เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกบินทร์บุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาดี   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านสร้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอประจันตคาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีมโหสถ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกบินทร์บุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาดี   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านสร้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอประจันตคาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีมหาโพธิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีมโหสถ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %