เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 18 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกมลาไสย   
ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง   
ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน   54,89553,81452,25543,59840,35837,09620.58 %25.00 %29.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู   
ที่ทำการปกครองอำเภอนามน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอร่องคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกุงศรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก   
รวม54,89553,81452,25543,59840,35837,09620.58 %25.00 %29.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 18 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกมลาไสย   
ที่ทำการปกครองอำเภอกุฉินารายณ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเขาวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอคำม่วง   
ที่ทำการปกครองอำเภอฆ้องชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน   4,6854,6854,6853,8583,9464,13317.66 %15.78 %11.79 %
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท   
ที่ทำการปกครองอำเภอนาคู   
ที่ทำการปกครองอำเภอนามน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอร่องคำ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองกุงศรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยเม็ก   
รวม4,6854,6854,6853,8583,9464,13317.66 %15.78 %11.79 %