เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน จาก 32 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ   
ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคง   
ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช   52,12321,57251,55115,86618,77545,29869.56 %12.97 %12.13 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย   57,80382,92372,87248,45948,17444,44216.17 %41.90 %39.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด   61,91874,31671,98692,38165,54772,248-49.20 %11.80 %-0.36 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์   43,90646,75946,19233,95928,27237,36922.66 %39.54 %19.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย   76,29374,95843,01631,90324,28541,25158.18 %67.60 %4.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเหลื่อม   
ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย   55,03156,53172,69264,43552,20647,688-17.09 %7.65 %34.40 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว   
ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง   
รวม347,074357,058358,309287,003237,258288,29617.31 %33.55 %19.54 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครราชสีมา ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จาก 32 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอแก้งสนามนาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอขามทะเลสอ   
ที่ทำการปกครองอำเภอขามสะแกแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคง   
ที่ทำการปกครองอำเภอครบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอจักราช   7,0017,4577,9141,5821,4513,50677.41 %80.55 %55.70 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโชคชัย   9,92116,42414,6374,2334,2223,75157.33 %74.29 %74.37 %
ที่ทำการปกครองอำเภอด่านขุนทด   15,58715,58715,5876,4876,6027,04158.38 %57.65 %54.83 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเทพารักษ์   9,34710,88711,2486,0496,9744,39635.28 %35.95 %60.92 %
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนไทย   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวลาย   9,0929,09211,7162,6324,0363,50471.05 %55.61 %70.09 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวใหญ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านเหลื่อม   
ที่ทำการปกครองอำเภอประทาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอปักธงชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอปากช่อง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระทองคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิมาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครราชสีมา   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำทะเมนชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังน้ำเขียว   
ที่ทำการปกครองอำเภอสีคิ้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอสีดา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสูงเนิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเสิงสาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองบุญมาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง   
รวม50,94759,44861,10220,98323,28422,19958.82 %60.83 %63.67 %