เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 6 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อ   50,48450,32150,39958,91957,44651,379-16.71 %-14.16 %-1.94 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบางพลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางเสาธง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระสมุทรเจดีย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ   
รวม50,48450,32150,39958,91957,44651,379-16.71 %-14.16 %-1.94 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 6 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อ   10,92010,92010,9205,5673,5715,45449.02 %67.29 %50.06 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบางพลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางเสาธง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระสมุทรเจดีย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ   
รวม10,92010,92010,9205,5673,5715,45449.02 %67.29 %50.06 %