เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จาก 26 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย   47,62647,88831,59215,09528,92842,13468.31 %39.59 %-33.37 %
ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ   
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด   
ที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระยืน   
ที่ทำการปกครองอำเภอพล   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง   
ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี   86,93592,485109,42368,72560,07653,62420.95 %35.04 %50.99 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่   38,77737,24536,70614,58327,33528,63362.39 %26.61 %21.99 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง   
ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์   
รวม173,339177,618177,72198,403116,340124,39143.23 %34.50 %30.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วยงาน จาก 26 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย   11,00911,99815,4211,9852,2532,69681.96 %81.22 %82.52 %
ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ   
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด   
ที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระยืน   
ที่ทำการปกครองอำเภอพล   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง   
ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี   23,26825,53133,8981,8721,8721,22991.96 %92.67 %96.37 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่   6,9746,9746,9745,4894,9794,98521.29 %28.60 %28.52 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู   18,30118,87123,7203,9442,0852,58578.45 %88.95 %89.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง   
ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์   
รวม59,55263,37480,01313,29011,18911,49577.68 %82.34 %85.63 %