เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพังงา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน จาก 57 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา   152,50391,02190,34080,56760,11449,14947.17 %33.96 %45.60 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา   156,711364,449379,655289,255297,405259,880-84.58 %18.40 %31.55 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา   29,45829,64628,5117,9617,8817,49872.98 %73.42 %73.70 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา   40,45839,68137,13935,60238,10937,74312.00 %3.96 %-1.63 %
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา   40,71338,59342,68617,96316,83014,22455.88 %56.39 %66.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา   115,867134,705127,164120,479164,464133,416-3.98 %-22.09 %-4.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง   52,71849,77447,1894,9194,3033,23790.67 %91.35 %93.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว   5,3215,0404,6425,3584,7344,406-0.69 %6.06 %5.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง   50,72446,99244,5104,6565,0154,72390.82 %89.33 %89.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า   49,59148,84548,25913,45311,3935,65972.87 %76.68 %88.27 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด   49,52043,61945,0124,4894,7734,64790.93 %89.06 %89.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง   66,74660,41256,6947,1736,4667,02989.25 %89.30 %87.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา   55,47758,66955,7438,2279,5625,20985.17 %83.70 %90.66 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา   49,44248,17048,94839,98144,00352,97419.14 %8.65 %-8.22 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา   171,115177,249175,92273,72068,99974,07156.92 %61.07 %57.90 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา   74,13950,37550,60921,06019,97518,12271.59 %60.35 %64.19 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา   42,44542,22141,30414,25613,76510,97066.41 %67.40 %73.44 %
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา   35,60536,56933,43514,59315,89012,88559.01 %56.55 %61.46 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา   44,12643,53342,66626,78728,63826,72539.29 %34.22 %37.36 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา   81,37080,09051,14591,63953,66145,506-12.62 %33.00 %11.02 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา   50,01748,56751,21838,06030,40928,64023.91 %37.39 %44.08 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา   37,33635,38334,61213,46813,21414,11463.93 %62.65 %59.22 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา   114,68954,51855,031140,423139,842128,453-22.44 %-156.50 %-133.42 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา   39,20837,73139,59723,55328,56928,68639.93 %24.28 %27.55 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา   
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา   37,60437,66438,69510,51411,17810,66472.04 %70.32 %72.44 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา   34,45933,96633,03110,5309,2758,07769.44 %72.69 %75.55 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา   40,54038,53938,76730,03228,51428,66825.92 %26.01 %26.05 %
สำนักงานจังหวัดพังงา   
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา   46,99147,86049,34432,77741,45738,55430.25 %13.38 %21.87 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา   
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา   128,036130,530128,56718,73521,04721,72685.37 %83.88 %83.10 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา   42,34541,57040,45028,27131,54237,44333.24 %24.12 %7.43 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา   90,64290,12990,36843,13245,57135,99352.42 %49.44 %60.17 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา   72,91567,67145,67426,22128,55624,20264.04 %57.80 %47.01 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา   32,93033,54532,63234,70131,10931,348-5.38 %7.26 %3.94 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา   130,985131,091129,61522,19922,03218,30183.05 %83.19 %85.88 %
รจจ.พังงา   771,028971,7751,695,643591,6071,068,9811,315,02323.27 %-10.00 %22.45 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา   31,38831,69831,57611,59711,0659,78663.05 %65.09 %69.01 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา   145,119144,966141,82534,80939,31432,03176.01 %72.88 %77.42 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา   52,17058,38653,98413,33513,14912,90774.44 %77.48 %76.09 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา   51,71458,22745,03066,29264,59857,294-28.19 %-10.94 %-27.24 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา   38,35839,83538,84527,12419,55419,16629.29 %50.91 %50.66 %
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา   154,422150,028139,986132,794124,783124,87814.01 %16.83 %10.79 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา   98,32897,21897,51331,48541,19850,47467.98 %57.62 %48.24 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   303,699311,086292,04396,712102,829103,83268.16 %66.95 %64.45 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง   262,724258,812310,690100,19297,35494,40861.86 %62.38 %69.61 %
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   204,401265,968331,717134,225123,032148,10534.33 %53.74 %55.35 %
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง   263,820279,674307,557139,384117,677117,58047.17 %57.92 %61.77 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   176,898227,610215,532309,045228,374220,817-74.70 %-0.34 %-2.45 %
วิทยาลัยเทคนิคพังงา   597,460551,056598,291577,913527,377596,4163.27 %4.30 %0.31 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา   168,217168,627167,821194,748216,679194,361-15.77 %-28.50 %-15.81 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา   40,22040,45739,94021,61219,25319,71846.27 %52.41 %50.63 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา   31,98331,57629,9665,5378,8678,59482.69 %71.92 %71.32 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา   176,215176,672182,833109,068116,294120,82038.11 %34.18 %33.92 %
รวม5,830,9076,182,0906,979,9643,952,2324,298,6724,479,15132.22 %30.47 %35.83 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพังงา ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 49 หน่วยงาน จาก 57 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา   4,5214,5214,4642,6632,0431,67541.10 %54.81 %62.48 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา   6,7086,6896,5741,4652,3662,27778.16 %64.62 %65.36 %
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา   20,53221,38820,6846,9026,2165,84866.38 %70.94 %71.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง   3,0743,0173,07411525212896.26 %91.66 %95.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว   5,7005,6435,47280867115885.83 %88.10 %97.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง   2,3332,2572,4121,02781071755.98 %64.10 %70.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า   4,2774,2774,27796475240277.47 %82.42 %90.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด   2,5102,5102,5101,0191,05585259.40 %57.96 %66.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง   3,8583,8583,85892583060276.01 %78.48 %84.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา   2,5322,7422,74296290472962.00 %67.03 %73.40 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา   9,0859,5419,8849,9788,6178,813-9.84 %9.69 %10.83 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา   10,30210,03510,4545,3232,9893,21948.33 %70.22 %69.21 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา   10,34010,66310,9295,2555,8306,85749.18 %45.32 %37.26 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา   4,6595,7177,2593,6022,8282,51422.68 %50.53 %65.37 %
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา   4,4287,2596,5372,2132,0151,47350.02 %72.24 %77.47 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา   7,8427,8429,9986,4887,4086,71917.27 %5.54 %32.79 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา   11,61411,30611,4567,3816,7184,39536.44 %40.58 %61.63 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา   12,28712,27913,64810,5549,8235,82614.10 %20.00 %57.31 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา   7,4496,6706,7841,4411,04288480.65 %84.37 %86.97 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา   12,73612,75512,8123,5894,6094,46471.82 %63.87 %65.16 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา   5,9605,9036,2452,4431,2251,41059.00 %79.25 %77.43 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา   
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา   8,0398,0398,5521,36785330083.00 %89.38 %96.50 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา   6,0806,2336,1944,6683,7754,29823.23 %39.43 %30.62 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา   7,96310,0617,8113,1473,7233,28660.48 %62.99 %57.93 %
สำนักงานจังหวัดพังงา   
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา   12,75512,96413,2306,3746,3189,50450.02 %51.27 %28.16 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา   
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา   7,1078,0967,88710,1277,3278,291-42.50 %9.49 %-5.12 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา   7,5079,3139,3517,3985,6613,9871.45 %39.21 %57.36 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา   8,6098,6288,6282,7111,8332,66768.52 %78.75 %69.09 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา   8,6288,5148,3992,8791,9382,22666.63 %77.24 %73.50 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา   5,0195,0575,3101,10477749478.00 %84.63 %90.70 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา   23,79819,2438,4005,3705,3203,12977.44 %72.35 %62.75 %
รจจ.พังงา   7,5159,73210,4576,3146,7576,92215.98 %30.57 %33.81 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา   4,9204,9775,0912,1011,5811,91857.30 %68.24 %62.32 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา   10,80910,80911,6458,1575,3905,45924.54 %50.13 %53.13 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา   5,3145,2577,7923,2582,9642,76238.70 %43.62 %64.55 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา   8,6637,7229,2057,7075,6823,39911.03 %26.42 %63.08 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา   8,1918,4388,8562,1921,6241,93673.24 %80.75 %78.14 %
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา   30,30631,14331,5426,8494,5084,86577.40 %85.52 %84.58 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา   3,6993,7183,8585,5115,8503,941-48.99 %-57.34 %-2.16 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา   19,11219,14219,0795,6094,8054,19770.65 %74.90 %78.00 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง   19,06019,09719,1225,6124,2533,74770.56 %77.73 %80.40 %
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า   8,0678,0378,0084,3484,2253,83946.09 %47.44 %52.06 %
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง   7,8017,8017,7904,6143,3752,62940.85 %56.74 %66.25 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา   7,0466,7826,5945,6907,00612,24619.25 %-3.30 %-85.71 %
วิทยาลัยเทคนิคพังงา   11,98911,93812,4265,3305,1243,96255.54 %57.08 %68.12 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา   17,78418,41618,81829,75325,21319,242-67.30 %-36.91 %-2.25 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา   8,6287,4717,6626,0545,9806,03029.84 %19.96 %21.30 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา   5,3013,7614,9772,2292,2352,73057.95 %40.56 %45.16 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา   47,19146,59046,45439,25642,48341,49616.81 %8.81 %10.67 %
รวม479,647483,851485,211270,849245,586229,46043.53 %49.24 %52.71 %