เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดยะลา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จาก 63 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา   
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา   274,630274,355268,93561,939105,93383,81877.45 %61.39 %68.83 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)   685,973693,929700,927115,526169,192126,41783.16 %75.62 %81.96 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา   46,93649,96140,9491,9331,9032,14295.88 %96.19 %94.77 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา   34,01234,11231,24719,23221,66420,95043.46 %36.49 %32.95 %
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา   42,90841,75638,5561,1365,2658,07097.35 %87.39 %79.07 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา   281,929274,319272,635192,869147,971132,52731.59 %46.06 %51.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง   43,91243,35641,8583,2002,8662,86592.71 %93.39 %93.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต   42,89043,09641,4983,4332,9222,44792.00 %93.22 %94.10 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา   43,13743,49341,8805,4465,8155,56087.38 %86.63 %86.72 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง   45,85346,69644,1986,2697,2686,88086.33 %84.44 %84.43 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา   43,97643,92442,4356,4176,7136,98685.41 %84.72 %83.54 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน   43,69344,02242,2665,7715,9456,12686.79 %86.50 %85.51 %
ด่านศุลกากรเบตง   141,777120,826105,350105,19785,55283,45425.80 %29.19 %20.78 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา   36,97338,61237,20916,53030,78733,15055.29 %20.26 %10.91 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา   59,30659,19259,13522,85624,60620,68361.46 %58.43 %65.02 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา   44,84040,28937,32916,71315,72914,70062.73 %60.96 %60.62 %
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา   44,57238,51234,20915,2468,4177,61665.79 %78.14 %77.74 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา   711,66154,79956,78434,78731,15033,60895.11 %43.16 %40.81 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา   90,57881,99578,62879,96887,81579,17611.71 %-7.10 %-0.70 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา   56,77257,35154,89824,64746,20436,99256.59 %19.44 %32.62 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา   36,85637,27135,54023,70524,49524,72935.68 %34.28 %30.42 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา   165,538165,525165,053156,281148,190139,9815.59 %10.47 %15.19 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา   47,55148,34447,09533,78529,96129,20528.95 %38.02 %37.99 %
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา   
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา   30,26030,34230,1159,0937,4375,90769.95 %75.49 %80.38 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา   33,03328,16634,3495,8776,1346,98982.21 %78.22 %79.65 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา   48,01744,49541,58143,76440,56937,0218.86 %8.82 %10.97 %
สำนักงานจังหวัดยะลา   109,17763,15855,759252,75979,910166,378-131.51 %-26.52 %-198.39 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา   122,158134,414133,64257,88160,23848,94452.62 %55.18 %63.38 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา   42,90443,01843,45019,63924,42456,86754.23 %43.22 %-30.88 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา   124,166125,89165,79192,11096,587100,80625.82 %23.28 %-53.22 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา   131,179133,682130,08619,66220,20814,47785.01 %84.88 %88.87 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา   48,66769,99642,94646,44247,79943,2804.57 %31.71 %-0.78 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา   61,52561,83355,34528,43826,28020,15353.78 %57.50 %63.59 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา   67,29468,63959,46231,92733,90029,78352.56 %50.61 %49.91 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา   74,72435,85334,03632,56332,28737,84456.42 %9.95 %-11.19 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา   206,484246,545667,836151,593158,773291,62626.58 %35.60 %56.33 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา   123,800120,102116,93239,31836,85635,81268.24 %69.31 %69.37 %
รจก.ยะลา   447,982319,075534,440571,915598,340591,093-27.66 %-87.52 %-10.60 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา   53,28352,16743,32359,91456,56355,949-12.45 %-8.43 %-29.14 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา   41,82641,00541,18829,88030,35026,41628.56 %25.99 %35.86 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา   33,18935,04034,81222,18120,77721,73433.17 %40.70 %37.57 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา   49,07348,75447,19655,69358,38259,866-13.49 %-19.75 %-26.85 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา   45,23253,13352,66414,63517,85212,83167.64 %66.40 %75.64 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา   234,252180,178144,39956,72349,31145,46575.79 %72.63 %68.51 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา   105,03068,80751,78290,88699,085105,01813.47 %-44.00 %-102.81 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2   1,090,103534,8571,084,79738,89743,94951,22496.43 %91.78 %95.28 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1   884,768722,261589,915199,465187,798204,25477.46 %74.00 %65.38 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2   318,582244,837268,300123,777122,205110,05361.15 %50.09 %58.98 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3   196,592205,358178,47660,42651,52529,46669.26 %74.91 %83.49 %
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา   246,019240,139236,006151,010165,409161,97438.62 %31.12 %31.37 %
วิทยาลัยการอาชีพเบตง   361,425423,956458,210199,735186,229233,64444.74 %56.07 %49.01 %
วิทยาลัยการอาชีพรามัน   282,499283,178492,895189,936165,600155,43632.77 %41.52 %68.46 %
วิทยาลัยเทคนิคยะลา   728,973643,761753,074656,721558,285395,7849.91 %13.28 %47.44 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา   380,877328,967258,392328,465257,178224,96813.76 %21.82 %12.94 %
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา   130,945235,770192,481183,111100,476242,811-39.84 %57.38 %-26.15 %
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา   646,340418,539421,775559,121461,061464,96513.49 %-10.16 %-10.24 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา   45,54544,66344,48642,60241,08539,1836.46 %8.01 %11.92 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา   25,17333,88030,3711,7892,3112,06092.89 %93.18 %93.22 %
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา   952,3421,003,3481,014,380209,913213,515205,81477.96 %78.72 %79.71 %
รวม11,589,7119,743,54010,803,3055,630,7455,175,0505,243,97651.42 %46.89 %51.46 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดยะลา ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 61 หน่วยงาน จาก 63 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา   12,52812,52812,5284,0804,5984,10867.43 %63.30 %67.21 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา   4,7224,8474,7662,2802,3651,71151.72 %51.22 %64.10 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)   11,70911,92312,0487,0077,5367,13940.16 %36.79 %40.75 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา   6,0775,8495,6582,7482,6462,35354.78 %54.76 %58.42 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา   3,3506,0207,1612,2341,9261,59333.30 %68.00 %77.75 %
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา   5,5875,7775,43565179567688.34 %86.24 %87.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา   22,80418,12618,5455,5794,0253,11475.53 %77.80 %83.21 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง   2,9412,9412,9411,5591,5421,37846.99 %47.57 %53.13 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา   3,0983,0983,0981,3121,3321,33757.65 %57.00 %56.85 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง   3,5283,6043,14890695273674.31 %73.59 %76.61 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลา   5,7925,7925,76479145787886.34 %92.11 %84.77 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา   2,5682,3592,41698195591461.79 %59.53 %62.18 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน   2,0752,0752,0751,1441,1681,20544.88 %43.73 %41.95 %
ด่านศุลกากรเบตง   11,99912,07511,2585,1463,5124,35057.11 %70.91 %61.36 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา   7,2847,3227,3226,5025,8884,93810.73 %19.58 %32.56 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา   4,8093,8303,8301,7351,5541,61163.93 %59.42 %57.93 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา   16,68616,80417,73318,22315,9069,521-9.21 %5.34 %46.31 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา   7,5717,4866,9732,3651,8671,91068.76 %75.07 %72.60 %
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา   6,9527,6936,8955,3444,6224,21523.13 %39.92 %38.87 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา   14,06211,82212,16710,7488,50113,80123.57 %28.10 %-13.43 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา   17,61518,19117,5795,1954,9363,80670.51 %72.87 %78.35 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา   15,37615,37615,14710,6888,69917,58930.48 %43.42 %-16.12 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา   7,6747,7507,6552,4921,7601,17967.52 %77.29 %84.60 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา   16,49816,51716,5174,6274,3053,30371.95 %73.94 %80.00 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา   11,82012,04811,9912,9681,4201,43574.89 %88.22 %88.03 %
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา   
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา   5,5635,5635,56334048551393.89 %91.28 %90.78 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา   6,0953,8906,9334,5723,3574,00624.99 %13.71 %42.22 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา   11,24910,2039,7475,5064,2883,27451.06 %57.97 %66.41 %
สำนักงานจังหวัดยะลา   22,41215,64114,97649,3086,3956,147-120.01 %59.11 %58.96 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา   25,58730,22730,6657,0145,5816,96472.59 %81.54 %77.29 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา   8,02810,58410,5843,5792,50341,93455.42 %76.35 %-296.22 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา   14,27014,27414,2891,3871,36184190.28 %90.46 %94.11 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา   8,3789,0438,1315,0984,3103,39939.15 %52.34 %58.20 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา   10,96410,27910,3552,6433,3193,64175.89 %67.71 %64.84 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา   9,1589,2159,2152,4991,7561,93472.72 %80.94 %79.02 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา   11,61011,72511,5723,8804,1513,93266.58 %64.60 %66.02 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา   6,2016,2486,1721,08767272282.47 %89.24 %88.31 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา   8,3258,6888,7274,2794,3643,03948.60 %49.77 %65.18 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา   10,7127,9847,3767,3194,6485,11631.67 %41.78 %30.63 %
รจก.ยะลา   10,2778,33011,2668,0002,8732,31022.16 %65.51 %79.50 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา   7,8457,3137,2373,1882,8682,85259.37 %60.79 %60.59 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา   7,9217,1807,4083,0142,4792,72461.95 %65.47 %63.23 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา   5,1495,3595,5112,2701,8761,28655.91 %64.99 %76.66 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา   11,97211,74411,3636,1474,2843,40548.66 %63.52 %70.04 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา   11,11613,97414,5443,1805,1073,08371.39 %63.45 %78.80 %
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา   5,2265,1435,27419341022396.31 %92.03 %95.78 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา   12,25712,86612,8666,05511,20513,29750.60 %12.90 %-3.35 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2   5,9035,2495,2796,5455,5666,069-10.87 %-6.04 %-14.97 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1   11,95811,92011,9405,1604,6464,19456.84 %61.02 %64.88 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2   13,51613,48613,6334,7722,6753,56364.69 %80.16 %73.86 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3   22,34219,81319,8827,4235,7275,29066.77 %71.09 %73.39 %
วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา   7,3627,3627,3622,7804,0093,72862.24 %45.54 %49.35 %
วิทยาลัยการอาชีพเบตง   11,24711,51311,5133,7562,0882,17766.61 %81.87 %81.09 %
วิทยาลัยการอาชีพรามัน   7,7957,7957,79515,7419,7375,091-101.95 %-24.91 %34.69 %
วิทยาลัยเทคนิคยะลา   15,18013,73315,27213,8597,2016,1658.70 %47.56 %59.63 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา   7,7827,7827,2924,0812,4953,11847.55 %67.94 %57.24 %
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา   34,90021,78327,80828,88521,06716,51417.24 %3.29 %40.61 %
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา   12,69611,41011,3684,8205,8284,79362.03 %48.93 %57.84 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา   9,7288,7778,8725,7654,59421,59740.74 %47.66 %-143.43 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา   2,4885,7355,4873,0113,1622,605-21.01 %44.86 %52.54 %
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา   257,769257,769241,383144,446125,339109,14043.96 %51.38 %54.79 %
รวม876,105851,452845,307488,909375,692403,48344.20 %55.88 %52.27 %