เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 22 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอขุขันธ์   45,12246,96459,57651,62960,20145,427-14.42 %-28.19 %23.75 %
ที่ทำการปกครองอำเภอขุนหาญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนคูณ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงบูรพ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเบญจลักษ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอปรางค์กู่   
ที่ทำการปกครองอำเภอพยุห์   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   
ที่ทำการปกครองอำเภอไพรบึง   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์   38,18238,92649,05945,68630,18326,064-19.65 %22.46 %46.87 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทร์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ   
ที่ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังหิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีรัตนะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอศิลาลาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยทับทัน   
ที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย   
รวม83,30485,890108,63597,31590,38371,490-16.82 %-5.23 %34.19 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 22 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรารมย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอขุขันธ์   8,5308,47315,2073,2433,8893,94761.99 %54.10 %74.05 %
ที่ทำการปกครองอำเภอขุนหาญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนคูณ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบึงบูรพ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเบญจลักษ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอปรางค์กู่   
ที่ทำการปกครองอำเภอพยุห์   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   
ที่ทำการปกครองอำเภอไพรบึง   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูสิงห์   5,6715,6619,7783,6273,6213,68136.04 %36.02 %62.35 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทร์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองศรีสะเกษ   
ที่ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังหิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีรัตนะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอศิลาลาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยทับทัน   
ที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย   
รวม14,20114,13424,9866,8707,5107,62851.62 %46.86 %69.47 %