เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดชุมพร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน จาก 66 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร   31,48331,52430,96113,2139,83310,73658.03 %68.81 %65.32 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร   
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร   35,04935,02034,88718,72218,83715,93446.58 %46.21 %54.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ   50,34048,28047,7095,4734,2634,48089.13 %91.17 %90.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว   44,71044,46843,5814,2144,1082,80590.57 %90.76 %93.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี   45,64445,34443,6616,4146,1305,27085.95 %86.48 %87.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน   89,882112,38199,01410,86510,56810,29987.91 %90.60 %89.60 %
ด่านศุลกากรชุมพร   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร   137,322137,430133,18358,30458,48760,97957.54 %57.44 %54.21 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร   36,57736,60235,37116,1069,1447,48055.97 %75.02 %78.85 %
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14   
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร   40,94038,86335,37925,67223,18824,55137.29 %40.33 %30.61 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร   
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร   49,00148,66547,91531,34331,07129,97836.04 %36.15 %37.44 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร   68,62466,69959,197111,499105,426107,426-62.48 %-58.06 %-81.47 %
ท่าอากาศยานชุมพร   936,229757,139683,057707,333626,304454,49024.45 %17.28 %33.46 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร   40,71339,71740,0781,97847,66822,68095.14 %-20.02 %43.41 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร   54,63853,83753,23676,99168,54561,852-40.91 %-27.32 %-16.18 %
สอต.ชุมพร(สวี)   
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร   40,03640,78438,8506,80612,9209,39583.00 %68.32 %75.82 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร   35,23634,21733,6621,8282,5493,70994.81 %92.55 %88.98 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร   40,13739,18238,22245,08038,50239,007-12.32 %1.74 %-2.05 %
สำนักงานจังหวัดชุมพร   316,120368,006450,688586,075572,624528,613-85.40 %-55.60 %-17.29 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร   41,50442,20839,88324,51121,13120,32740.94 %49.94 %49.03 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร   124,30616,37216,75925,43224,39724,06179.54 %-49.01 %-43.57 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร   39,10441,96740,15727,49732,10629,25929.68 %23.50 %27.14 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร   40,56840,23439,72725,47525,43920,96637.20 %36.77 %47.22 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร   
สพ.ชุมพร   41,703134,428130,48038,68936,44931,8867.23 %72.89 %75.56 %
รจจ.ชุมพร   
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร   61,47853,13537,78541,38344,90137,66032.69 %15.50 %0.33 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร   
สปส.จ.ชุมพร   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร   
ชุมพรปัญญานุกูล   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   400,492424,818473,894125,836973,24094,86868.58 %-129.10 %79.98 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   185,689145,394140,425123,933133,990111,89833.26 %7.84 %20.32 %
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร   
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ   
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร   
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร   
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   68,553142,146133,813209,153163,796160,663-205.10 %-15.23 %-20.07 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร   242,893214,438214,642230,250242,519429,3525.21 %-13.10 %-100.03 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร   59,60840,49258,95632,60629,27927,78345.30 %27.69 %52.87 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร   
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร   301,393298,987293,787138,840138,004115,04053.93 %53.84 %60.84 %
รวม3,699,9723,572,7773,568,9582,771,5203,515,4192,503,44625.09 %1.61 %29.85 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดชุมพร ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน จาก 66 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพร   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร   5,7425,7995,9891,6941,4861,20870.49 %74.38 %79.83 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร   
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร   7,2827,3207,49159787193891.80 %88.10 %87.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ   3,7413,5703,57048944342286.93 %87.60 %88.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว   3,0933,1503,09350447040483.70 %85.07 %86.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี   3,6653,6843,74163569984482.66 %81.03 %77.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน   5,9325,9135,95192897482284.36 %83.52 %86.18 %
ด่านศุลกากรชุมพร   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร   14,07113,69013,1967,9489,4788,87543.51 %30.77 %32.75 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร   7,8917,8917,8912,7952,5512,45364.57 %67.67 %68.91 %
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14   
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร   
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร   9,8009,4769,5144,6894,6533,14052.15 %50.90 %67.00 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร   15,19315,19315,2883,72311,2856,85775.50 %25.72 %55.15 %
ท่าอากาศยานชุมพร   7,2337,1266,9615,9365,8914,22917.93 %17.32 %39.25 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร   
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร   
สอต.ชุมพร(สวี)   85776485763075270026.53 %1.68 %18.32 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร   9,4129,45010,24578585889991.66 %90.92 %91.23 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร   7,2257,2067,3584,7714,5863,06433.96 %36.36 %58.36 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร   
สำนักงานจังหวัดชุมพร   31,16731,16738,01220,92315,43213,23632.87 %50.48 %65.18 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร   9,2609,8119,6971,7661,7121,49980.93 %82.55 %84.54 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร   8,9178,7849,0326,4857,7024,27327.28 %12.32 %52.69 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร   9,62110,4019,4883,0083,3733,97568.74 %67.57 %58.11 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร   
สพ.ชุมพร   9,5079,6979,1084,5004,3693,07452.67 %54.95 %66.24 %
รจจ.ชุมพร   
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร   15,15512,3026,1595,49346,5713,70063.75 %-278.57 %39.92 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร   
สปส.จ.ชุมพร   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร   
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร   
ชุมพรปัญญานุกูล   
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   16,19116,21223,1624,8333,7103,51870.15 %77.12 %84.81 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2   16,61216,51716,5664,2122,8462,48374.64 %82.77 %85.01 %
วิทยาลัยการอาชีพชุมพร   
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ   
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร   
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร   
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์   7,4748,1958,1426,9147,4194,0997.50 %9.47 %49.65 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร   34,89131,00631,3569,6526,0484,53672.34 %80.49 %85.53 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร   9,3368,3249,5646,6155,0585,70429.14 %39.23 %40.36 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร   
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร   49,85049,85049,85046,13646,13646,1367.45 %7.45 %7.45 %
รวม319,117312,499321,283156,662195,373131,09150.91 %37.48 %59.20 %