เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 23 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแคนดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่าน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   
ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพุทไธสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอละหานทราย   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยราช   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 23 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกระสัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคูเมือง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแคนดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเฉลิมพระเกียรติ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชำนิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาโพธิ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนดินแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสุวรรณ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านกรวด   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านด่าน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์   
ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพลับพลาชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพุทไธสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอละหานทราย   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำปลายมาศ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสตึก   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหงส์   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยราช   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %