เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน   
ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา   23,47325,16524,54963,68359,27358,788-171.31 %-135.54 %-139.47 %
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโคก   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์   92,015108,867135,071114,801104,72099,821-24.76 %3.81 %26.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอลับแล   67,79469,00567,90744,18746,08342,56534.82 %33.22 %37.32 %
รวม183,281203,036227,527222,671210,076201,174-21.49 %-3.47 %11.58 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 1 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน   
ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา   
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโคก   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์   15,99319,20625,2726,8265,4604,72257.32 %71.57 %81.32 %
ที่ทำการปกครองอำเภอลับแล   
รวม15,99319,20625,2726,8265,4604,72257.32 %71.57 %81.32 %