เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสตูล ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จาก 54 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล   366,299374,666367,693145,062155,291143,06160.40 %58.55 %61.09 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล   23,20721,51222,18513,14812,25812,25043.34 %43.02 %44.78 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล   37,36137,56333,16953,62553,19046,252-43.53 %-41.60 %-39.45 %
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล   36,88437,68038,22013,74213,78012,54262.74 %63.43 %67.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล   110,730106,13796,05093,73485,77976,01015.35 %19.18 %20.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง   44,97546,71644,0306,4323,7815,67485.70 %91.91 %87.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน   44,47344,90543,0905,9696,8116,53886.58 %84.83 %84.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ   50,89251,04149,6045,8995,6885,35588.41 %88.86 %89.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า   48,26351,30443,3688,5807,2925,55182.22 %85.79 %87.20 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล   59,47156,37146,4133,9141,60449493.42 %97.15 %98.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู   46,24447,21044,3287,7777,43111,50683.18 %84.26 %74.04 %
ด่านศุลกากรวังประจัน   54,09352,76652,01565,00761,95746,098-20.18 %-17.42 %11.38 %
ด่านศุลกากรสตูล   140,744139,194138,649112,21599,40392,99020.27 %28.59 %32.93 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล   41,95242,56041,12417,40618,89539,12658.51 %55.60 %4.86 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล   58,84958,55559,09624,49826,53627,05858.37 %54.68 %54.21 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล   37,64138,18536,36518,05218,69416,98952.04 %51.04 %53.28 %
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล   36,45038,54536,13414,04416,34316,03061.47 %57.60 %55.64 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล   32,50032,48131,33824,30822,41720,36925.21 %30.98 %35.00 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล   51,16550,47651,35845,78150,63547,94910.52 %-0.31 %6.64 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล   51,01050,75250,31225,12522,66524,35150.75 %55.34 %51.60 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล   38,38638,37837,04217,23717,00614,31355.10 %55.69 %61.36 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล   54,54550,68951,875110,285114,552107,046-102.19 %-125.99 %-106.35 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล   40,72141,83640,52928,56626,78625,98429.85 %35.97 %35.89 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล   26,35926,51626,0228,56610,0516,36867.50 %62.09 %75.53 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล   39,42838,74138,9559,0968,5149,41876.93 %78.02 %75.82 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล   34,67235,67935,41713,27615,36114,14961.71 %56.95 %60.05 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล   49,30646,76745,75045,71147,43945,0847.29 %-1.44 %1.46 %
สำนักงานจังหวัดสตูล   
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล   54,35354,20553,71043,51225,51324,36119.95 %52.93 %54.64 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล   39,95739,23837,92417,75314,86815,93255.57 %62.11 %57.99 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล   57,15181,44987,787102,942122,072107,943-80.12 %-49.87 %-22.96 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล   131,205132,366129,58512,48215,58115,42890.49 %88.23 %88.09 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล   43,25443,77442,16332,07833,75729,88325.84 %22.88 %29.13 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล   37,97536,94936,16018,73420,53417,21850.67 %44.43 %52.38 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล   46,11644,25939,17717,24317,46017,95462.61 %60.55 %54.17 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล   34,65942,28039,80620,55020,76320,25040.71 %50.89 %49.13 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล   109,003110,403132,333107,321112,16789,4781.54 %-1.60 %32.38 %
รจจ.สตูล   374,405417,921400,327363,338407,663433,1052.96 %2.45 %-8.19 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล   32,01732,06530,3966,0026,1385,37781.25 %80.86 %82.31 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล   44,19142,79338,35719,66823,44319,94555.49 %45.22 %48.00 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล   31,69738,74234,32014,89217,75217,50353.02 %54.18 %49.00 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล   54,18957,24754,88454,71655,33947,703-0.97 %3.33 %13.08 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล   52,10053,29052,28930,25830,53630,49841.92 %42.70 %41.67 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล   65,37465,77064,56257,65145,90237,77111.81 %30.21 %41.50 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล   51,00352,57751,05639,21439,24544,16723.11 %25.36 %13.49 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   272,096275,479183,276112,001102,68498,57658.84 %62.73 %46.21 %
วิทยาลัยการอาชีพละงู   420,319422,734368,221168,875175,521179,14059.82 %58.48 %51.35 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล   308,585286,417281,511203,492181,477175,15734.06 %36.64 %37.78 %
วิทยาลัยเทคนิคสตูล   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล   119,169119,849120,485172,888169,996148,903-45.08 %-41.84 %-23.59 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล   39,55438,79338,63423,05820,18520,77441.71 %47.97 %46.23 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล   31,98531,34530,8566,9166,7166,01278.38 %78.57 %80.52 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล   406,944409,363401,744127,249125,232111,97668.73 %69.41 %72.13 %
รวม4,513,9244,586,5344,349,6972,709,8862,720,7002,593,60939.97 %40.68 %40.37 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสตูล ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 48 หน่วยงาน จาก 54 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล   4,7124,7124,7123,4281,9152,40327.25 %59.35 %48.99 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล   6,7096,0815,7392,8403,6732,19657.67 %39.60 %61.73 %
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล   6,1196,3475,08250567169391.74 %89.43 %86.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล   21,82621,82621,8268,7476,3824,60959.93 %70.76 %78.88 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง   3,1043,1043,0851,1381,00291263.33 %67.71 %70.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน   2,0132,0132,01388488385456.07 %56.17 %57.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ   2,1002,1192,06291290789356.57 %57.18 %56.69 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า   4,2684,1544,04090986974178.71 %79.07 %81.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล   2,8172,6082,89352960558481.22 %76.79 %79.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู   3,5443,5443,31691291291274.27 %74.27 %72.50 %
ด่านศุลกากรวังประจัน   6,8826,1216,1212,1801,5671,08668.32 %74.41 %82.26 %
ด่านศุลกากรสตูล   10,0709,10010,0897,5805,6966,05924.73 %37.41 %39.95 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล   8,7628,7248,4965,6686,3534,55535.32 %27.18 %46.38 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล   15,41815,09516,0269,5449,2149,93738.10 %38.96 %38.00 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล   
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล   6,4237,0516,3098,5956,5254,929-33.80 %7.46 %21.88 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล   5,5874,7124,71211,39812,5238,432-103.99 %-165.78 %-78.96 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล   11,01210,59911,1455,0325,5084,74054.30 %48.03 %57.47 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล   11,93811,80512,1096,9065,1605,25842.15 %56.29 %56.58 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล   7,2606,9377,0884,5453,1763,18137.40 %54.22 %55.12 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล   11,52310,38211,7513,2537,7504,18071.77 %25.35 %64.43 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล   7,8498,3578,0022,3593,4782,59069.95 %58.38 %67.64 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล   540540540869823721-60.82 %-52.35 %-33.37 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล   7,7167,4127,84952640352593.18 %94.56 %93.31 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล   5,7205,9486,2902,6171,9192,10254.24 %67.73 %66.58 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล   8,9148,7248,6482,9943,0252,61566.41 %65.33 %69.76 %
สำนักงานจังหวัดสตูล   
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล   12,69912,69912,6995,7823,3984,87154.47 %73.24 %61.64 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล   7,7547,5457,3553,5362,5782,64254.39 %65.83 %64.08 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล   13,25013,83913,8399681,0891,16192.69 %92.13 %91.61 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล   7,0137,1657,0323,3503,1932,79152.23 %55.44 %60.31 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล   9,0289,2199,2385,5445,7035,52938.59 %38.14 %40.14 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล   7,0896,4806,6893,8423,5512,68945.80 %45.20 %59.80 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล   9,2389,1997,6794,9244,7763,29446.70 %48.08 %57.10 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล   4,4054,4354,1493,0523,3603,13630.72 %24.23 %24.41 %
รจจ.สตูล   7,1657,3417,3956,4277,5428,71510.30 %-2.73 %-17.85 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล   4,4464,4464,2741,9912,0171,71955.21 %54.63 %59.77 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล   9,2768,7627,4884,6124,6523,78250.27 %46.91 %49.49 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล   6,2337,0135,3202,9352,6602,63252.91 %62.07 %50.52 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล   8,5729,0869,0865,3183,8902,65737.96 %57.18 %70.75 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล   7,2797,4507,469711,1951,81199.02 %83.96 %75.76 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล   9,2489,2489,2487,5174,0813,65818.72 %55.87 %60.45 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล   3,4044,3503,2984,2113,8103,582-23.70 %12.41 %-8.61 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล   15,34215,21015,2197,6846,3285,12049.92 %58.40 %66.36 %
วิทยาลัยการอาชีพละงู   6,9246,9247,3454,5633,0773,12134.11 %55.57 %57.50 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล   8,0917,6297,62413,82911,1578,754-70.91 %-46.25 %-14.83 %
วิทยาลัยเทคนิคสตูล   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล   15,46615,39216,65013,74512,18212,10911.12 %20.86 %27.27 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล   7,5267,2417,4883,9352,7473,13747.72 %62.06 %58.10 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล   4,2174,2554,2551,9791,4491,47853.08 %65.96 %65.26 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล   29,83829,83829,83832,20441,64439,728-7.93 %-39.57 %-33.14 %
รวม396,331392,781390,619236,891227,019203,82540.23 %42.20 %47.82 %