เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดกระบี่ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จาก 61 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่   53,47231,23730,45617,92214,88413,92766.48 %52.35 %54.27 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่   35,99736,62236,19515,81217,05217,46556.07 %53.44 %51.75 %
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่   40,62342,43641,38525,58430,07925,78637.02 %29.12 %37.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่   132,928123,435120,144108,050114,047116,04218.72 %7.61 %3.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา   46,48647,10744,7995,9715,4985,67887.16 %88.33 %87.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม   46,84048,00045,4315,2945,5834,98088.70 %88.37 %89.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม   46,72547,35045,1189,3289,7898,82180.04 %79.33 %80.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา   46,61247,29045,5817,5698,2566,80283.76 %82.54 %85.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่   58,44859,05253,47216,71317,53717,22071.41 %70.30 %67.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง   46,60347,81445,1437,6875,6735,71483.51 %88.14 %87.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก   47,81248,17646,89213,40013,0117,96071.97 %72.99 %83.02 %
ด่านศุลกากรกระบี่   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่   40,00640,02937,72629,56533,43731,03826.10 %16.47 %17.73 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม   29,62029,86428,1116,7196,8078,46777.32 %77.21 %69.88 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่   54,07552,65049,27114,78216,52115,84472.66 %68.62 %67.84 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่   46,83837,86345,96120,76017,82522,60155.68 %52.92 %50.83 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่   39,04438,82038,50517,44321,14820,86055.32 %45.52 %45.82 %
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่   41,85043,47643,39920,95820,26115,08749.92 %53.40 %65.24 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่   69,34569,40646,58428,67630,96524,90458.65 %55.39 %46.54 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่   25,58826,11923,11116,39318,72218,59935.94 %28.32 %19.52 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)   45,31846,82845,49126,34225,29022,49441.87 %45.99 %50.55 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่   159,109154,04552,769136,423125,21750,79214.26 %18.71 %3.75 %
ท่าอากาศยานกระบี่   9,896,6289,216,9076,237,16210,736,8707,352,3353,409,176-8.49 %20.23 %45.34 %
สำนักงานทางหลวงที่ 17   
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)   
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่   58,20158,46157,97223,68026,05222,37459.31 %55.44 %61.40 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่   84,310123,503100,58980,45264,58440,6424.58 %47.71 %59.60 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่   39,93739,36039,80114,78313,54913,84862.98 %65.58 %65.21 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่   37,78335,50934,76711,97815,06114,46068.30 %57.59 %58.41 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่   40,75441,12640,90331,80234,45429,02621.97 %16.22 %29.04 %
สำนักงานจังหวัดกระบี่   
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่   67,21164,09863,03928,74229,27027,47257.24 %54.34 %56.42 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่   159,625162,749158,894127,621139,608135,08120.05 %14.22 %14.99 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่   35,23335,22035,11521,86126,67623,85737.95 %24.26 %32.06 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่   59,50659,51043,23529,99739,79638,05249.59 %33.13 %11.99 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่   49,71233,28438,35028,40325,17827,82042.86 %24.35 %27.46 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่   59,40444,46044,84918,99117,51717,33768.03 %60.60 %61.34 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่   50,68637,61948,89631,43634,63031,38637.98 %7.94 %35.81 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่   134,924135,409131,95039,38636,70830,79270.81 %72.89 %76.66 %
เรือนจำจังหวัดกระบี่   796,783804,664698,892236,545228,127286,75270.31 %71.65 %58.97 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่   34,59037,13636,14823,10519,48325,28433.20 %47.53 %30.05 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่   69,35237,38145,23038,66976,84539,02444.24 %-105.57 %13.72 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่   37,73237,94638,58720,90325,30125,90244.60 %33.32 %32.87 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่   58,57067,62662,79943,47754,00950,46825.77 %20.14 %19.64 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่   54,01537,53339,13734,82034,05819,99235.54 %9.26 %48.92 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่   130,617130,789124,036121,33199,13459,7457.11 %24.20 %51.83 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่   69,44469,52568,33343,37940,42234,71237.53 %41.86 %49.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   653,538200,471477,192136,202118,218120,27079.16 %41.03 %74.80 %
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม   250,717236,190260,737154,859143,409138,89638.23 %39.28 %46.73 %
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก   304,711222,262288,25328328227999.91 %99.87 %99.90 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่   271,179244,241272,029286,07062,561338,799-5.49 %74.39 %-24.55 %
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่   758,753785,555803,640595,923617,011645,68521.46 %21.46 %19.65 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่   190,835196,187197,183171,065184,689175,82510.36 %5.86 %10.83 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่   41,11338,27937,61825,06322,95330,96039.04 %40.04 %17.70 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่   33,48731,36632,22212,05011,69711,50364.02 %62.71 %64.30 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่   429,005165,321158,174132,03418,38512,72669.22 %88.88 %91.95 %
รวม16,111,68914,547,30511,681,27713,853,16910,169,6056,339,22614.02 %30.09 %45.73 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดกระบี่ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 53 หน่วยงาน จาก 61 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่   6847056702,2181,5261,243-224.35 %-116.29 %-85.59 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่   4,8904,8134,9082,2952,0791,75753.07 %56.80 %64.21 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่   3,9964,3384,6421,5472,2071,93261.28 %49.13 %58.38 %
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่   7,7807,8377,91350363931293.54 %91.85 %96.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่   26,35824,00024,8377,0906,5046,08173.10 %72.90 %75.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา   5,0455,0455,04569980870486.15 %83.98 %86.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม   3,4723,4723,47281892994076.45 %73.26 %72.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม   3,9953,9193,7671,2601,2171,06968.45 %68.94 %71.62 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา   3,9413,9413,94142441332689.23 %89.52 %91.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่   3,7033,7793,7031,9012,1001,59848.67 %44.44 %56.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง   2,4252,4252,31139241619283.83 %82.86 %91.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก   4,1904,1143,96169950333883.31 %87.78 %91.48 %
ด่านศุลกากรกระบี่   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่   8,1228,1227,9137,1456,3574,88212.02 %21.72 %38.30 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม   4,8584,8894,6233,4713,2693,19528.55 %33.14 %30.89 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่   4,4283,8764,1231,8551,7311,92458.09 %55.33 %53.34 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่   11,1087,22811,1073,4942,5134,89368.54 %65.23 %55.94 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่   7,9137,8177,9132,9912,4552,04162.20 %68.59 %74.21 %
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่   8,8629,6429,5475,7434,4853,90735.19 %53.48 %59.08 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่   10,69411,26311,33814,1519,44010,345-32.33 %16.19 %8.76 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่   5,6765,8046,7483,9864,2022,87729.76 %27.61 %57.37 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)   7,7538,2488,1912,3673,1953,34269.47 %61.26 %59.19 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่   13,10513,12413,1613,3836,9684,55674.19 %46.90 %65.38 %
ท่าอากาศยานกระบี่   50,72450,72436,98513,80712,89410,06972.78 %74.58 %72.78 %
สำนักงานทางหลวงที่ 17   
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)   
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่   9,4349,5489,7384,3755,8884,41253.63 %38.34 %54.69 %
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่   9611,3131,1178458931,06612.11 %31.98 %4.59 %
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่   8,5028,2178,8631,0241,10477687.96 %86.56 %91.25 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่   6,1116,5816,7132,8582,8522,20053.22 %56.66 %67.23 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่   8,6168,8258,8255,7405,2734,25333.39 %40.25 %51.81 %
สำนักงานจังหวัดกระบี่   
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่   9,2259,4349,8522,0172,6562,79378.13 %71.85 %71.65 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่   15,80415,78515,6521,1829901,17192.52 %93.73 %92.52 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่   7,8568,1037,7794,1635,5413,77847.01 %31.62 %51.43 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่   9,9669,7389,7386,5174,02814,63834.61 %58.64 %-50.32 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่   8,2935,6318,0465,0454,1033,12439.16 %27.14 %61.17 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่   10,19410,19410,1945,4093,2703,02846.94 %67.93 %70.29 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่   6,7727,2287,2288721,2941,78787.12 %82.10 %75.28 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่   8,5028,7308,2745,0774,1493,25640.29 %52.48 %60.65 %
เรือนจำจังหวัดกระบี่   14,60715,20214,73710,0416,9555,88831.25 %54.25 %60.05 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่   5,1756,7726,7721,8702,0961,85663.87 %69.05 %72.59 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่   10,6527,00010,6514,6293,6183,05456.54 %48.31 %71.33 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่   7,0007,0397,5142,7661,6302,39760.49 %76.84 %68.10 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่   9,79510,44211,3934,6243,9103,67752.80 %62.55 %67.73 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่   8,3707,4568,3693,1753,8203,38162.06 %48.77 %59.61 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่   36,20936,20836,0565,0385,7775,60086.09 %84.04 %84.47 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่   4,7664,8734,4323,3473,4444,19029.78 %29.31 %5.45 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   20,61321,22020,6947,3737,8366,88064.23 %63.07 %66.75 %
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม   7,4347,4757,3494,8592,5392,18834.64 %66.03 %70.23 %
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก   7,8647,8467,9518,8736,9576,219-12.83 %11.33 %21.78 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่   9,4338,4689,56513,06510,94514,567-38.50 %-29.25 %-52.29 %
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่   14,90715,19215,5177,6467,4516,75648.71 %50.96 %56.46 %
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่   7,5727,6487,7858,6616,2434,231-14.38 %18.37 %45.66 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่   7,8417,6317,4226,2985,6154,95719.67 %26.42 %33.21 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่   5,2124,8705,4022,9472,2142,08543.47 %54.54 %61.40 %
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่   37,77823,68537,77813,1624,3236,34965.16 %81.75 %83.19 %
รวม529,183507,480522,228235,737204,266199,08155.45 %59.75 %61.88 %