เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดหนองคาย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ตาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนพิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่   
ที่ทำการปกครองอำเภอสระใคร   61,68065,11167,30344,62639,53536,17127.65 %39.28 %46.26 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสังคม   
รวม61,68065,11167,30344,62639,53536,17127.65 %39.28 %46.26 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดหนองคาย ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าบ่อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเฝ้าไร่   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพธิ์ตาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนพิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองคาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอรัตนวาปี   
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีเชียงใหม่   
ที่ทำการปกครองอำเภอสระใคร   8,7199,3279,2135,8766,7836,35832.61 %27.28 %30.99 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสังคม   
รวม8,7199,3279,2135,8766,7836,35832.61 %27.28 %30.99 %