เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จาก 25 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดข้าวปุ้น   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน   
ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม   37,48937,52239,01547,59544,00245,087-26.96 %-17.27 %-15.56 %
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนมดแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม   
ที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืชผล   
ที่ทำการปกครองอำเภอตาลสุม   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งศรีอุดม   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาจะหลวย   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาตาล   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาเยีย   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำขุ่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบุณฑริก   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลมังสาหาร   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร   
ที่ทำการปกครองอำเภอม่วงสามสิบ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี   107,69154,682106,57196,886109,668102,72010.03 %-100.55 %3.61 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ   169,478118,073115,355107,69492,81379,57536.46 %21.39 %31.02 %
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่   
ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างวีระวงศ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร   
ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก   
รวม314,658210,277260,941252,175246,482227,38219.86 %-17.22 %12.86 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 25 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดข้าวปุ้น   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขมราฐ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขื่องใน   
ที่ทำการปกครองอำเภอโขงเจียม   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนมดแดง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเดชอุดม   
ที่ทำการปกครองอำเภอตระการพืชผล   
ที่ทำการปกครองอำเภอตาลสุม   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งศรีอุดม   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาจะหลวย   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาตาล   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาเยีย   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำขุ่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำยืน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบุณฑริก   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลมังสาหาร   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ไทร   
ที่ทำการปกครองอำเภอม่วงสามสิบ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุบลราชธานี   12,10811,51823,6123,9266,97911,06467.57 %39.41 %53.14 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวารินชำราบ   34,09133,52134,5671,7392,0893,68894.90 %93.77 %89.33 %
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเมืองใหม่   
ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างวีระวงศ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอสำโรง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสิรินธร   
ที่ทำการปกครองอำเภอเหล่าเสือโก้ก   
รวม46,19945,03958,1795,6659,06814,75287.74 %79.87 %74.64 %