เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 6 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางพลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางเสาธง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระสมุทรเจดีย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสมุทรปราการ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 6 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางพลี   
ที่ทำการปกครองอำเภอบางเสาธง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระประแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระสมุทรเจดีย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรปราการ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %