เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดปทุมธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอธัญบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี   
ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามโคก   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเสือ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดปทุมธานี ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 0 หน่วยงาน จาก 7 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอคลองหลวง   
ที่ทำการปกครองอำเภอธัญบุรี   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปทุมธานี   
ที่ทำการปกครองอำเภอลาดหลุมแก้ว   
ที่ทำการปกครองอำเภอลำลูกกา   
ที่ทำการปกครองอำเภอสามโคก   
ที่ทำการปกครองอำเภอหนองเสือ   
รวม0000000.00 %0.00 %0.00 %