เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะเกียบ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอแปลงยาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   
ที่ทำการปกครองอำเภอราชสาส์น   
ที่ทำการปกครองอำเภอสนามชัยเขต   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 11 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองเขื่อน   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตะเกียบ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางคล้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางน้ำเปรี้ยว   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางปะกง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโพธิ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอแปลงยาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมสารคาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา   
ที่ทำการปกครองอำเภอราชสาส์น   
ที่ทำการปกครองอำเภอสนามชัยเขต   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %