เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครพนม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน จาก 12 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าอุเทน   60,83059,93061,64964,78959,72551,825-6.51 %0.34 %15.93 %
ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนม   60,38159,50761,78260,28359,46452,7030.16 %0.07 %14.69 %
ที่ทำการปกครองอำเภอนาแก   54,34453,58657,08048,41749,91253,82910.91 %6.86 %5.70 %
ที่ทำการปกครองอำเภอนาทม   40,45440,47745,32736,76836,38137,4749.11 %10.12 %17.32 %
ที่ทำการปกครองอำเภอนาหว้า   60,38959,55262,33740,84344,23845,49332.37 %25.72 %27.02 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพง   51,11650,96152,35651,89250,41059,868-1.52 %1.08 %-14.35 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปลาปาก   46,07346,51649,09046,13247,21848,903-0.13 %-1.51 %0.38 %
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์   46,54546,53952,00838,18354,92758,37817.97 %-18.02 %-12.25 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม   73,54473,08371,38678,53371,733155,559-6.78 %1.85 %-117.91 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร   54,64054,44357,89063,11850,25157,069-15.52 %7.70 %1.42 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง   46,64746,00349,14047,32737,68940,643-1.46 %18.07 %17.29 %
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสงคราม   71,68471,23672,12451,56847,99259,84328.06 %32.63 %17.03 %
รวม666,647661,832692,169627,854609,940721,5875.82 %7.84 %-4.25 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดนครพนม ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน จาก 12 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าอุเทน   12,43112,43114,0063,2993,6613,32673.46 %70.55 %76.25 %
ที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนม   12,77712,77714,3753,4463,9243,72073.03 %69.29 %74.12 %
ที่ทำการปกครองอำเภอนาแก   11,45611,45613,5103,2393,6923,64671.72 %67.78 %73.01 %
ที่ทำการปกครองอำเภอนาทม   8,8178,81710,6433,2373,8153,66363.29 %56.73 %65.58 %
ที่ทำการปกครองอำเภอนาหว้า   14,22114,22116,0463,3063,8043,46976.75 %73.25 %78.38 %
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแพง   11,11011,33912,4803,3803,7683,23169.58 %66.77 %74.11 %
ที่ทำการปกครองอำเภอปลาปาก   7,7328,1889,7853,1353,5133,12359.45 %57.09 %68.09 %
ที่ทำการปกครองอำเภอโพนสวรรค์   8,3858,38510,4393,2843,8213,39360.84 %54.43 %67.49 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครพนม   9,1849,4129,4123,3875,6663,23863.12 %39.81 %65.60 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเรณูนคร   10,68310,91112,9653,1343,6073,47470.66 %66.94 %73.20 %
ที่ทำการปกครองอำเภอวังยาง   7,8797,8799,7053,2283,9403,50559.03 %50.00 %63.89 %
ที่ทำการปกครองอำเภอศรีสงคราม   11,52211,75112,8913,3273,7483,24671.13 %68.11 %74.82 %
รวม126,199127,568146,25739,40246,95841,03568.78 %63.19 %71.94 %