เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสระบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน จาก 13 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย   147,63792,75387,38190,63475,51662,01738.61 %18.58 %29.03 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   59,292111,46364,04579,68599,519100,854-34.40 %10.72 %-57.47 %
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนพุด   39,18842,40843,50446,62936,99638,245-18.99 %12.76 %12.09 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมอ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท   
ที่ทำการปกครองอำเภอมวกเหล็ก   59,32986,01870,238145,33842,64041,506-144.97 %50.43 %40.91 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระบุรี   84,956157,095143,96627,76656,76887,13967.32 %63.86 %39.47 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง   137,920138,936135,71774,38572,48274,31046.07 %47.83 %45.25 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวิหารแดง   55,64180,66668,99562,37170,75986,318-12.09 %12.28 %-25.11 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเสาไห้   55,73952,21060,92752,95051,25932,8515.00 %1.82 %46.08 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแค   54,269131,226153,550117,66297,918110,175-116.81 %25.38 %28.25 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแซง   41,70871,04367,23364,92056,80245,236-55.65 %20.05 %32.72 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดน   40,16941,04544,33844,36343,09131,151-10.44 %-4.98 %29.74 %
รวม775,8481,004,864939,894806,703703,750709,802-3.98 %29.97 %24.48 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสระบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน จาก 13 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งคอย   9,9419,5999,5994,1704,1694,29658.06 %56.57 %55.25 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   6,0547,4048,8308,6575,7505,508-42.99 %22.35 %37.63 %
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนพุด   6,1996,8468,0825,2324,5384,07015.60 %33.71 %49.65 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมอ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระพุทธบาท   12,03512,99213,9011,6682,3952,30086.14 %81.57 %83.46 %
ที่ทำการปกครองอำเภอมวกเหล็ก   11,84613,27214,22310,3838,0617,30712.34 %39.26 %48.62 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระบุรี   13,18736,41136,4113,4092,6586,84874.15 %92.70 %81.19 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวังม่วง   7,7137,7938,2117,8985,8967,001-2.40 %24.34 %14.74 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวิหารแดง   6,7437,1429,1582,7363,1413,77959.43 %56.02 %58.74 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเสาไห้   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแค   8,08711,73821,3239,5489,3025,052-18.06 %20.75 %76.31 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแซง   6,1546,25711,2205,3473,7973,09313.11 %39.31 %72.43 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองโดน   7,4137,6419,3404,8574,6674,76234.49 %38.93 %49.02 %
รวม95,373127,096150,29863,90454,37454,01533.00 %57.22 %64.06 %