เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดระยอง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแกลง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชะเมา   
ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมพัฒนา   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านค่าย   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฉาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอปลวกแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังจันทร์   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดระยอง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแกลง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาชะเมา   
ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมพัฒนา   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านค่าย   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฉาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอปลวกแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองระยอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังจันทร์   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %