เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน   38,15237,44636,44841,52441,95043,862-8.84 %-12.03 %-20.34 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา   38,44138,58044,44030,60531,31530,71120.39 %18.83 %30.89 %
ที่ทำการปกครองอำเภอพนา   40,66339,62141,90026,84929,53024,97833.97 %25.47 %40.39 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ   79,85976,78090,67977,61975,00292,4272.80 %2.32 %-1.93 %
ที่ทำการปกครองอำเภอลืออำนาจ   46,53545,90250,53737,86337,11127,79618.64 %19.15 %45.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเสนางคนิคม   52,01251,62955,36526,00119,24632,96350.01 %62.72 %40.46 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหัวตะพาน   47,31562,49483,06022,50950,96737,69252.43 %18.45 %54.62 %
รวม342,977352,452402,429262,970285,121290,43023.33 %19.10 %27.83 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอชานุมาน   7,1807,1807,1807,6957,1817,583-7.17 %-0.01 %-5.61 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปทุมราชวงศา   5,8745,9699,2595,7819,1398,5901.58 %-53.12 %7.22 %
ที่ทำการปกครองอำเภอพนา   7,2786,9738,1143,3143,5804,08354.47 %48.67 %49.68 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ   14,41013,74522,3218,3138,4748,06942.31 %38.35 %63.85 %
ที่ทำการปกครองอำเภอลืออำนาจ   7,5748,17510,8451,4661,4471,44780.65 %82.30 %86.66 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเสนางคนิคม   7,4687,6979,7507,5048,0853,044-0.48 %-5.04 %68.78 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหัวตะพาน   7,8988,83112,1774,3781,9181144.57 %78.28 %99.91 %
รวม57,68258,56979,64638,45139,82432,82833.34 %32.01 %58.78 %