เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 13 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรวิชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดรัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแกดำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอชื่นชม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงยืน   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาเชือก   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาดูน   50,56950,56970,90832,05533,89833,76936.61 %32.97 %52.38 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบรบือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพยัฆภูมิพิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช   
ที่ทำการปกครองอำเภอวาปีปทุม   
รวม50,56950,56970,90832,05533,89833,76936.61 %32.97 %52.38 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 13 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกันทรวิชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดรัง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแกดำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอโกสุมพิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอชื่นชม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงยืน   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาเชือก   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาดูน   12,10412,10420,5472,6882,6882,33577.80 %77.80 %88.64 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบรบือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอพยัฆภูมิพิสัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอยางสีสุราช   
ที่ทำการปกครองอำเภอวาปีปทุม   
รวม12,10412,10420,5472,6882,6882,33577.80 %77.80 %88.64 %