เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดยโสธร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม   
ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอทรายมูล   
ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าติ้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร   
ที่ทำการปกครองอำเภอเลิงนกทา   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดยโสธร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม   
ที่ทำการปกครองอำเภอค้อวัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคำเขื่อนแก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอทรายมูล   
ที่ทำการปกครองอำเภอไทยเจริญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าติ้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอมหาชนะชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองยโสธร   
ที่ทำการปกครองอำเภอเลิงนกทา   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %