เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสระแก้ว ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอตาพระยา   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์   42,66941,51643,21298,94087,31181,228-131.88 %-110.31 %-87.98 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร   
ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ   
รวม42,66941,51643,21298,94087,31181,228-131.88 %-110.31 %-87.98 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสระแก้ว ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาฉกรรจ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกสูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอตาพระยา   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสระแก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเย็น   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอวัฒนานคร   
ที่ทำการปกครองอำเภออรัญประเทศ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %