เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดลพบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน จาก 66 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี   43,03838,64051,02179,31589,16376,549-84.29 %-130.75 %-50.04 %
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี   165,854138,761127,56399,699132,977120,27839.89 %4.17 %5.71 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ   46,962137,620131,0466,0406,2065,79987.14 %95.49 %95.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง   49,42049,67147,2089,0448,7008,30281.70 %82.48 %82.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล   54,80766,87066,39313,72310,56510,78074.96 %84.20 %83.76 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง   48,01847,99145,1949,4829,18811,08780.25 %80.85 %75.47 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง   48,68049,02846,8047,0606,2616,68285.50 %87.23 %85.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่   51,31651,87248,25210,1969,6727,78280.13 %81.35 %83.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม   50,11154,06353,48913,6759,2157,07972.71 %82.96 %86.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี   68,93172,55561,04328,13829,84827,59959.18 %58.86 %54.79 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ   51,13051,30249,5587,0982,0792,01086.12 %95.95 %95.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์   47,64155,20553,7417,2618,7246,80784.76 %84.20 %87.33 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง   81,97288,37149,7505,2174,3663,94693.64 %95.06 %92.07 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี   
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7   47,62150,66946,67140,29643,08239,28815.38 %14.97 %15.82 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี   
สำนักงานชลประทานที่ 10   407,961414,076399,337341,318345,726336,03316.34 %16.51 %15.85 %
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี   74,078165,681176,247187,665183,594129,940-153.33 %-10.81 %26.27 %
สำนักงานทางหลวงที่ 11   179,831148,235144,703199,738224,500209,088-11.07 %-51.45 %-44.49 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี   46,39544,93541,52441,02743,12835,99311.57 %4.02 %13.32 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี   31,89433,43131,15810,57410,4419,94366.85 %68.77 %68.09 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี   34,91335,90935,59112,38614,16112,50764.52 %60.56 %64.86 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี   53,97455,19946,31951,11753,35952,4175.29 %3.33 %-13.16 %
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี   55,08457,64955,25251,88153,89836,1835.81 %6.51 %34.51 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี   84,68081,17667,19673,27672,39343,03613.47 %10.82 %35.95 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี   69,37767,05466,88946,52660,03957,04732.94 %10.46 %14.71 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี   40,374140,691135,57026,99031,92028,39133.15 %77.31 %79.06 %
รจก.ลพบุรี   
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี   34,84436,66433,58916,99115,79614,89251.24 %56.92 %55.66 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี   42,64145,02642,04622,99225,36017,59546.08 %43.68 %58.15 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี   39,58339,38937,43614,90416,40514,85062.35 %58.35 %60.33 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี   
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี   81,04365,13551,53287,95486,39689,170-8.53 %-32.64 %-73.04 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี   
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2   
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง   
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2   
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง   119,700132,39434,99328,20026,39818,09576.44 %80.06 %48.29 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี   46,69048,34846,79840,14641,24441,10614.02 %14.69 %12.16 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี   37,64138,65536,65522,42721,34618,12340.42 %44.78 %50.56 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี   
รวม2,336,2052,602,2682,360,5691,612,3561,696,1491,498,39630.98 %34.82 %36.52 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดลพบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 27 หน่วยงาน จาก 66 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี   9,2437,17010,1372,7132,8612,04570.64 %60.10 %79.83 %
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี   30,21938,20635,92413,4979,5827,19355.34 %74.92 %79.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ   3,3093,3093,30977886397.68 %97.34 %98.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล   5,8365,8365,8551,2471,1396,15478.64 %80.48 %-5.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง   4,8054,8054,8051,30793242572.79 %80.60 %91.15 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่   3,7543,7543,7541,3161,44061364.95 %61.64 %83.68 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม   3,3173,1253,0611,2191,09735963.24 %64.91 %88.26 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี   3,4273,3503,3691,4751,30376056.94 %61.12 %77.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ   4,6204,6204,84386999498.14 %97.85 %98.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์   3,1303,1303,32071656097.73 %97.93 %98.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง   20,51421,0993,5891,2381,33159293.97 %93.69 %83.50 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี   
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7   16,73116,90015,1635,5925,8974,21866.58 %65.10 %72.18 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี   
สำนักงานชลประทานที่ 10   147,843149,383145,11963,47048,11744,96057.07 %67.79 %69.02 %
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี   
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี   
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี   12,05711,37315,6134,7875,6417,73260.30 %50.40 %50.48 %
สำนักงานทางหลวงที่ 11   60,82747,55447,706183,11437,08555,338-201.04 %22.01 %-16.00 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี   10,68910,0049,6436,1445,3665,40742.52 %46.36 %43.93 %
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี   6,4106,6956,9993,0843,1042,75051.88 %53.63 %60.71 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี   10,59310,28910,7846,1756,0956,15441.71 %40.77 %42.93 %
สำนักงานจังหวัดลพบุรี   
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี   14,05414,85315,0242,7552,3652,90780.39 %84.07 %80.65 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี   44,02421,88921,8704,0621,5921,43590.77 %92.73 %93.44 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี   17,17317,53413,2757,6899,0014,08755.23 %48.66 %69.21 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี   
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี   8,4459,0158,8634,6124,1672,30545.38 %53.78 %74.00 %
รจก.ลพบุรี   
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี   8,9399,6439,1103,7673,8443,88957.86 %60.13 %57.31 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี   8,1788,1788,1784,8153,9473,03841.13 %51.74 %62.85 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี   
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี   18,07618,03818,02110,5158,9418,65041.83 %50.43 %52.00 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี   
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2   
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง   
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2   
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี   10,23210,88610,7654,9053,9032,49052.06 %64.15 %76.87 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี   7,4947,6847,5642,8783,3022,91961.59 %57.02 %61.41 %
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี   
รวม493,938468,323445,665342,612172,308176,63830.64 %63.21 %60.37 %