เปรียบเทียบการประหยัดพลังงาน ในช่วงเดือนกันยายน - สิงหาคม (รอบ 12 เดือน) ระหว่างปี 2562 - 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน   
ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา   23,47325,16524,54963,68359,27358,788-171.31 %-135.54 %-139.47 %
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโคก   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์   92,015108,867135,071114,801104,72099,821-24.76 %3.81 %26.10 %
ที่ทำการปกครองอำเภอลับแล   67,79469,00567,90744,18746,08342,56534.82 %33.22 %37.32 %
รวม183,281203,036227,527222,671210,076201,174-21.49 %-3.47 %11.58 %
ที่ทำการปกครองอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่รายงานข้อมูลด้านไฟฟ้า รอบ 12 เดือน ครบถ้วนทั้ง 3 ปี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน่วยงาน จาก 9 หน่วยงาน
   จังหวัด ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ที่ทำการปกครองอำเภอตรอน   
ที่ทำการปกครองอำเภอทองแสนขัน   
ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา   10,16510,85010,8504,3647,5715,96657.07 %30.22 %45.02 %
ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำปาด   
ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโคก   
ที่ทำการปกครองอำเภอพิชัย   
ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า   
ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอุตรดิตถ์   15,99319,20625,2726,8265,4604,72257.32 %71.57 %81.32 %
ที่ทำการปกครองอำเภอลับแล   5,9827,1427,3133,8715,2443,38535.29 %26.57 %53.71 %
รวม32,14037,19843,43515,06118,27614,07353.14 %50.87 %67.60 %