475,92482.27 %76.42 %85.87 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   36,92335,30135,1688,4588,6239,64377.09 %75.57 %72.58 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   45,35943,83742,88831,69841,08441,13830.12 %6.28 %4.08 %
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   44,09544,27443,62732,10236,55628,46927.20 %17.43 %34.75 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   86,214112,715111,34361,89665,46558,40328.21 %41.92 %47.55 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   73,08473,57173,04615,90118,54917,82878.24 %74.79 %75.59 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   74,08670,49474,551111,093113,351108,342-49.95 %-60.79 %-45.33 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์   169,148169,101165,637169,887159,517178,375-0.44 %5.67 %-7.69 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   128,987128,923129,63227,18126,86733,55878.93 %79.16 %74.11 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   44,19045,28143,33737,87639,02135,81214.29 %13.83 %17.36 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   39,11838,87336,97821,80322,29220,81644.26 %42.65 %43.71 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   45,47042,03941,2823,0582,69622,63993.27 %93.59 %45.16 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   92,15487,70389,69154,69452,10061,15040.65 %40.59 %31.82 %
สพ.ประจวบคีรีขันธ์   135,984136,937135,22525,54825,15722,04981.21 %81.63 %83.69 %
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์   721,730725,697630,503387,201430,269425,04846.35 %40.71 %32.59 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   35,04233,84635,0539,1259,2169,03073.96 %72.77 %74.24 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   125,734121,275124,65356,22658,50349,33255.28 %51.76 %60.42 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   50,77743,77442,63317,13115,90915,73666.26 %63.66 %63.09 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   104,898105,967103,61376,26373,19868,03127.30 %30.92 %34.34 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   40,55638,00337,68460,41116,33919,337-48.96 %57.01 %48.69 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   40,88540,98440,19925,28132,83334,94938.16 %19.89 %13.06 %
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   678,694682,750562,7161,715,3851,472,0801,307,230-152.75 %-115.61 %-132.31 %
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์   250,586269,721267,18768,39163,97968,00272.71 %76.28 %74.55 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   29,36129,68229,96129,73124,58022,253-1.26 %17.19 %25.73 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   342,165313,485275,777124,569110,718100,39163.59 %64.68 %63.60 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   429,551372,851186,537157,268160,924143,05163.39 %56.84 %23.31 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี   
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล   425,945432,938446,815202,162184,185186,94752.54 %57.46 %58.16 %
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์   8,749,2517,323,5907,196,282868,626535,416493,05190.07 %92.69 %93.15 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   205,393170,427143,618239,040268,294268,059-16.38 %-57.42 %-86.65 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   105,515102,37099,02944,18840,30142,42458.12 %60.63 %57.16 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   32,98132,27530,73111,93011,4909,85463.83 %64.40 %67.93 %
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
รวม16,692,84614,687,01714,099,2266,470,3365,574,8205,504,16961.24 %62.04 %60.96 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 61 หน่วยงาน จาก 68 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์   3,9116527932,1162,0941,46845.91 %-221.19 %-85.16 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   5,4545,5685,6442,1302,3783,28960.95 %57.28 %41.72 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์   8,6109,5999,6942,1072,4401,67475.52 %74.59 %82.73 %
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   7,5267,3557,58461133043991.88 %95.51 %94.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์   27,49327,62629,20513,07511,6068,62952.44 %57.99 %70.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี   3,2443,2253,09278092955775.96 %71.21 %82.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก   3,0623,2343,0561,2351,03192059.67 %68.11 %69.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน   5,2895,3845,1941,3681,36898874.13 %74.59 %80.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย   5,6725,5765,4051,5961,5961,27671.86 %71.38 %76.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี   5,8356,0445,62664679854888.93 %86.80 %90.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์   4,0303,9163,91685166152178.88 %83.11 %86.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด   4,3574,2244,0331,2351,18887971.64 %71.86 %78.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน   7,1247,1246,8961,1151,88770984.35 %73.52 %89.72 %
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์   9,3879,9009,5751,9991,7053,20178.71 %82.77 %66.57 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์   13,04813,50413,9415,6064,4506,88057.03 %67.05 %50.65 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน   6,6397,0006,3732,4512,6022,83863.08 %62.83 %55.47 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน   6,5966,4246,4621,4781,5651,17377.60 %75.65 %81.85 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   8,0026,8997,0894,0521,19998149.36 %82.62 %86.17 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   11,82412,69912,6046,7576,7636,07942.85 %46.74 %51.76 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   8,2308,7948,3822,6812,2182,70667.42 %74.78 %67.72 %
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   9,1439,1439,0108,5434,1904,2286.56 %54.17 %53.08 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   63,55263,60163,51015,65414,21711,61275.37 %77.65 %81.72 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   6,5206,1126,1774,8124,6991,57626.19 %23.13 %74.49 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   12,90712,54612,35612,5859,6725,3202.50 %22.91 %56.94 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   9,59910,0189,6372,0591,33053278.55 %86.73 %94.48 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
ท่าอากาศยานหัวหิน   5,9385,5865,6255,4725,2295,3057.85 %6.39 %5.68 %
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)   51,05951,05951,05945,17938,79238,27311.52 %24.02 %25.04 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   740723714750764889-1.37 %-5.69 %-24.55 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)   85887186265180374824.11 %7.75 %13.23 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)   1,0791,0791,07968870771736.29 %34.53 %33.55 %
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   9,3529,1509,96259637639793.62 %95.90 %96.02 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   7,7367,2227,5074,0164,2764,20348.08 %40.80 %44.01 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   10,4559,92210,1514,5359,9873,59156.62 %-0.65 %64.63 %
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   19,01619,01719,0176,8504,89911,36763.98 %74.24 %40.23 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   18,15620,74320,74310,4064,7417,46142.68 %77.14 %64.03 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   9,1249,16210,1152,3032,3181,58974.75 %74.69 %84.29 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   17,32016,36917,5861,6621,7911,44590.40 %89.06 %91.78 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์   23,12328,95723,96025,91413,88010,653-12.07 %52.07 %55.54 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   7,6797,6417,9265,1484,2823,17732.95 %43.96 %59.91 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   10,96811,22110,6264,9754,5135,81454.64 %59.78 %45.28 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   9,0678,6868,4583,8844,1204,26457.16 %52.56 %49.58 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   9,7139,4289,4854,9934,7383,90248.59 %49.75 %58.86 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   9,7928,6898,4801,45386886685.16 %90.01 %89.79 %
สพ.ประจวบคีรีขันธ์   9,63310,0339,8626,5434,3013,02832.08 %57.13 %69.30 %
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์   12,03712,32611,60911,98211,79510,9520.45 %4.30 %5.65 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   6,1956,2146,3471,8841,6521,61369.59 %73.42 %74.59 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   17,73812,29911,5585,9894,6952,86866.24 %61.83 %75.18 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   7,2797,3937,5273,2362,0742,24155.55 %71.95 %70.23 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   17,37717,30117,62412,0689,0778,89130.55 %47.53 %49.55 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   9,1438,5158,4012,8841,3921,50468.45 %83.66 %82.09 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   8,4618,4618,4619513834898.88 %98.37 %95.88 %
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   21,87421,12833,24011,49012,15619,76747.47 %42.46 %40.53 %
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์   3,2672,8452,8684,8884,5361,016-49.60 %-59.43 %64.56 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   3,7863,9374,1992,8592,8502,85024.50 %27.60 %32.12 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   16,13415,82015,88412,1308,6546,03124.82 %45.30 %62.03 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   19,68819,64719,3878,5756,4835,22956.44 %67.00 %73.03 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์   
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี   
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล   11,38311,47111,42410,38111,4078,7618.81 %0.56 %23.31 %
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์   50,22948,34648,7195,3633,3262,50189.32 %93.12 %94.87 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   26,55123,26420,07918,15710,55210,34331.62 %54.64 %48.49 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   10,57322,85710,5359,1578,1846,30213.39 %64.20 %40.18 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   6,1966,1775,7771,8921,5571,60769.45 %74.80 %72.18 %
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
รวม735,773739,727732,106356,597294,831269,53751.53 %60.14 %63.18 %