เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
หน่วยงานภายใต้จังหวัดชัยนาท ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 46 หน่วยงาน จาก 57 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท   179,241174,164169,50698,08891,67887,82945.28 %47.36 %48.19 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท   33,88135,09535,1827,5918,3928,35377.59 %76.09 %76.26 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท   39,58339,71438,92926,17929,72731,49533.86 %25.15 %19.10 %
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท   39,12540,17839,99824,93033,74330,14036.28 %16.01 %24.64 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท   130,115127,806118,195119,570127,648111,7718.10 %0.12 %5.44 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์   47,80748,09446,0955,5906,1665,73188.31 %87.18 %87.57 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์   47,97047,12845,6447,0697,1285,72585.26 %84.88 %87.46 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี   63,56958,72557,5078,4398,7337,67786.72 %85.13 %86.65 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา   57,15457,12254,7288,6969,5607,39184.78 %83.26 %86.49 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง   27,53623,36121,0702,5312,2162,08990.81 %90.51 %90.09 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา   49,26949,83447,42011,34910,6249,82676.97 %78.68 %79.28 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท   51,04650,75850,07841,13855,34281,26819.41 %-9.03 %-62.28 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา   31,07230,26429,2676,3096,2086,49079.70 %79.49 %77.83 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท   46,00444,53943,09459,48953,30448,667-29.31 %-19.68 %-12.93 %
สำนักชลประทานที่ 12   618,997574,643540,777348,108313,598184,81843.76 %45.43 %65.82 %
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท   37,45337,97436,74225,91425,49126,96830.81 %32.87 %26.60 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท   68,46267,02964,97450,08250,69445,97126.85 %24.37 %29.25 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท   390,506388,860372,012201,603156,762225,95048.37 %59.69 %39.26 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท   26,49424,19323,54414,91345,33947,09643.71 %-87.41 %-100.03 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท   54,86373,72170,49454,37854,27851,9140.88 %26.37 %26.36 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท   56,60458,75257,50438,00340,17936,17532.86 %31.61 %37.09 %
ส.ป.ก.ชัยนาท   
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7   48,69653,42644,53428,55627,27224,90941.36 %48.95 %44.07 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท   56,14857,10361,65225,68222,700130,98354.26 %60.25 %-112.46 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท   48,20748,61145,46611,8572,8533,79275.40 %94.13 %91.66 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท   41,25441,89642,69617,23915,67315,05958.21 %62.59 %64.73 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท   938,995952,09533,88914,39012,68811,50998.47 %98.67 %66.04 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท   44,76845,35145,73446,92846,70842,442-4.83 %-2.99 %7.20 %
สำนักงานจังหวัดชัยนาท   68,35768,52363,40395,63961,98042,840-39.91 %9.55 %32.43 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท   163,846165,601158,68346,68052,95939,15071.51 %68.02 %75.33 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท   
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท   62,81264,77960,912116,903123,872106,577-86.11 %-91.22 %-74.97 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท   141,207141,758138,21340,91542,01839,10371.02 %70.36 %71.71 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท   55,83455,53156,24640,72742,08039,03927.06 %24.22 %30.59 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท   56,32552,73847,52252,27952,40448,9987.18 %0.63 %-3.11 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท   37,60738,84342,09631,76331,79533,36615.54 %18.14 %20.74 %
สพ.ชัยนาท   137,661138,522133,91812,39313,24610,74291.00 %90.44 %91.98 %
รจจ.ชัยนาท   
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท   38,46937,01535,40139,98356,45740,913-3.94 %-52.53 %-15.57 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท   40,75441,42340,59832,54132,02230,89420.15 %22.70 %23.90 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท   35,80536,33935,07027,11124,35624,59824.28 %32.97 %29.86 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท   72,76276,70948,55645,33135,76451,20337.70 %53.38 %-5.45 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท   
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท   37,23538,15238,14541,94039,99242,403-12.64 %-4.82 %-11.16 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท   4,579,7764,186,6213,392,118108,859104,86483,49297.62 %97.50 %97.54 %
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท   2,156,8322,153,8252,103,442330,770278,091237,04384.66 %87.09 %88.73 %
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   896,212807,515884,7991,039,655856,442814,023-16.01 %-6.06 %8.00 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท   505,663115,862107,99713,93714,88117,80597.24 %87.16 %83.51 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท   41,80943,00943,10612,59011,37512,00169.89 %73.55 %72.16 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท   57,16157,23653,08315,36016,07211,46573.13 %71.92 %78.40 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท   
รวม12,460,94511,570,4359,720,0403,449,9973,155,3763,017,69472.31 %72.73 %68.95 %
หน่วยงานภายใต้จังหวัดชัยนาท ที่รายงานข้อมูลด้านน้ำมัน รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 43 หน่วยงาน จาก 57 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท   1,5241,4881,48896078377136.97 %47.39 %48.20 %
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท   1,5951,9942,4892,0151,9421,721-26.30 %2.62 %30.84 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท   6,7616,7616,7992,2772,1041,56566.32 %68.87 %76.98 %
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท   6,6096,9707,16051498483992.23 %85.88 %88.28 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท   30,18830,51226,5185,8335,8774,34280.68 %80.74 %83.63 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์   2,0922,0732,0731,1161,1291,02246.66 %45.53 %50.70 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์   2,3582,4342,4531,1765701,30250.15 %76.60 %46.94 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี   3,1123,1113,11137248215488.03 %84.49 %95.06 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา   2,2902,2902,2901,08296978152.74 %57.69 %65.89 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา   3,8163,8163,81646138927787.93 %89.80 %92.74 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท   9,7439,7059,8196,6497,0047,66031.75 %27.83 %21.98 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา   4,0664,0284,1042,4912,2101,53038.73 %45.14 %62.73 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท   
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท   
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท   9,4178,9619,2662,6992,0501,92071.34 %77.13 %79.27 %
สำนักชลประทานที่ 12   225,116215,076210,51238,28534,01036,48082.99 %84.19 %82.67 %
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท   6,0766,0766,0765,0164,4864,04217.45 %26.17 %33.47 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท   17,25817,25817,25817,23614,92714,1660.13 %13.51 %17.91 %
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท   18,33018,32318,3233,4313,2052,61181.28 %82.51 %85.75 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท   5,3355,1635,2066,6182,3721,948-24.04 %54.06 %62.58 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท   13,27715,74615,3841,3611,71090089.75 %89.14 %94.15 %
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท   14,48014,47714,47811,4549,4806,81520.90 %34.51 %52.93 %
ส.ป.ก.ชัยนาท   
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7   
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท   10,64011,09711,7814,7364,4912,57355.49 %59.53 %78.16 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท   10,01210,10710,2403,7164,4792,96162.88 %55.68 %71.09 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท   7,3127,4467,48482240522588.75 %94.56 %96.99 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท   54,68554,6575,0884,0862,8341,51092.53 %94.81 %70.33 %
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท   8,5878,4729,2144,0053,9963,22653.36 %52.83 %64.99 %
สำนักงานจังหวัดชัยนาท   14,52014,52013,8355,8924,5442,96659.42 %68.70 %78.56 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท   16,68717,25816,3076,8619,3317,68358.88 %45.93 %52.88 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท   
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท   
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท   7,8647,7698,0356,6455,3095,10515.50 %31.67 %36.46 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท   8,1878,0928,6433,8922,6882,88352.45 %66.78 %66.64 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท   
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท   5,7155,9055,82929221917994.89 %96.29 %96.93 %
สพ.ชัยนาท   
รจจ.ชัยนาท   7,2407,2186,3317,0846,6926,4412.15 %7.28 %-1.74 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท   5,2215,1645,2971,27684480075.56 %83.66 %84.89 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท   7,3317,2077,5293,1382,8533,82857.19 %60.41 %49.15 %
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท   
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท   5,3545,3735,4682,9142,3002,23045.58 %57.20 %59.22 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท   8,98610,39310,1273,5702,4592,56860.27 %76.34 %74.64 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท   7,2177,7506,7612,0783,3932,23071.21 %56.22 %67.01 %
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท   9,4055,3925,8482,3322,7542,28775.20 %48.92 %60.90 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท   15,06415,13515,1607,3724,3112,92651.06 %71.52 %80.70 %
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม   
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท   40,18040,18040,18012,19915,6808,56069.64 %60.97 %78.70 %
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท   15,02713,70615,5357,5503,2502,79349.75 %76.29 %82.02 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท   16,10518,68217,65015,59311,8649,3583.18 %36.49 %46.98 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท   6,8727,1577,4465,0684,6014,11126.25 %35.72 %44.79 %
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท   3,7293,8623,6343,4052,9653,0128.69 %23.24 %17.11 %
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท   
รวม675,382668,800612,043225,574198,947171,30666.60 %70.25 %72.01 %