เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดมุกดาหาร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอคำชะอี   
ที่ทำการปกครองอำเภอดงหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล   
ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมคำสร้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดมุกดาหาร ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอคำชะอี   
ที่ทำการปกครองอำเภอดงหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอนตาล   
ที่ทำการปกครองอำเภอนิคมคำสร้อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมุกดาหาร   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสูง   
ที่ทำการปกครองอำเภอหว้านใหญ่   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %