เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสกลนคร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 18 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดบาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเต่างอย   
ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม   
ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร   
ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส   
ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว   
ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดสกลนคร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 18 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกุดบาก   
ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์   
ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า   
ที่ทำการปกครองอำเภอโคกศรีสุพรรณ   
ที่ทำการปกครองอำเภอเจริญศิลป์   
ที่ทำการปกครองอำเภอเต่างอย   
ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพรรณานิคม   
ที่ทำการปกครองอำเภอพังโคน   
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอภูพาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร   
ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส   
ที่ทำการปกครองอำเภอวาริชภูมิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว   
ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %