เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน จาก 32 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ   54,73352,68157,42552,11951,28139,2014.78 %2.66 %31.73 %
ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคง   
ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช   52,12321,57251,55115,86618,77545,29869.56 %12.97 %12.13 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย   57,80382,92372,87248,45948,17444,44216.17 %41.90 %39.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด   61,91874,31671,98692,38165,54772,248-49.20 %11.80 %-0.36 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์   43,90646,75946,19233,95928,27237,36922.66 %39.54 %19.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย   76,29374,95843,01631,90324,28541,25158.18 %67.60 %4.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเหลื่อม   
ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย   55,03156,53172,69264,43552,20647,688-17.09 %7.65 %34.40 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว   
ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง   
รวม401,807409,739415,734339,122288,539327,49715.60 %29.58 %21.22 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน จาก 32 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ   11,38211,23014,0368,6378,8923,53624.12 %20.82 %74.81 %
ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคง   
ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช   7,0017,4577,9141,5821,4513,50677.41 %80.55 %55.70 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย   9,92116,42414,6374,2334,2223,75157.33 %74.29 %74.37 %
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด   15,58715,58715,5876,4876,6027,04158.38 %57.65 %54.83 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์   9,34710,88711,2486,0496,9744,39635.28 %35.95 %60.92 %
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย   9,0929,09211,7162,6324,0363,50471.05 %55.61 %70.09 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเหลื่อม   
ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว   
ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง   
รวม62,33070,67875,13829,61932,17625,73552.48 %54.48 %65.75 %