เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดตราด ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะกูด   
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะช้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสมิง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด   
ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมงอบ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดตราด ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะกูด   
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะช้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสมิง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ่อไร่   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองตราด   
ที่ทำการปกครองอำเภอแหลมงอบ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %