เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนราธิวาส ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 59 หน่วยงาน จาก 67 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส   157,502139,736138,596227,686243,818256,491-44.56 %-74.49 %-85.06 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส   196,810191,187190,281111,70998,78094,85243.24 %48.33 %50.15 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส   35,15432,68033,94217,01914,27812,58851.59 %56.31 %62.91 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส   
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส   36,92236,93236,23223,55924,01018,59736.19 %34.99 %48.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส   135,619127,085122,273115,518115,992123,88214.82 %8.73 %-1.32 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ   14,30011,78011,66816115615698.87 %98.68 %98.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง   44,05644,82945,5103,4313,3362,93392.21 %92.56 %93.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ   45,16945,52244,72510,2368,6617,24677.34 %80.97 %83.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ   45,26945,32744,0134,1021,4142,53890.94 %96.88 %94.23 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ   45,57444,77444,17526515615699.42 %99.65 %99.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ   51,26760,91660,0394,4924,3763,97091.24 %92.82 %93.39 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ   44,85244,87641,4983,9554,7824,44191.18 %89.34 %89.30 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง   44,79143,61943,3785,0054,4264,16588.83 %89.85 %90.40 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร   44,57945,55244,8184,7075,2035,02189.44 %88.58 %88.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน   44,14543,96842,1112,4361,45327794.48 %96.70 %99.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก   52,31152,32649,6309,47910,40810,32981.88 %80.11 %79.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี   45,48144,67642,6424,5084,2433,95290.09 %90.50 %90.73 %
ด่านศุลกากรตากใบ   140,499133,691110,254162,467168,127138,391-15.64 %-25.76 %-25.52 %
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก   117,697114,372112,071282,541281,025246,583-140.06 %-145.71 %-120.02 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส   131,93840,72739,78868,40067,47770,58748.16 %-65.68 %-77.41 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ   30,62530,82030,9506,0067,48214,59180.39 %75.72 %52.86 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส   33,28532,99731,54912121299.96 %99.96 %99.96 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก   31,75731,65632,0608,7768,47910,07472.37 %73.22 %68.58 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส   33,77934,42133,86311,46311,66715,57466.06 %66.11 %54.01 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส   157,143150,250157,43355,51956,03753,76664.67 %62.70 %65.85 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส   40,44039,85736,82212,49211,49610,18269.11 %71.16 %72.35 %
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส   94,58283,32741,44610,16012,58711,59589.26 %84.89 %72.02 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส   
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส   25,76524,36325,35449,50430,53332,477-92.13 %-25.33 %-28.09 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส   49,64552,45050,94427,11629,33125,24645.38 %44.08 %50.44 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส   38,98240,83539,21713,71216,69113,69064.83 %59.13 %65.09 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส   
ท่าอากาศยานนราธิวาส   1,099,907985,874813,3201,317,9661,196,6011,035,624-19.83 %-21.37 %-27.33 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส   39,96741,09438,26220,14124,48818,60649.61 %40.41 %51.37 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส   142,037134,701131,19257,75255,67854,07659.34 %58.67 %58.78 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส   
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส   33,46833,94434,59910,1249,2749,94769.75 %72.68 %71.25 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส   298,752312,326299,84134,84535,70134,16488.34 %88.57 %88.61 %
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส   
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส   63,09664,27762,61972,90056,71949,616-15.54 %11.76 %20.77 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส   64,72485,07759,77322,56622,17021,57965.14 %73.94 %63.90 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส   71,18065,94959,84090,91399,98097,150-27.72 %-51.60 %-62.35 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส   47,10348,35448,96849,48872,19646,614-5.06 %-49.31 %4.81 %
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส   48,55249,73047,13427,21627,38522,66343.94 %44.93 %51.92 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส   56,59158,69752,53131,09623,74124,01145.05 %59.55 %54.29 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส   34,13234,51533,22826,65830,78927,77221.90 %10.79 %16.42 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส   160,046139,202147,01980,61675,94291,17049.63 %45.44 %37.99 %
รจจ.นราธิวาส   
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส   41,33036,12036,34962,10230,04126,621-50.26 %16.83 %26.76 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส   48,90652,00352,96044,82648,40244,9688.34 %6.92 %15.09 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส   35,91937,88036,84124,88425,19224,65430.72 %33.50 %33.08 %
สปส.จ.นราธิวาส   71,40372,59473,24055,11751,94145,89022.81 %28.45 %37.34 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส   58,97256,16055,68031,39927,16624,29446.76 %51.63 %56.37 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส   59,57455,46556,22348,50352,88261,68818.58 %4.66 %-9.72 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส   15,25415,63916,09035,35132,16628,652-131.74 %-105.68 %-78.07 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   1,263,0021,111,6371,151,752173,589145,513134,38286.26 %86.91 %88.33 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   846,269363,115287,648130,303122,222117,83184.60 %66.34 %59.04 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส   296,737849,269796,55895,79381,15575,28667.72 %90.44 %90.55 %
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก   837,4801,196,8001,605,628207,149188,377198,27575.27 %84.26 %87.65 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส   353,248335,509331,777125,382100,01196,77864.51 %70.19 %70.83 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   128,930149,000146,835170,131178,163178,011-31.96 %-19.57 %-21.23 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส   42,74438,38038,25325,71024,00024,86939.85 %37.47 %34.99 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส   31,73831,85832,03219,38114,28820,21038.93 %55.15 %36.91 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส   720,593642,003666,145219,401179,397163,81069.55 %72.06 %75.41 %
รวม9,021,5918,962,7208,989,6244,567,7404,278,0153,993,57249.37 %52.27 %55.58 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดนราธิวาส ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 55 หน่วยงาน จาก 67 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส   9237947941,71921,6331,518-86.33 %-2,623.59 %-91.10 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส   1,2201,1811,17848413,4682,90460.32 %-1,040.27 %-146.58 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส   5,5665,5475,6993,8543,4734,41230.75 %37.38 %22.59 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส   
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส   33,53832,03631,33211,4728,6358,14565.79 %73.05 %74.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ   2,6702,6702,6701,4986851,28143.88 %74.34 %52.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง   2,2522,2522,2521,0511,1711,10053.35 %48.02 %51.16 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ   2,4682,5642,4301,0471,3141,31257.59 %48.75 %46.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ   2,1782,1772,1771,0941,2981,24149.75 %40.40 %42.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ   1,9251,9251,92571557962062.86 %69.91 %67.81 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ   3,3273,4323,4321,0771,1791,03267.61 %65.64 %69.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง   4,3534,2584,1251,03248628876.29 %88.59 %93.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร   3,9513,7963,7581,0881,2451,17172.47 %67.21 %68.83 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก   4,8804,8804,88092186180281.13 %82.35 %83.56 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี   3,0243,0243,02496886585867.99 %71.39 %71.64 %
ด่านศุลกากรตากใบ   8,5279,0218,9454,1554,7131,51051.27 %47.75 %83.12 %
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก   13,48613,61814,3043,5824,9626,18773.44 %63.56 %56.74 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส   8,5518,8749,02711,3465,9654,522-32.68 %32.78 %49.90 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ   4,9664,9285,2898911,2501,92782.06 %74.64 %63.57 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส   4,4934,2653,9422,9972,4012,13033.29 %43.70 %45.97 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก   6,0106,0106,2003,8593,8513,62435.79 %35.92 %41.56 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส   6,2316,2316,2312,0231,5331,64567.54 %75.39 %73.60 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส   19,94217,18420,15116,49613,81112,12817.28 %19.63 %39.82 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส   8,9708,7418,5136,0354,5663,47832.72 %47.76 %59.14 %
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส   8,3298,4908,4417,7097,0006,2997.44 %17.55 %25.37 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส   
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส   6,1545,7046,0907,1125,0871,790-15.57 %10.81 %70.61 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส   12,88713,99013,51511,12513,65711,73513.67 %2.38 %13.17 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส   8,7038,9898,9704,3813,9781,97949.66 %55.74 %77.94 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส   
ท่าอากาศยานนราธิวาส   7,7317,3316,5314,7946,6106,46337.99 %9.83 %1.04 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส   8,8749,0278,3426,6865,8833,62124.66 %34.82 %56.59 %
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส   9068372,408994892879-9.68 %-6.61 %63.50 %
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส   
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส   6,3266,3836,7643,2282,2852,27448.97 %64.20 %66.37 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส   115,307120,346116,6572,7192,4341,89397.64 %97.98 %98.38 %
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส   
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส   18,09718,09718,09727,79926,26820,645-53.61 %-45.15 %-14.08 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส   8,7999,36910,1112,3483,0382,28773.31 %67.57 %77.38 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส   20,25014,90315,2952,3651,7481,62088.32 %88.27 %89.41 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส   11,48011,36611,5568,8538,4056,07022.88 %26.05 %47.48 %
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส   10,05310,5679,5783,0053,5424,96670.11 %66.48 %48.15 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส   15,32116,08214,1044,1703,3553,02472.78 %79.14 %78.56 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส   6,3266,5366,38389989563685.79 %86.31 %90.03 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส   6,9406,0546,4125,6594,5213,06618.46 %25.32 %52.19 %
รจจ.นราธิวาส   
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส   7,3157,2207,3532,6642,4202,01663.59 %66.48 %72.59 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส   12,39213,15313,8005,1924,5574,19758.11 %65.35 %69.59 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส   7,1447,9247,3723,1902,2612,13655.35 %71.47 %71.03 %
สปส.จ.นราธิวาส   15,22515,43515,6637,3575,2545,96451.68 %65.96 %61.92 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส   12,12615,35915,5114,9893,9141,65158.86 %74.52 %89.36 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส   11,55611,15611,7088,9865,9397,08222.23 %46.76 %39.51 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   15,01214,40614,40610,3466,3524,71331.08 %55.91 %67.29 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2   22,15822,19722,23417,26412,97010,99722.08 %41.57 %50.54 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส   30,82930,87430,8718,1376,0715,46173.61 %80.34 %82.31 %
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก   10,38310,36510,43211,8178,38610,759-13.82 %19.10 %-3.13 %
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส   9,7229,3159,3158,4195,4955,04213.40 %41.01 %45.88 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   23,22422,88622,88633,54928,00022,236-44.45 %-22.34 %2.84 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส   9,4268,0578,4375,7344,2403,90639.17 %47.38 %53.71 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส   5,3195,2055,7753,0642,0072,54442.40 %61.43 %55.94 %
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส   72,86775,27079,776155,17376,66166,200-112.95 %-1.85 %17.02 %
รวม690,632692,301697,069469,134374,073297,98432.07 %45.97 %57.25 %