เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพัทลุง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 51 หน่วยงาน จาก 59 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง   222,669202,892120,59819,94718,23630,36291.04 %91.01 %74.82 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง   31,21329,87030,74810,93910,59510,88164.95 %64.53 %64.61 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง   
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง   45,54244,89342,95317,84216,97015,10660.82 %62.20 %64.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง   167,306152,179140,466119,61095,55486,04428.51 %37.21 %38.74 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน   45,62544,85642,9145,0164,4874,35389.01 %90.00 %89.86 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน   47,47046,29944,9535,3274,8725,00288.78 %89.48 %88.87 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด   45,37945,72443,9576,0505,3734,93786.67 %88.25 %88.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว   45,03845,17442,9904,5803,1453,24489.83 %93.04 %92.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน   47,82347,21444,2404,5585,3815,47790.47 %88.60 %87.62 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน   46,83345,07943,0033,3042,3332,29292.95 %94.82 %94.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม   45,48344,82044,1005,7554,7594,82487.35 %89.38 %89.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต   46,37546,30144,3073,3923,3442,79992.69 %92.78 %93.68 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง   50,34057,78160,71956,87060,17560,620-12.97 %-4.14 %0.16 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด   61,93730,82230,0668,0278,1948,73687.04 %73.41 %70.94 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง   59,99359,24761,58923,77725,79429,78560.37 %56.46 %51.64 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง   
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง   67,30353,86547,58412,27325,42214,37681.76 %52.80 %69.79 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง   62,67644,57744,06028,81226,81425,46554.03 %39.85 %42.20 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง   24,96728,42423,96228,97028,11326,985-16.03 %1.10 %-12.61 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง   60,25160,88358,47846,48846,17344,35022.84 %24.16 %24.16 %
ส.ป.ก. พัทลุง   
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง   182,361160,439163,525122,106119,415107,74933.04 %25.57 %34.11 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง   42,98242,23140,87227,22128,10833,67336.67 %33.44 %17.61 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง   22,53425,09222,65914,28612,03313,20036.60 %52.04 %41.74 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง   33,95633,22431,6495,1984,9184,73284.69 %85.20 %85.05 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง   36,19038,11936,11810,84712,91712,84170.03 %66.12 %64.45 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง   40,10341,46641,18233,638259,61430,36616.12 %-526.09 %26.26 %
สำนักงานจังหวัดพัทลุง   105,014203,978227,917367,602348,140357,775-250.05 %-70.68 %-56.98 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง   68,05864,99765,78571,23740,52438,458-4.67 %37.65 %41.54 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง   51,82951,24048,88824,29623,59622,16053.12 %53.95 %54.67 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง   66,14469,36064,79080,98481,56789,230-22.44 %-17.60 %-37.72 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง   44,06841,35840,38032,28930,94032,77126.73 %25.19 %18.84 %
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง   47,59644,22744,52812,23035,52637,12274.30 %19.67 %16.63 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง   53,70656,62154,96225,67419,69823,70252.20 %65.21 %56.88 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง   75,55694,22668,92956,57870,08943,38425.12 %25.62 %37.06 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง   134,725135,124130,75420,65523,92620,74684.67 %82.29 %84.13 %
ทสป.บ้านนาวง   123,040150,94091,320128,432157,505143,642-4.38 %-4.35 %-57.30 %
เรือนจำกลางพัทลุง   
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง   31,81831,49530,9269,9999,8029,78168.57 %68.88 %68.37 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง   52,80854,58954,34648,02649,84851,4409.05 %8.68 %5.35 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง   52,91147,13739,5235,4406,5577,18589.72 %86.09 %81.82 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง   312,320319,417488,40542,68136,41840,42286.33 %88.60 %91.72 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1   1,340,683771,156461,127135,644123,106113,02989.88 %84.04 %75.49 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   423,490212,864174,278106,339100,32092,18374.89 %52.87 %47.11 %
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน   147,119178,238132,3692,5964,1744,94798.24 %97.66 %96.26 %
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว   503,040437,975418,210175,402158,147175,60665.13 %63.89 %58.01 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   2,281,8432,370,1402,028,463232,107191,419311,73989.83 %91.92 %84.63 %
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม   431,724318,806543,766181,434167,217184,44557.97 %47.55 %66.08 %
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง   1,051,5101,058,879988,126946,279802,788828,93810.01 %24.19 %16.11 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง   222,638252,111182,068144,508109,55397,48335.09 %56.55 %46.46 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   350,5211,020,838142,706207,882210,330204,33040.69 %79.40 %-43.18 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง   39,91740,83239,04327,10125,94625,48832.11 %36.45 %34.72 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง   34,57434,72432,91212,05712,33311,78165.13 %64.48 %64.20 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง   199,255242,358252,492191,396210,706207,1443.94 %13.06 %17.96 %
รวม9,828,2549,775,1018,194,7053,913,7013,882,9153,763,13060.18 %60.28 %54.08 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดพัทลุง ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จาก 59 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง   4,6814,3774,3961,4491,15869869.05 %73.55 %84.13 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง   
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง   7,3637,0776,64055830850692.43 %95.65 %92.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง   30,03027,53928,1098,3686,9666,64572.13 %74.71 %76.36 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน   2,9262,9262,92632025726589.08 %91.22 %90.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด   2,8952,8952,89591570772068.41 %75.59 %75.14 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว   1,7501,5411,56054851740368.71 %66.42 %74.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน   3,9793,9413,94160747532684.74 %87.95 %91.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน   3,3903,3903,39081394579676.03 %72.12 %76.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม   2,2212,4312,16472376375867.46 %68.61 %65.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต   4,6084,6084,60882276263182.16 %83.47 %86.30 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง   10,18110,44710,8284,7324,9184,60953.52 %52.92 %57.43 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด   17,9844,8064,8064,4464,4104,53775.28 %8.24 %5.59 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง   9,9619,4099,8845,8865,2484,25840.91 %44.22 %56.92 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง   
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง   8,3328,3328,3326,5146,0464,81021.82 %27.44 %42.27 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง   10,67110,25310,38613,49312,12711,478-26.44 %-18.27 %-10.51 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง   5,8516,3985,7013,7722,8873,74535.54 %54.88 %34.31 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง   16,22416,72416,31911,6499,8389,06928.20 %41.17 %44.43 %
ส.ป.ก. พัทลุง   
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง   14,55114,49414,5703,5633,7503,70175.52 %74.13 %74.60 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง   8,9798,8088,5995,7224,4353,05236.28 %49.65 %64.50 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง   5465685511,2211,1281,125-123.49 %-98.50 %-104.27 %
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง   5,3665,3667,50885168948584.15 %87.16 %93.54 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง   5,8416,2606,0514,9594,8795,27515.10 %22.06 %12.82 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง   
สำนักงานจังหวัดพัทลุง   101,47614,38014,43721,91121,35519,58678.41 %-48.51 %-35.67 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง   18,85717,10717,2404,7703,9255,00074.70 %77.06 %71.00 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง   6,9496,8167,0632,8313,1722,25659.26 %53.47 %68.05 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง   14,26514,39814,4949891,04489293.07 %92.75 %93.84 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง   9,9308,6758,8845,9794,5176,08339.79 %47.93 %31.53 %
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง   10,95711,37511,2044,0883,1312,90862.69 %72.48 %74.05 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง   34,88134,80534,1215,3583,6423,93384.64 %89.54 %88.47 %
ทสป.บ้านนาวง   4,9615,1734,7225,8965,5586,332-18.85 %-7.46 %-34.10 %
เรือนจำกลางพัทลุง   
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง   4,9104,6824,6822,0831,3581,30557.57 %70.99 %72.12 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง   9,94910,21510,8624,0411,6561,33459.38 %83.79 %87.72 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง   9,8737,5728,0852,5461,9602,25374.21 %74.11 %72.14 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง   3,6403,6173,7444,2303,6253,298-16.21 %-0.22 %11.90 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1   12,90912,82412,8557,0275,2563,65445.57 %59.01 %71.58 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2   14,00413,95714,0838,89812,5543,48236.46 %10.05 %75.28 %
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน   6,0555,9645,9039,3116,3315,790-53.78 %-6.15 %1.91 %
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว   6,4936,8556,3857,8515,3203,621-20.92 %22.39 %43.29 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   44,99346,42540,5126,6966,03613,09185.12 %87.00 %67.69 %
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม   8,3078,2218,3335,2522,3031,76536.77 %71.99 %78.81 %
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง   18,51618,52617,7546,1372,7404,03166.86 %85.21 %77.29 %
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง   7,2897,2286,8624,6172,8292,49336.66 %60.86 %63.67 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง   19,77121,47421,53919,89531,94616,053-0.63 %-48.77 %25.47 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง   8,0238,3058,0384,2322,1841,19947.25 %73.71 %85.08 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง   5,3255,7815,7812,4851,6321,57453.34 %71.77 %72.78 %
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง   49,60363,50963,50924,04338,69422,17051.53 %39.07 %65.09 %
รวม610,268520,472515,255253,095245,979201,99558.53 %52.74 %60.80 %