เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน จาก 25 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา   
ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว   150,722122,684139,89157,51066,40363,59361.84 %45.87 %54.54 %
ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ   48,16648,92150,57345,70446,53240,2295.11 %4.88 %20.45 %
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ออน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง   61,70260,84859,80354,98962,03857,51110.88 %-1.96 %3.83 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง   47,90445,84546,77631,88233,75125,61533.45 %26.38 %45.24 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย   
ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี   140,236142,587149,79450,823143,85454,77063.76 %-0.89 %63.44 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง   104,916104,600102,98789,51280,79772,75514.68 %22.76 %29.36 %
ที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด   
รวม553,648525,485549,823330,420433,374314,47340.32 %17.53 %42.80 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วยงาน จาก 25 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอกัลยาณิวัฒนา   
ที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงดาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอไชยปราการ   14,41514,72016,1275,6005,1754,24761.15 %64.84 %73.66 %
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยเต่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยสะเก็ด   
ที่ทำการปกครองอำเภอดอยหล่อ   
ที่ทำการปกครองอำเภอฝาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอพร้าว   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แจ่ม   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ริม   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่วาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ออน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่อาย   
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง   15,88015,87615,87613,47417,26716,77415.15 %-8.76 %-5.66 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง   7,9737,9737,87821,93014,40716,017-175.04 %-80.69 %-103.30 %
ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย   
ที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตอง   
ที่ทำการปกครองอำเภอสารภี   8,2609,09713,1093,3833,2266,90459.04 %64.53 %47.33 %
ที่ทำการปกครองอำเภอหางดง   8,0398,0398,0396,2787,6337,25921.90 %5.05 %9.70 %
ที่ทำการปกครองอำเภออมก๋อย   
ที่ทำการปกครองอำเภอฮอด   
รวม54,56755,70461,02950,66447,70851,2027.15 %14.35 %16.10 %