เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอุดรธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 20 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดจับ   
ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปี   
ที่ทำการปกครองอำเภอกู่แก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอไชยวาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝน   
ที่ทำการปกครองอำเภอนายูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำโสม   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสะอาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอประจักษ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลย์รักษ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอ   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีธาตุ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสร้างคอม   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองวัวซอ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอุดรธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 20 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดจับ   
ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปี   
ที่ทำการปกครองอำเภอกู่แก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอไชยวาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งฝน   
ที่ทำการปกครองอำเภอนายูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำโสม   
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสะอาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านผือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอประจักษ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิบูลย์รักษ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเพ็ญ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังสามหมอ   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีธาตุ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสร้างคอม   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองวัวซอ   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองแสง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองหาน   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %