เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดปัตตานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 65 หน่วยงาน จาก 66 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี   168,301167,228164,910101,187103,99494,02439.88 %37.81 %42.98 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี   32,00431,87230,7592,1263,4803,66093.36 %89.08 %88.10 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี   34,32435,20037,58716,34345,85555,66252.39 %-30.27 %-48.09 %
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี   37,53937,69237,83823,85627,63719,87036.45 %26.68 %47.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี   263,523268,806267,966167,249155,393141,15336.53 %42.19 %47.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ   43,42243,12141,9552,6432,7172,75593.91 %93.70 %93.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์   44,59144,68444,6227,9228,0956,99682.23 %81.88 %84.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง   43,05942,80436,4914,1254,3493,37490.42 %89.84 %90.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ   44,48144,54644,1703,7673,6733,74491.53 %91.75 %91.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ   44,88944,14742,9373,6203,3492,93291.94 %92.41 %93.17 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี   57,13055,25552,37712,67113,08612,60177.82 %76.32 %75.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน   47,40047,64546,7153,5983,1933,37892.41 %93.30 %92.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น   43,05842,75441,8472,2752,2701,85794.72 %94.69 %95.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง   45,61845,27241,9286,6736,6625,94285.37 %85.28 %85.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง   44,44345,57544,1107,2434,7744,24283.70 %89.53 %90.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี   44,18044,24142,5643,8523,8583,43391.28 %91.28 %91.93 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก   45,23044,89942,6504,8454,8554,64389.29 %89.19 %89.11 %
ด่านศุลกากรปัตตานี   128,19636,68046,28751,75650,61554,92759.63 %-37.99 %-18.67 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี   66,13365,78162,10417,26415,95319,57373.90 %75.75 %68.48 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ   39,53039,46337,8168,3948,4259,39378.77 %78.65 %75.16 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี   62,73862,47058,54916,22015,34012,53674.15 %75.44 %78.59 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี   37,06837,07936,82717,28212,90512,56553.38 %65.20 %65.88 %
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี   43,28340,06739,7099,5919,6798,20577.84 %75.84 %79.34 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี   48,54747,90651,87922,81021,06222,56453.01 %56.03 %56.51 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี   41,90340,70141,67829,80829,01634,71628.86 %28.71 %16.70 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี   63,13259,79759,18345,21542,46846,84928.38 %28.98 %20.84 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี   41,00941,07639,37525,10626,08221,17138.78 %36.50 %46.23 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี   170,551177,047169,399136,751124,764109,52419.82 %29.53 %35.35 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี   47,09346,22145,24828,93328,69530,95938.56 %37.92 %31.58 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี   51,78429,60822,25115,63113,04210,63869.82 %55.95 %52.19 %
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี   39,64740,21341,68410,5007,94012,64073.52 %80.26 %69.68 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี   34,01532,99733,1452,8505,82610,28691.62 %82.34 %68.97 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี   54,52080,15772,18440,83440,37643,28325.10 %49.63 %40.04 %
สำนักงานจังหวัดปัตตานี   89,06191,20089,43911,818199,639454,70686.73 %-118.90 %-408.40 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี   101,82898,60687,56453,94562,37639,53147.02 %36.74 %54.85 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี   45,60248,75955,77113,22011,96012,67071.01 %75.47 %77.28 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี   111,81294,999104,69783,731102,78770,26925.11 %-8.20 %32.88 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี   129,953130,369128,40218,66415,94828,60085.64 %87.77 %77.73 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี   47,76252,37744,56014,08116,94019,36070.52 %67.66 %56.55 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี   79,626110,114105,32712,36012,80014,86184.48 %88.38 %85.89 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี   57,49454,73753,08925,71223,21021,58355.28 %57.60 %59.35 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี   33,26134,53133,44823,93124,77622,21428.05 %28.25 %33.59 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี   409,562395,160272,641131,236131,480107,17567.96 %66.73 %60.69 %
เรือนจำกลางปัตตานี   776,594828,947783,608543,902630,284683,57329.96 %23.97 %12.77 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี   36,04637,47438,03510,70123,10226,06070.31 %38.35 %31.48 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี   59,50456,41753,57537,75739,15834,36136.55 %30.59 %35.86 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี   45,09738,67740,07818,00017,93413,18460.09 %53.63 %67.10 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี   151,879150,222150,98370,54279,79072,69353.55 %46.89 %51.85 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี   49,50444,76046,68330,00022,48915,10639.40 %49.76 %67.64 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี   91,72389,34384,00026,29335,12327,96971.33 %60.69 %66.70 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี   87,84054,76048,7929,7907,86663,77388.85 %85.63 %-30.70 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี   74,68776,95673,40257,36240,82935,06623.20 %46.94 %52.23 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   990,4371,008,715673,869124,815115,600107,64887.40 %88.54 %84.03 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   318,448356,454318,686122,863104,73890,90461.42 %70.62 %71.48 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   541,940393,863363,91890,70190,68085,11483.26 %76.98 %76.61 %
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี   908,285738,762688,990362,727181,307154,61960.06 %75.46 %77.56 %
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี   572,611590,480444,502145,636118,560115,77774.57 %79.92 %73.95 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี   476,092977,359995,143321,269283,764260,47632.52 %70.97 %73.83 %
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี   619,115627,837525,615464,249263,009288,21525.01 %58.11 %45.17 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี   852,3551,112,4941,126,039229,047213,766256,05973.13 %80.79 %77.26 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   707,510704,161708,138324,934283,422267,30554.07 %59.75 %62.25 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี   157,968158,706155,116166,038163,993145,109-5.11 %-3.33 %6.45 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี   38,12038,15437,49625,53122,68726,24833.03 %40.54 %30.00 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี   36,63231,04431,2968,3527,1566,42777.20 %76.95 %79.46 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี   549,616553,519549,119146,742135,042129,32873.30 %75.60 %76.45 %
รวม11,300,30211,742,96410,830,7674,578,8884,331,6454,526,07959.48 %63.11 %58.21 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดปัตตานี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 65 หน่วยงาน จาก 66 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี   93893492773170260022.01 %24.80 %35.22 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี   4,6034,5274,4701,5731,35792465.83 %70.03 %79.32 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี   5,3445,5346,7131,6082,3271,43469.91 %57.95 %78.64 %
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี   6,5616,7906,96145111199.31 %99.83 %99.84 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี   27,04230,10330,7695,4124,4744,69279.99 %85.14 %84.75 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ   3,0033,0033,0031,4351,6571,62052.20 %44.82 %46.05 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์   2,4342,5672,54873366080969.86 %74.28 %68.23 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง   2,3512,3522,3521,4341,3771,53839.02 %41.43 %34.60 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ   2,5812,4482,5817981,0071,02669.09 %58.87 %60.25 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ   2,3622,2862,2869931,31398057.98 %42.58 %57.12 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี   2,7822,4582,47765465159276.50 %73.53 %76.11 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน   2,0652,0602,06084690085559.06 %56.33 %58.50 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น   2,8012,8012,8011,8992,1562,01232.20 %23.01 %28.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง   2,0322,0322,03226423320787.03 %88.54 %89.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง   1,7961,7961,9291,02697484742.88 %45.79 %56.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี   3,0323,0893,0891,8672,0301,98538.44 %34.28 %35.73 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก   1,8991,8991,89985587491254.98 %53.98 %51.98 %
ด่านศุลกากรปัตตานี   5,9976,6186,8841,9772,1551,69067.03 %67.43 %75.45 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี   9,0218,9388,7484,8154,3104,72946.63 %51.78 %45.94 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ   5,0695,0504,9752,4992,7122,51050.71 %46.29 %49.55 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี   16,96316,69715,63217,66512,52711,251-4.14 %24.97 %28.03 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี   6,6386,5236,6954,9454,7163,42225.50 %27.71 %48.89 %
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี   6,7906,9426,9426,2465,3604,8118.00 %22.79 %30.70 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี   9,0909,6429,4525,9807,5546,77834.21 %21.66 %28.29 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี   6,3436,1936,4825,9226,0594,0446.63 %2.16 %37.62 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี   16,90615,61315,63214,04710,3498,55816.91 %33.71 %45.26 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี   8,0838,0837,7402,7443,3183,17766.05 %58.95 %58.96 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี   15,17628,26916,4312,3722,0742,94884.37 %92.66 %82.06 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี   10,55510,28810,0982,4411,05667676.87 %89.73 %93.31 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี   56253146639856295329.14 %-5.66 %-104.38 %
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี   7,4175,7758,52050938949993.13 %93.26 %94.14 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี   5,3064,9645,3833,5491,6702,02533.11 %66.36 %62.37 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี   9,6429,0538,8242,9322,7404,07669.59 %69.73 %53.81 %
สำนักงานจังหวัดปัตตานี   22,68722,68722,68752,25736,34925,994-130.34 %-60.22 %-14.58 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี   21,62221,12816,5268,8919,6686,01558.88 %54.24 %63.60 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี   9,3009,56610,1943,8345,1385,32358.77 %46.29 %47.78 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี   16,50719,45421,9261,25796599992.39 %95.04 %95.44 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี   6,9046,8666,5995,1004,4353,09826.12 %35.41 %53.06 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี   9,90810,2329,4334,9165,2155,23650.38 %49.03 %44.49 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี   11,67711,96211,9622,8282,9002,14975.78 %75.75 %82.04 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี   12,53211,52510,2455,8384,6314,21953.42 %59.81 %58.82 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี   5,1165,3255,1921,6681,15078267.40 %78.41 %84.93 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี   7,2656,8895,8442,8673,0441,44260.54 %55.82 %75.33 %
เรือนจำกลางปัตตานี   10,73411,15410,7749,5508,5506,85211.04 %23.34 %36.40 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี   6,0616,5996,8283,8863,5143,41535.88 %46.75 %49.98 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี   12,49411,60110,9734,7474,2823,19062.01 %63.09 %70.93 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี   7,7977,0187,7403,7582,6311,83151.81 %62.50 %76.34 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี   14,85214,22514,8335,8184,2723,61760.83 %69.97 %75.62 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี   11,44910,53611,0302,7072,7021,55876.36 %74.35 %85.88 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี   11,90212,56912,5593,7712,8833,07368.31 %77.06 %75.53 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี   12,87510,82111,2778,0377,0244,57037.58 %35.09 %59.48 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี   3,9266,5234,4153,7463,5994,8474.57 %44.83 %-9.78 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1   8,6228,5998,6586,7455,7874,76321.77 %32.70 %44.98 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2   10,25210,22810,21910,6927,5214,996-4.29 %26.47 %51.11 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3   8,6168,5798,6496,9443,4983,70119.41 %59.22 %57.20 %
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี   7,3997,4647,14810,0695,4863,044-36.08 %26.49 %57.42 %
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี   6,8426,8856,99310,8039,0264,976-57.91 %-31.09 %28.84 %
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี   8,0308,3558,3557,3007,3747,4119.09 %11.74 %11.30 %
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี   11,27910,79110,15116,86513,2847,760-49.53 %-23.11 %23.56 %
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี   7,2577,2127,54712,25514,1166,614-68.86 %-95.74 %12.36 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี   6,8336,9127,0145,4995,0893,16519.53 %26.37 %54.87 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี   16,15516,89816,87022,76220,61818,307-40.90 %-22.02 %-8.52 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี   6,7526,9426,6992,4061,9211,93664.37 %72.33 %71.10 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี   3,6844,2224,2034,7662,3152,912-29.38 %45.18 %30.73 %
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี   80,76283,22083,220135,242138,968112,968-67.46 %-66.99 %-35.75 %
รวม611,274628,845614,568489,038438,212353,95620.00 %30.31 %42.41 %