เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดภูเก็ต ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จาก 57 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต   
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต   32,38133,80834,0019,5189,7798,52270.61 %71.07 %74.94 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต   46,82845,65244,044114,844181,697191,878-145.25 %-298.00 %-335.65 %
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต   38,29938,33438,14415,94815,89615,05758.36 %58.53 %60.53 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต   347,626340,734361,037250,455225,652215,34027.95 %33.77 %40.35 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้   62,55857,22656,57617,62817,32016,55071.82 %69.73 %70.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง   61,64258,68655,48117,56716,17714,95071.50 %72.43 %73.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 1   169,579154,623152,49550,62248,01241,62870.15 %68.95 %72.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2   62,00558,79062,49727,99825,21725,21854.85 %57.11 %59.65 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต   
ด่านศุลกากรภูเก็ต   81,08378,74777,67257,48952,21656,92629.10 %33.69 %26.71 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต   51,17051,50851,20392,19471,82970,350-80.17 %-39.45 %-37.39 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต   91,08264,30669,16625,51523,80221,05571.99 %62.99 %69.56 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต   47,77350,36049,58823,64323,17423,36750.51 %53.98 %52.88 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต   40,59438,97140,00232,50832,30228,31419.92 %17.11 %29.22 %
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต   35,94535,05535,21317,77420,08216,00350.55 %42.71 %54.55 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต   38,86739,58738,83330,95433,69529,07920.36 %14.88 %25.12 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต   21,98920,49720,42426,90424,79524,801-22.35 %-20.97 %-21.43 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต   48,83047,97348,49323,08523,56922,99452.72 %50.87 %52.58 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต   39,26339,24537,91733,40930,82527,96514.91 %21.46 %26.25 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต   70,19078,12977,409260,596269,343233,027-271.27 %-244.74 %-201.03 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต   49,38149,58146,57444,43944,67740,94810.01 %9.89 %12.08 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (จ.ภูเก็ต)   52,30149,76949,84355,23355,43452,998-5.61 %-11.38 %-6.33 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก   257,854254,850243,217198,813183,698178,21722.90 %27.92 %26.73 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต   20,80120,81320,47410,8335,5963,84347.92 %73.11 %81.23 %
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต   39,19740,67241,42017,04118,66717,35356.52 %54.10 %58.10 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต   37,12137,04435,96316,25612,5475,59156.21 %66.13 %84.45 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต   48,66349,25749,67045,60045,59442,9896.29 %7.44 %13.45 %
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต   73,20069,23166,848352,165323,337286,940-381.10 %-367.04 %-329.24 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต   64,02663,80762,2748,1037,8757,45387.34 %87.66 %88.03 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต   46,73047,18551,44319,70614,84616,83757.83 %68.54 %67.27 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต   70,23670,92263,758157,030157,277155,311-123.58 %-121.76 %-143.60 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต   41,18239,55236,48023,21420,65119,46143.63 %47.79 %46.65 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต   45,69145,77044,97369,34560,08446,457-51.77 %-31.27 %-3.30 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต   40,68540,37939,26320,96720,60919,13948.46 %48.96 %51.26 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต   
สพ.ภูเก็ต   703,720131,294121,68861,24557,92341,14691.30 %55.88 %66.19 %
รจจ.ภูเก็ต   744,817712,876824,384424,319465,7571,048,02843.03 %34.67 %-27.13 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต   32,94033,08132,34711,03712,87911,75666.49 %61.07 %63.66 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต   46,10345,86045,12630,58033,67233,87033.67 %26.58 %24.94 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต   63,41879,98261,88592,491103,06288,818-45.84 %-28.86 %-43.52 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต   44,65250,13648,70927,37225,74927,28938.70 %48.64 %43.98 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต   39,73938,72537,78545,02342,86937,405-13.30 %-10.70 %1.00 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต   130,81235,95735,12746,90943,64034,35564.14 %-21.37 %2.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   393,830372,434547,686156,032149,462153,11060.38 %59.87 %72.04 %
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   522,177528,180519,576566,874481,134447,655-8.56 %8.91 %13.84 %
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต   212,267197,111223,991194,575173,798197,2148.33 %11.83 %11.95 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต   
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   175,374161,326155,229180,258200,748193,395-2.78 %-24.44 %-24.59 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต   41,64938,07941,16251,19049,83539,318-22.91 %-30.87 %4.48 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต   33,65433,34631,5357,4399,1067,49277.89 %72.69 %76.24 %
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต   465,497467,461444,908159,264144,840144,51165.79 %69.02 %67.52 %
ตำรวจภูธรภาค 8   
รวม5,925,4235,136,9135,373,5344,222,0034,110,7474,481,92228.75 %19.98 %16.59 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดภูเก็ต ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จาก 57 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต   7567317601,5311,0921,051-102.35 %-49.26 %-38.32 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต   1,1051,1051,1055,9815,0915,286-441.15 %-360.57 %-378.20 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต   2,7653,0883,4123,1262,8063,119-13.04 %9.14 %8.58 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต   6,6446,8736,8732,2182,0101,39666.62 %70.75 %79.68 %
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต   5,2375,2945,5601,2131,2331,12476.84 %76.71 %79.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต   38,72438,59136,93710,5848,2877,76672.67 %78.53 %78.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้   4,5044,0094,37168751026884.75 %87.29 %93.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง   4,7024,6834,6641,1061,08192876.48 %76.91 %80.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 1   4,8194,6294,81967161957886.08 %86.64 %88.02 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2   4,4584,6864,5911,1811,06486773.51 %77.29 %81.11 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต   
ด่านศุลกากรภูเก็ต   7,5006,7967,1011,2839371,44682.89 %86.21 %79.63 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต   9,3839,5169,5166,3126,75412,26132.72 %29.02 %-28.85 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต   12,62413,49013,4902,0491,0621,90583.77 %92.13 %85.88 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต   9,0409,76310,0675,1034,9533,65243.55 %49.27 %63.73 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต   5,2755,2185,2562,1341,5201,83759.55 %70.87 %65.06 %
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต   4,1913,9064,3053,1472,8622,70424.91 %26.73 %37.19 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต   5,1615,5035,6946,0086,8396,353-16.41 %-24.27 %-11.58 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต   4,3013,9794,0431,0401,30983975.81 %67.11 %79.25 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต   8,6988,5848,9075,0874,1563,57341.52 %51.59 %59.89 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต   5,1045,1805,1801,8452,3021,87663.86 %55.57 %63.79 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต   14,17516,91316,9134,1962,4111,82570.40 %85.74 %89.21 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต   9,3839,1548,6799,0673,3922,7143.36 %62.95 %68.73 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (จ.ภูเก็ต)   9,6878,6988,9267,6957,9236,01120.57 %8.91 %32.66 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก   3,0042,9782,9141,7762,0511,38740.88 %31.15 %52.39 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต   
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต   5,5986,1126,96852455753790.63 %90.89 %92.29 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต   4,5914,5534,5912,1142,3391,93253.96 %48.63 %57.91 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต   8,3188,4709,0972,8992,8962,83265.14 %65.80 %68.87 %
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต   16,22814,40314,40321,51614,43715,426-32.58 %-0.24 %-7.10 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต   8,4708,47010,6752,1041,8111,97375.16 %78.62 %81.51 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต   13,64213,71813,7941,7331,2011,22287.30 %91.24 %91.14 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต   5,0474,8764,1725,7484,5783,092-13.90 %6.12 %25.89 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต   7,4817,4437,3106,8762,6942,4898.09 %63.81 %65.95 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต   5,8655,8465,9603,3282,9561,96843.25 %49.43 %66.98 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต   
สพ.ภูเก็ต   37,6474,4034,0833,8963,9222,34389.65 %10.93 %42.61 %
รจจ.ภูเก็ต   11,35211,23810,9806,5435,74910,37742.36 %48.84 %5.49 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต   3,1073,2133,3172,0961,8432,13332.54 %42.63 %35.68 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต   7,9377,5577,9562,6152,1192,35567.05 %71.95 %70.40 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต   12,63410,71411,4173,8843,3403,22769.26 %68.83 %71.73 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต   7,5009,6689,8012,9812,2401,60860.25 %76.83 %83.60 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต   5,2755,0475,0471,9232,5103,49163.54 %50.27 %30.83 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต   3,1753,2373,1491,2761,3021,46459.82 %59.78 %53.51 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   7,6717,6517,6724,7023,4773,37838.71 %54.56 %55.97 %
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต   
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต   4,2834,0854,2283,3302,0101,11122.25 %50.79 %73.71 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต   
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต   12,02512,11011,8909,85310,28012,39718.07 %15.11 %-4.27 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต   5,9604,7245,7322,6773,2462,52255.09 %31.29 %56.01 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต   3,2983,2602,8981,4181,1361,29156.98 %65.15 %55.44 %
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต   
ตำรวจภูธรภาค 8   
รวม378,347344,167349,222179,078148,905149,93252.67 %56.73 %57.07 %