เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดบึงกาฬ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 23 หน่วยงาน จาก 52 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ   
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ   77,06477,419178,45146,64952,146113,52939.47 %32.64 %36.38 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา   48,20949,36550,8186,5166,3535,57686.48 %87.13 %89.03 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย   46,50547,48548,0815,6795,6764,89687.79 %88.05 %89.82 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง   45,34646,61348,2133,7653,6963,16591.70 %92.07 %93.44 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด   46,37447,31648,9447,3688,4668,64584.11 %82.11 %82.34 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ   46,11446,41348,7744,9104,8923,94289.35 %89.46 %91.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ   50,42748,98151,0367,8497,0461284.44 %85.61 %99.98 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล   47,15547,44948,6024,9354,4435,13789.53 %90.64 %89.43 %
ด่านศุลกากรบึงกาฬ   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ   45,40641,84141,01127,53124,96423,55039.37 %40.34 %42.58 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ   38,38837,06536,61112,62511,50111,02967.11 %68.97 %69.87 %
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ   33,27833,51232,74010,9358,5719,67367.14 %74.42 %70.46 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ   51,79654,60153,30626,04731,05835,71149.71 %43.12 %33.01 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)   
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ   117,47667,85947,83547,74671,44188,40259.36 %-5.28 %-84.80 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ   56,22855,75540,65319,62816,07316,04465.09 %71.17 %60.53 %
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   40,82939,85537,3958,87510,25212,91478.26 %74.28 %65.47 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ   
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ   73,25157,96153,91433,22733,27561,67554.64 %42.59 %-14.40 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ   136,037131,318130,18725,11834,17831,80981.54 %73.97 %75.57 %
รจจ.บึงกาฬ   447,750493,382433,743343,108378,520372,67623.37 %23.28 %14.08 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ   36,17840,64939,62429,91433,68524,37117.31 %17.13 %38.49 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ   45,46749,96948,99412,85127,05512,78171.74 %45.86 %73.91 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ   41,45039,95540,04633,83530,85526,66518.37 %22.78 %33.41 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ   1,727,7691,812,963754,395166,237162,389143,43990.38 %91.04 %80.99 %
วิทยาลัยเทคนิคเซกา   
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ   42,28040,94343,2299,81811,00615,66976.78 %73.12 %63.75 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ   
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ   
รวม3,340,7773,408,6682,356,602895,167977,5421,031,31073.20 %71.32 %56.24 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดบึงกาฬ ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน จาก 52 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ   
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ   15,52515,52515,52511,1349,50110,30028.28 %38.80 %33.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา   6,6156,6154,9401,16544057482.39 %93.35 %88.37 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย   4,7174,7174,7171,2261,5431,42574.01 %67.29 %69.80 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง   4,0674,0674,0671,00980544875.20 %80.21 %88.99 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด   3,0973,0973,09778971058674.51 %77.06 %81.08 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ   3,0163,0163,01682585897872.66 %71.56 %67.59 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ   5,0285,0285,02859752472188.12 %89.57 %85.67 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล   2,6492,6492,6491,22583567553.74 %68.48 %74.52 %
ด่านศุลกากรบึงกาฬ   
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ   10,25710,39010,2761,8863,3683,32981.61 %67.58 %67.61 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ   7,0057,0816,9866,2624,4854,68110.62 %36.67 %33.00 %
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ   5,4845,6175,7504,8125,6814,37012.26 %-1.14 %24.00 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ   12,10213,01413,0148,0126,3827,51533.79 %50.96 %42.26 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)   8,2228,2228,2229521,17439088.42 %85.73 %95.26 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ   11,84210,27610,2763,0293,5783,45974.42 %65.18 %66.34 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   7,9947,9947,9941,28297667083.96 %87.79 %91.62 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ   
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ   10,65610,16210,0485,4055,6385,17149.28 %44.52 %48.54 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ   
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ   11,45411,2648,2226,2777,0924,55345.19 %37.04 %44.63 %
รจจ.บึงกาฬ   8,9789,3068,9329,1027,3066,490-1.38 %21.49 %27.34 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ   7,5957,5387,5386,5954,6772,88513.17 %37.95 %61.72 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ   7,8427,7667,7662,5993,3262,38466.85 %57.18 %69.30 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ   19,57319,65319,71214,92414,92410,31023.75 %24.06 %47.70 %
วิทยาลัยเทคนิคเซกา   
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ   
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ   7,3107,4817,5386,6254,1764,3999.37 %44.17 %41.64 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ   
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ   
รวม181,028180,477175,31395,73187,99976,31047.12 %51.24 %56.47 %