เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 17 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์   
ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพลบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตูม   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนนารายณ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด   
ที่ทำการปกครองอำเภอปราสาท   
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์   
ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำดวน   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีณรงค์   
ที่ทำการปกครองอำเภอศีขรภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสนม   
ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ   16,43517,45030,13738,35740,45829,984-133.39 %-131.84 %0.51 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบ   
รวม16,43517,45030,13738,35740,45829,984-133.39 %-131.84 %0.51 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสุรินทร์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 17 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขวาสินรินทร์   
ที่ทำการปกครองอำเภอจอมพระ   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมพลบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าตูม   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนนารายณ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอบัวเชด   
ที่ทำการปกครองอำเภอปราสาท   
ที่ทำการปกครองอำเภอพนมดงรัก   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสุรินทร์   
ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำดวน   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีณรงค์   
ที่ทำการปกครองอำเภอศีขรภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสนม   
ที่ทำการปกครองอำเภอสังขะ   8,5218,52113,9985,4915,6534,49035.56 %33.66 %67.93 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรงทาบ   
รวม8,5218,52113,9985,4915,6534,49035.56 %33.66 %67.93 %