เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 13 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา   
ที่ทำการปกครองอำเภองาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ   42,43242,00246,56040,72053,74048,6164.03 %-27.95 %-4.41 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเสริมงาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร   
รวม42,43242,00246,56040,72053,74048,6164.03 %-27.95 %-4.41 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดลำปาง ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 13 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอเกาะคา   
ที่ทำการปกครองอำเภองาว   
ที่ทำการปกครองอำเภอแจ้ห่ม   
ที่ทำการปกครองอำเภอเถิน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปาน   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่ทะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่พริก   
ที่ทำการปกครองอำเภอแม่เมาะ   
ที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ   
ที่ทำการปกครองอำเภอสบปราบ   8,2748,52110,8795,1474,9973,77437.80 %41.36 %65.31 %
ที่ทำการปกครองอำเภอเสริมงาม   
ที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร   
รวม8,2748,52110,8795,1474,9973,77437.80 %41.36 %65.31 %