เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จาก 26 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย   47,62647,88831,59215,09528,92842,13468.31 %39.59 %-33.37 %
ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ   
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง   39,81340,72238,41335,80836,08134,14010.06 %11.40 %11.12 %
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด   
ที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระยืน   
ที่ทำการปกครองอำเภอพล   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง   
ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี   86,93592,485109,42368,72560,07653,62420.95 %35.04 %50.99 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่   38,77737,24536,70614,58327,33528,63362.39 %26.61 %21.99 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู   157,194156,799162,45938,64047,66645,38175.42 %69.60 %72.07 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง   
ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์   
รวม370,346375,139378,593172,851200,087203,91253.33 %46.66 %46.14 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดขอนแก่น ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จาก 26 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเรือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอกระนวน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกโพธิ์ไชย   11,00911,99815,4211,9852,2532,69681.96 %81.22 %82.52 %
ที่ทำการปกครองอำเภอชนบท   
ที่ทำการปกครองอำเภอชุมแพ   
ที่ทำการปกครองอำเภอซำสูง   6,3576,5856,5854,0304,9574,76836.60 %24.72 %27.59 %
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำพอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนศิลา   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านไผ่   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านฝาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแฮด   
ที่ทำการปกครองอำเภอเปือยน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอพระยืน   
ที่ทำการปกครองอำเภอพล   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูผาม่าน   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูเวียง   
ที่ทำการปกครองอำเภอมัญจาคีรี   23,26825,53133,8981,8721,8721,22991.96 %92.67 %96.37 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเก่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงน้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอแวงใหญ่   6,9746,9746,9745,4894,9794,98521.29 %28.60 %28.52 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสีชมพู   18,30118,87123,7203,9442,0852,58578.45 %88.95 %89.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองนาคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง   
ที่ทำการปกครองอำเภออุบลรัตน์   
รวม65,90969,95986,59817,32116,14616,26373.72 %76.92 %81.22 %