เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำพูน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านธิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา   58,72759,861101,94242,57845,14051,30027.50 %24.59 %49.68 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงหนองล่อง   
ที่ว่าการอำเภอลี้   49,84052,70668,18426,16126,39727,39647.51 %49.92 %59.82 %
รวม108,567112,566170,12668,73971,53778,69636.69 %36.45 %53.74 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำพูน ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 2 หน่วยงาน จาก 8 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านธิ   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง   
ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำพูน   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทา   7,5197,86210,8959,2009,2786,513-22.35 %-18.02 %40.22 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงหนองล่อง   
ที่ว่าการอำเภอลี้   14,49514,57118,2225,9177,5824,72859.18 %47.97 %74.05 %
รวม22,01522,43329,11715,11716,86011,24231.33 %24.84 %61.39 %