เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสงขลา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 94 หน่วยงาน จาก 116 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้   40,58640,89640,62840,48539,90339,9350.25 %2.43 %1.71 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา   358,156215,648290,798100,67893,048153,62571.89 %56.85 %47.17 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา   551,159733,035743,418329,085335,292279,71440.29 %54.26 %62.37 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา   45,61641,95543,3718,0138,1634,89582.43 %80.54 %88.71 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6   682,2551,282,666756,38774,63772,22668,69289.06 %94.37 %90.92 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา   71,83097,95067,568157,888149,064135,779-119.81 %-52.18 %-100.95 %
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา   38,91939,43137,65325,70231,31222,98333.96 %20.59 %38.96 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1   201,653200,883186,710384,858320,076284,574-90.85 %-59.33 %-52.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง   46,85546,62045,3495,1054,4154,19989.10 %90.53 %90.74 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง   44,10845,12943,4283,3302,9343,78892.45 %93.50 %91.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ   74,01349,84150,8426,6125,3695,59091.07 %89.23 %89.01 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา   45,39144,40743,0984,9994,3704,09088.99 %90.16 %90.51 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี   47,71447,63745,3806,7634,9074,25985.83 %89.70 %90.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม   45,19845,71843,9176,9947,7056,34884.53 %83.15 %85.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ   44,78645,96342,3763,8133,3073,83991.49 %92.81 %90.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลา   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด   49,80549,02646,3967,5657,4456,97884.81 %84.81 %84.96 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ   46,94646,89345,2128,0535,3684,55382.85 %88.55 %89.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา   55,58753,35750,37213,27311,75210,16576.12 %77.97 %79.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย   48,13345,67144,0995,7286,0365,25988.10 %86.78 %88.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร   47,43146,57645,1887,8568,4798,03583.44 %81.80 %82.22 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 1   74,28465,34560,42321,93419,37520,43570.47 %70.35 %66.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2   
สำนักงานสรรพากรภาค 12   392,169347,223336,508573,009531,609488,232-46.11 %-53.10 %-45.09 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่   22,78518,85820,83075,22185,69992,955-230.14 %-354.44 %-346.25 %
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์   203,539205,533139,767329,532300,904236,408-61.90 %-46.40 %-69.14 %
ด่านศุลกากรสงขลา   109,98998,646110,666227,521225,092201,018-106.86 %-128.18 %-81.64 %
ด่านศุลกากรสะเดา   255,549180,94891,679829,788848,130668,675-224.71 %-368.72 %-629.36 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4   106,020104,481103,816195,669193,348170,806-84.56 %-85.06 %-64.53 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา   83,76883,92384,766143,355154,528155,658-71.13 %-84.13 %-83.63 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9   98,89696,80180,294115,369119,010111,597-16.66 %-22.94 %-38.99 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา   53,02454,57354,81521,05619,39018,58460.29 %64.47 %66.10 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา   84,75284,17849,42055,82750,13141,55234.13 %40.45 %15.92 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11   70,15671,47668,58671,96160,24653,612-2.57 %15.71 %21.83 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา   66,86958,30160,81948,84447,02646,14826.96 %19.34 %24.12 %
สำนักงานชลประทานที่ 16   260,119312,829318,212624,508628,421633,942-140.09 %-100.88 %-99.22 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9   45,57243,74643,12715,57916,72015,60865.81 %61.78 %63.81 %
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา   
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9   57,28858,33755,45938,23337,47037,61533.26 %35.77 %32.17 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   258,99448,41648,82731,79232,25027,86587.72 %33.39 %42.93 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12   62,80561,54059,78649,66247,57347,94420.93 %22.70 %19.81 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา   174,305177,535143,119151,674145,005125,97612.98 %18.32 %11.98 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา   
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา   49,88353,25652,30846,27359,73754,4517.24 %-12.17 %-4.10 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา   69,06668,48496,99343,96643,47541,82236.34 %36.52 %56.88 %
ส.ป.ก. สงขลา   47,76048,41746,62634,05935,84631,57628.69 %25.96 %32.28 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9   867,124918,86246,36823,23022,70017,63397.32 %97.53 %61.97 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา   419,791212,659207,140304,977305,678264,55227.35 %-43.74 %-27.72 %
สำนักงานทางหลวงที่ 18   145,239149,639132,621148,315146,108127,002-2.12 %2.36 %4.24 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา   49,21046,69747,58639,14533,93728,56120.45 %27.33 %39.98 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (จ.สงขลา)   40,15344,34138,92848,52249,75350,430-20.84 %-12.20 %-29.55 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6   
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8   177,081140,635141,371152,020131,870126,99214.15 %6.23 %10.17 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก   443,333471,011464,350335,667352,528328,38824.29 %25.16 %29.28 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา   
สอต.สงขลา(สะเดา)   21,54022,88520,6896,3767,1029,14870.40 %68.97 %55.79 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา   48,03347,70746,44212,07413,50318,90274.86 %71.70 %59.30 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา   39,10837,13738,28214,89416,97016,17261.91 %54.31 %57.76 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา   43,15344,00743,93241,38685,32442,7804.10 %-93.89 %2.62 %
สำนักงานจังหวัดสงขลา   
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา   90,81792,25086,251104,965107,24595,964-15.58 %-16.25 %-11.26 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา   49,57947,95149,61923,01520,78519,82053.58 %56.65 %60.06 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา   125,930125,189120,814153,604149,216138,187-21.98 %-19.19 %-14.38 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา   293,786298,232276,124200,643204,827193,98931.70 %31.32 %29.75 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา   45,10544,53042,20315,69726,22029,10365.20 %41.12 %31.04 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา   382,66150,40148,48939,94834,60335,86689.56 %31.34 %26.03 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา   67,75953,62953,14033,51632,58831,16750.54 %39.23 %41.35 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา   61,50463,38259,973282,767178,888167,532-359.75 %-182.24 %-179.35 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา   206,484246,545667,836151,593158,773291,62626.58 %35.60 %56.33 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา   743,933654,673499,220227,448256,282243,28269.43 %60.85 %51.27 %
ทสญ.สงขลา   475,796478,984383,614204,505225,873214,05157.02 %52.84 %44.20 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา   614,913891,918769,103802,490895,949949,634-30.50 %-0.45 %-23.47 %
เรือนจำกลางสงขลา   920,8271,010,803977,140267,819884,654798,19570.92 %12.48 %18.31 %
เรือนจำจังหวัดสงขลา   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9   171,878174,928174,487100,856134,259163,80841.32 %23.25 %6.12 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา   33,83432,10832,97014,37013,51312,45457.53 %57.91 %62.23 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา   46,93744,23042,64513,94722,25124,27970.29 %49.69 %43.07 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา   475,607399,304319,497291,629284,847253,01938.68 %28.66 %20.81 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา   49,48048,55848,92222,57620,21017,88854.37 %58.38 %63.44 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา   60,03561,27055,58637,95238,89237,99136.78 %36.52 %31.65 %
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา   73,91374,57053,64772,34952,39650,5262.12 %29.74 %5.82 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้   59,69252,80057,189134,965116,35477,905-126.10 %-120.37 %-36.22 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา   200,310200,245203,974152,956148,688156,47823.64 %25.75 %23.29 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา   124,722132,458142,99988,540105,634136,59629.01 %20.25 %4.48 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1   542,683390,809403,042128,805120,803103,61876.27 %69.09 %74.29 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3   1,376,9101,140,3921,079,160116,594115,225115,03691.53 %89.90 %89.34 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล   351,001267,213238,49348,57178,366107,76586.16 %70.67 %54.81 %
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา   550,589557,611153,33862,677106,316103,52488.62 %80.93 %32.49 %
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ   347,705292,852365,352177,750163,314142,58248.88 %44.23 %60.97 %
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   310,077371,848380,166500,752252,719241,176-61.49 %32.04 %36.56 %
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่   502,954448,241467,946949,506714,858600,303-88.79 %-59.48 %-28.28 %
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์   
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้   35,09734,57430,34718,61818,61918,61946.95 %46.15 %38.65 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา   221,696206,748204,895382,087402,639373,640-72.35 %-94.75 %-82.36 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา   125,83889,553106,173151,759149,947147,893-20.60 %-67.44 %-39.29 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา   506,229544,698595,782284,493310,511351,31043.80 %42.99 %41.03 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12   45,90747,32645,09111,53912,90112,35474.86 %72.74 %72.60 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา   60,03944,58246,35442,98544,52242,07628.41 %0.14 %9.23 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)   66,54766,80065,12775,97968,98568,616-14.17 %-3.27 %-5.36 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา   52,01548,10146,97270,23773,07164,581-35.03 %-51.91 %-37.49 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)   33,80333,33132,77624,15224,70620,05128.55 %25.88 %38.82 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา   35,67934,61233,3019,0648,3238,24874.60 %75.95 %75.23 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา   
ตำรวจภูธรภาค 9   555,468539,557565,343493,445444,609486,37511.17 %17.60 %13.97 %
รวม18,623,23718,135,53416,091,84513,060,03613,211,00512,557,46629.87 %27.15 %21.96 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสงขลา ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 95 หน่วยงาน จาก 116 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้   18,09017,95617,8613,2322,6932,89482.14 %85.00 %83.80 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา   20,5441,0261,1293,9732,8933,00780.66 %-182.05 %-166.30 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา   2,2822,4092,5165,4714,8734,521-139.74 %-102.31 %-79.71 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา   5,1946,34110,1162,9113,25728,81043.96 %48.63 %-184.79 %
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6   2,6884,6262,7714,1943,0844,114-55.99 %33.34 %-48.43 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา   17,52318,55016,4393,5953,7262,13179.48 %79.92 %87.04 %
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา   9,0809,3089,1373851129495.76 %99.88 %96.78 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1   42,16542,94538,57112,5438,7937,38370.25 %79.52 %80.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2   59,27662,52860,11314,5369,0295,24575.48 %85.56 %91.27 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง   2,3342,3342,33449456853878.83 %75.66 %76.96 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง   3,5863,5863,5861,2261,1571,16865.82 %67.74 %67.41 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา   4,6654,8934,66598489777078.90 %81.68 %83.50 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี   4,1994,2704,06064445341184.67 %89.38 %89.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม   2,2482,4192,41972375774367.84 %68.70 %69.29 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ   2,6812,7952,7001,2541,31181653.22 %53.09 %69.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลา   3,2413,4133,47067555652479.17 %83.69 %84.91 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด   4,8675,3045,2471,16158538676.14 %88.97 %92.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ   3,9913,9913,9151,2541,2831,17768.58 %67.87 %69.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ   2,5952,8432,9571,16775351255.04 %73.52 %82.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา   6,5316,3036,3031,09986885,25483.17 %86.23 %-1,252.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย   5,5205,5205,5208371,01564984.84 %81.62 %88.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร   3,9673,6243,39690074235477.32 %79.53 %89.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 1   5,7034,4675,1222,3821,4871,27558.23 %66.72 %75.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2   5,7185,3755,3941,10582450280.68 %84.68 %90.70 %
สำนักงานสรรพากรภาค 12   101,258101,42999,4134,9674,5583,00695.10 %95.51 %96.98 %
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่   10,5919,22210,1352,6352,6872,91475.12 %70.86 %71.25 %
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์   23,08824,22826,0545,9673,9593,68974.15 %83.66 %85.84 %
ด่านศุลกากรสงขลา   17,07414,56417,1695,7463,8032,85666.35 %73.88 %83.37 %
ด่านศุลกากรสะเดา   24,70124,70124,7015,0266,4864,49579.65 %73.74 %81.80 %
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4   19,92120,02919,65710,5169,58714,46747.21 %52.13 %26.40 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา   22,95123,33124,39620,61518,99518,84010.18 %18.59 %22.77 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 9   23,82824,34124,66516,51617,01316,11830.68 %30.11 %34.65 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา   8,9479,99313,2073,1592,3203,59664.69 %76.78 %72.77 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา   21,47821,53512,73120,98715,03612,0832.29 %30.18 %5.09 %
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11   18,02818,63618,5416,6473,6463,63163.13 %80.44 %80.42 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา   10,67710,67711,3646,8505,2606,17135.85 %50.73 %45.69 %
สำนักงานชลประทานที่ 16   81,59899,092101,56464,36147,91353,26021.12 %51.65 %47.56 %
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9   15,49815,49815,4984,2792,4701,48472.39 %84.06 %90.43 %
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา   
สำนักงานปศุสัตว์เขต 9   19,22619,56818,96013,65410,98010,38028.98 %43.89 %45.25 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   10,67712,04614,10011,06713,25314,434-3.65 %-10.02 %-2.37 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12   22,61022,23022,0974,81016,90316,78078.73 %23.96 %24.06 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา   18,81519,75819,0733,1802,9382,31483.10 %85.13 %87.87 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา   
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา   22,14023,56623,5665,3958,7377,49975.63 %62.93 %68.18 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา   20,83220,52832,81217,31217,87814,99516.90 %12.91 %54.30 %
ส.ป.ก. สงขลา   11,42312,52912,5296,6953,9013,56741.39 %68.86 %71.53 %
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9   55,95555,59516,38425,78617,75611,70853.92 %68.06 %28.54 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา   31,97431,97432,6597,4745,6527,81376.63 %82.32 %76.08 %
สำนักงานทางหลวงที่ 18   53,32855,60949,22037,61328,87827,85829.47 %48.07 %43.40 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา   12,63613,05412,9214,8624,4085,77261.52 %66.23 %55.33 %
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (จ.สงขลา)   12,51914,11612,19612,03812,4299,2423.84 %11.96 %24.22 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6   
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8   52,32946,64346,98650,13640,38034,0674.19 %13.43 %27.49 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก   5,6465,9065,9063,8523,6343,55431.77 %38.48 %39.82 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา   7827827567538594643.72 %-9.78 %38.68 %
สอต.สงขลา(สะเดา)   85987285474997687712.76 %-12.01 %-2.65 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา   11,36211,32411,0951,56367370386.25 %94.06 %93.66 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา   8,7578,4538,4916,2204,7193,71828.97 %44.17 %56.21 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา   10,77211,23012,0196,1277,0917,72343.12 %36.85 %35.74 %
สำนักงานจังหวัดสงขลา   
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา   26,63226,97427,5459,20411,99022,48965.44 %55.55 %18.35 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา   
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา   37,92737,88937,4142,3732,1141,97393.74 %94.42 %94.73 %
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา   36,20538,58231,41312,45113,03311,79565.61 %66.22 %62.45 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา   11,07611,30511,0575,2694,3473,25652.43 %61.55 %70.55 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา   147,15513,51113,2834,7944,2212,80396.74 %68.76 %78.89 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา   14,32814,55614,5565,8293,9643,29559.32 %72.77 %77.36 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา   10,44911,17212,8641,6261,20386884.44 %89.23 %93.25 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา   8,3258,6888,7274,2794,3643,03948.60 %49.77 %65.18 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา   10,3779,9018,8906,1555,1273,72140.69 %48.22 %58.15 %
ทสญ.สงขลา   10,53110,5769,4046,4235,58113,24139.00 %47.22 %-40.81 %
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา   13,81416,57415,5627,7137,9796,65744.16 %51.86 %57.22 %
เรือนจำกลางสงขลา   16,75416,76416,28613,67710,4478,51018.37 %37.68 %47.75 %
เรือนจำจังหวัดสงขลา   
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9   22,12323,03623,26412,06211,74811,60345.48 %49.00 %50.13 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา   7,8447,2557,2743,1612,9332,46759.70 %59.57 %66.08 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา   11,81811,19111,1536,5073,8586,05144.94 %65.53 %45.74 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา   27,49327,30421,4619,7065,1904,37464.70 %80.99 %79.62 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา   13,035141,431108,4595,1064,7294,28960.83 %96.66 %96.05 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา   12,09213,06915,9266,9763,0133,35142.30 %76.94 %78.96 %
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา   22,38222,63011,6659,2058,78210,96658.87 %61.19 %6.00 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้   21,55115,69810,9634,8242,4451,88377.62 %84.43 %82.83 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา   4,2023,9523,3763,4333,2802,60618.30 %16.99 %22.82 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา   5,0925,4404,8164,7695,1863,6806.33 %4.68 %23.58 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1   12,11711,98012,0775,1645,0504,36357.38 %57.84 %63.87 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3   20,31920,15720,07510,1588,8838,62250.01 %55.93 %57.05 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล   777,369777,486777,4867,0498,3105,74099.09 %98.93 %99.26 %
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา   4,7013,9773,3763,5072,6791,92625.39 %32.64 %42.95 %
วิทยาลัยการอาชีพนาทวี   
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ   9,2439,1559,1735,0703,6102,71845.15 %60.57 %70.37 %
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา   
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ   8,78110,53310,53311,7169,5048,944-33.42 %9.77 %15.08 %
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่   
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์   
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา   
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา   
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้   16,71816,62315,3872,0521,30294987.73 %92.17 %93.83 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา   
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา   33,22133,03130,15922,43520,37518,94732.47 %38.32 %37.18 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา   11,80612,28112,2967,0496,5515,41640.30 %46.66 %55.95 %
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12   14,07314,30114,3013,7502,4242,68973.35 %83.05 %81.20 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา   9,6818,1988,0849,3817,3536,2413.10 %10.30 %22.79 %
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)   21,52421,52421,5523,8642,7961,73882.05 %87.01 %91.93 %
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา   18,69817,29017,0625,0553,7262,44472.96 %78.45 %85.67 %
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)   5,1505,3485,4341,07382240179.17 %84.63 %92.62 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา   7,4457,3507,2743,9742,2692,35546.62 %69.13 %67.62 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา   
ตำรวจภูธรภาค 9   226,081219,198103,75971,05999,83895,84968.57 %54.45 %7.62 %
รวม2,709,1012,705,8152,484,844782,198708,419785,81871.13 %73.82 %68.38 %