เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสิงห์บุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 45 หน่วยงาน จาก 52 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี   43,21645,83349,12244,16550,15445,463-2.20 %-9.43 %7.45 %
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี   40,10940,14538,15319,03916,63213,46852.53 %58.57 %64.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน   47,42948,26946,4233,5335,3096,41392.55 %89.00 %86.19 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง   47,84248,52245,7994,7905,5395,47889.99 %88.58 %88.04 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน   47,14148,18545,6199,5948,7248,02279.65 %81.89 %82.42 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี   65,33159,37845,9626,0486,6365,51690.74 %88.82 %88.00 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี   58,03158,00650,43411,18411,49310,80380.73 %80.19 %78.58 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี   49,24149,31447,27011,75913,30611,97776.12 %73.02 %74.66 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี   91,16492,51188,53866,39873,15364,77127.17 %20.92 %26.84 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี   50,04549,68649,82224,12022,95023,38051.80 %53.81 %53.07 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี   38,58239,12937,69816,42119,14216,70757.44 %51.08 %55.68 %
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี   53,74154,19652,23420,20623,12028,79562.40 %57.34 %44.87 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี   21,42720,78621,03448,89345,45337,690-128.18 %-118.68 %-79.18 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี   51,29454,12150,54342,65237,78134,87116.85 %30.19 %31.01 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี   155,164145,560140,765132,411129,71994,02214.66 %10.88 %33.21 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี   42,44742,29340,99124,46425,75019,62942.37 %39.12 %52.11 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี   36,68936,36135,22410,32912,76812,24571.85 %64.89 %65.24 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี   34,40835,47035,30613,2114,8557,86561.61 %86.31 %77.72 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี   42,81242,73441,37434,53336,07733,49419.34 %15.58 %19.05 %
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี   64,03660,45266,98372,51668,36560,128-13.24 %-13.09 %10.23 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี   74,95877,95873,08858,56662,64950,48921.87 %19.64 %30.92 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี   52,89745,69341,82524,92927,35931,24452.87 %40.12 %25.30 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี   82,02693,98598,686186,177100,59491,641-126.97 %-7.03 %7.14 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี   134,583139,890133,78315,33416,09916,36888.61 %88.49 %87.77 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี   18,40418,52118,27827,60728,16625,268-50.01 %-52.07 %-38.24 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี   57,95217,29316,74220,52719,66516,21364.58 %-13.71 %3.16 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี   40,05953,59150,59549,44351,58038,743-23.43 %3.75 %23.43 %
สพ.สิงห์บุรี   41,05941,56639,17124,65522,53523,05739.95 %45.78 %41.14 %
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี   636,112664,400548,062527,975527,157511,67817.00 %20.66 %6.64 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี   34,36935,70831,78920,40312,66118,08140.64 %64.54 %43.12 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี   42,13241,26542,53718,26820,95721,19956.64 %49.21 %50.16 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี   35,32736,61435,78615,30015,08213,69756.69 %58.81 %61.73 %
สปส.จ.สิงห์บุรี   52,24749,43148,73448,91542,83555,6806.38 %13.34 %-14.25 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี   42,52853,18156,69430,11239,11143,81129.20 %26.46 %22.72 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี   97,26697,24094,80182,58542,62139,05115.09 %56.17 %58.81 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี   138,181155,396120,61296,95190,49483,71729.84 %41.77 %30.59 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   34,25134,44633,37233,01229,25935,3243.62 %15.06 %-5.85 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   339,711373,026364,42153,31863,72862,79584.31 %82.92 %82.77 %
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี   263,704236,568213,078263,191241,024219,4200.19 %-1.88 %-2.98 %
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี   615,331544,522447,072321,058317,891243,43447.82 %41.62 %45.55 %
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2   428,491413,332398,285180,553158,037142,45657.86 %61.77 %64.23 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี   131,366131,163136,380151,486156,068145,916-15.32 %-18.99 %-6.99 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี   38,94939,71137,76426,38625,63223,28332.26 %35.45 %38.35 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี   59,86259,3957,8539,37310,5239,16684.34 %82.28 %-16.72 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี   458,026469,496454,76397,753101,58485,96678.66 %78.36 %81.10 %
รวม5,029,9444,994,3424,573,4633,000,1432,840,2372,588,43440.35 %43.13 %43.40 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดสิงห์บุรี ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน จาก 52 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี   
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี   4,6324,9935,3741,5201,1391,00967.18 %77.19 %81.23 %
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน   1,8601,8591,85872776771460.92 %58.75 %61.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง   1,7481,7481,78649949445571.46 %71.73 %74.52 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน   1,8912,1012,12062962554266.73 %70.25 %74.45 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี   1,8441,9571,93855248845470.07 %75.05 %76.55 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี   2,5332,2292,32454248743678.59 %78.17 %81.24 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี   2,6032,4892,3581,0461,00552159.82 %59.64 %77.92 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี   18,81818,97018,9186,4796,3585,16665.57 %66.48 %72.69 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี   
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี   9,6529,5578,8906,3775,8145,65933.93 %39.16 %36.34 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี   5,4505,5265,6024,2983,9543,43621.14 %28.44 %38.67 %
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี   
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี   10,98410,7949,58410,3079,5148,2286.16 %11.86 %14.15 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี   4,2114,0394,2435,1183,8542,604-21.54 %4.59 %38.62 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี   10,29910,26110,5087,8866,2464,81223.42 %39.13 %54.21 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี   15,09115,09115,0911,6301,3831,31389.20 %90.83 %91.30 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี   6,9146,6486,8194,7344,7653,98331.53 %28.33 %41.59 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี   6,0975,7545,96359654523390.22 %90.54 %96.09 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี   3,8344,2144,2332,5662,2011,87233.07 %47.76 %55.77 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี   6,3106,2536,3672,1341,2871,92966.18 %79.41 %69.70 %
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี   13,18912,84713,07521,60634,91524,260-63.81 %-171.78 %-85.55 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี   17,14517,54417,1456,9693,7664,96559.35 %78.54 %71.04 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี   4,3364,5075,4963,3341,1152,04123.09 %75.26 %62.86 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี   4,4524,6423,9584,4603,3862,545-0.18 %27.06 %35.69 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี   
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี   7,0107,0107,1433,3673,4345,31351.96 %51.01 %25.62 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี   7,5427,1617,0663,4873,5402,80153.77 %50.56 %60.36 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี   5,4314,9934,82244835835091.74 %92.83 %92.73 %
สพ.สิงห์บุรี   6,4206,3636,2493,1812,3001,12550.45 %63.85 %81.99 %
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี   8,1888,3907,32512,0419,4277,648-47.07 %-12.36 %-4.41 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี   3,3013,2633,3201,6221,35197150.87 %58.61 %70.77 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี   6,4205,9256,1354,7072,5142,34626.67 %57.57 %61.75 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี   3,1843,3933,6212,2381,9341,40329.71 %43.01 %61.26 %
สปส.จ.สิงห์บุรี   7,6947,5048,0744,8492,4621,97236.97 %67.18 %75.57 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี   6,7627,4477,4091,6281,33228875.92 %82.11 %96.12 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี   26,82426,95727,1855,0224,1322,66381.28 %84.67 %90.20 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี   9,0399,1198,8775,4224,5193,49640.02 %50.44 %60.61 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี   2,7712,6991,7524,5713,8753,449-64.98 %-43.56 %-96.86 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   49,33428,33021,7154,5734,4893,55490.73 %84.16 %83.63 %
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี   5,2214,7334,36720,64318,97314,797-295.39 %-300.84 %-238.80 %
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี   10,3219,3768,0669,1685,8952,89111.17 %37.13 %64.15 %
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2   5,9895,7045,6744,5654,8384,49823.77 %15.19 %20.72 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี   12,23512,31512,28511,7627,9978,5583.86 %35.06 %30.34 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี   5,4815,6715,5574,8854,3623,44910.86 %23.08 %37.93 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี   3,6633,7963,6253,0123,0692,32517.77 %19.13 %35.86 %
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี   26,43530,61230,58552,34264,39658,204-98.00 %-110.36 %-90.30 %
รวม373,154354,785344,499257,545249,306209,28030.98 %29.73 %39.25 %