เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดจันทบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 10 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งหางแมว   
ที่ทำการปกครองอำเภอขลุง   61,21861,00459,69942,67944,71536,85330.28 %26.70 %38.27 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่   
ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน   
ที่ทำการปกครองอำเภอมะขาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอสอยดาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมสิงห์   
รวม61,21861,00459,69942,67944,71536,85330.28 %26.70 %38.27 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดจันทบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 10 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแก่งหางแมว   
ที่ทำการปกครองอำเภอขลุง   8,9198,9198,9198,3566,001104,3986.32 %32.72 %-1,070.44 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาคิชฌกูฏ   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าใหม่   
ที่ทำการปกครองอำเภอนายายอาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอโป่งน้ำร้อน   
ที่ทำการปกครองอำเภอมะขาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอสอยดาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมสิงห์   
รวม8,9198,9198,9198,3566,001104,3986.32 %32.72 %-1,070.44 %